klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Grundskola > Information om skolgång > Bedömning och betyg

Bedömning och betyg

betyg.jpg

Omdömen
Minst en gång varje termin, i samband med utvecklingssamtalet, ska läraren i varje ämne eleven läser skriva ned hur det går för eleven i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Omdömen ska utgå från den lokala pedagogiska planeringen, dvs. det undervisningen faktiskt innehållit.


Betygssystemet
Betyg infördes från årskurs 6 höstterminen 2012.
Den nya lagen började gälla den 1 juli 2011 och användes för första gången på utbildningar som startade höstterminen 2012.
Beslutet innebar i huvudsak att:
Elever i grundskolan och sameskolan får betyg vid varje terminsslut från sjätte klass i alla ämnen utom språkval. Det samma gäller grundsärskolan, när betygs sätts.
 
I specialskolan sätts betyg från höstterminen i årskurs 7.
 
I ämnet språkval ska betyg sättas från höstterminen i årskurs 7 i grundskolan och från höstterminen i årskurs 8 i specialskolan.
 
Rektorn får bestämma om det ska sättas ett sammanfattande betyg för samhällsorienterande och naturorienterande ämnen (SO och NO) i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan. I specialskolan gäller detta i stället i årskurs 7.
 
Sexgradig betygsskala
Riksdagen har sedan tidigare beslutat om den nya sexgradiga betygsskalan. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F.
A-E står för godkända resultat medan F innebär ett icke godkänt resultat.
Om elever har så hög frånvaro i ett ämne att deras insats inte kan bedömas ska detta markeras med ett streck.
Betyget F ska inte användas i särskolan.
Nationella kunskapskrav ska finnas för betygsstegen A, C och E.

Slutbetyg
Betyget i slutet av vårterminen i nian är slutbetyg. Behörighetskraven för ett yrkesprogram är godkända betyg i matematik, svenska/svenska som andraspråk , engelska och minst fem ämnen till.

För att vara behörig till ett studieförberedande program krävs godkända betyg förutom i ma, sv och eng dessutom nio ämnen till.
För teknik och naturvetenskapliga programmet ska tre av de nio godkända betygen vara Biologi, fysik och kemi och för Humanistiska, samhällsvetenskapliga och ekonomiprogrammet ska fyra av de nio godkända betygen vara samhällskunskap, historia, geografi och religion.
Dispens går att söka i engelska om det finns särskilda skäl. Exempel på ett sådant skäl kan vara att du har ett annat modersmål än svenska och har kommit till Sverige sent under grundskolan och inte har läst engelska tidigare.
Det är skolan till den utbildning du sökt som då beslutar om du får den beviljad.

Mer finns att läsa på skolverkets hemsida
www.skolverket.se

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-04-06
Kontaktinformation

Skolverket


Telefon

08-527 332 00

Hemsida
Skolverket
 
Externa länkar

Länk till Siris, (öppnas i nytt fönster)


Här kan du läsa Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
(pdf, öppnas i nytt fönster)

Här kan du läsa Läroplan för grundsärskolan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Interna länkar

Information till vårdnadshavare för elever åk 1-5 samt särskola.
Utvecklingssamtal och skriftliga omdömen, pdf (öppnas i nytt fönster)
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)