klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Förskola och pedagogisk omsorg > Vanliga frågor och svar om barnomsorg och skolbarnomsorg

Vanliga frågor och svar om barnomsorg och skolbarnomsorg


När har mina barn rätt till barn- eller skolbarnomsorg?
Barn i åldern 1- 13 år vilka stadigvarande vistas i kommunen har rätt till barn- eller skolbarnsomsorg:
• under de tider förälder/föräldrar arbetar
• under de tider förälder/föräldrar studerar
• under de tider förälder/föräldrar är sjukskrivna


Hur länge håller barn- och skolbarnomsorg öppet?
Öppettiderna kan variera och beror på de behov som finns.
Däremot måste all barn- och skolbarnomsorg hålla öppet under det som kallas för ramtid. Ramtiden är den normala öppettiden och är mellan klockan 06:00 och 18:00 alla helgfria vardagar.

Om ni som vårdnadshavare har behov av barn- och skolbarnomsorg andra tider än ovanstående ramtid, OB-barnomsorg, får ansökan för detta göras på särskild blankett.Sedan görs en individuell utredning och prövning utifrån uppsatta regeler. Ramtiden för OB-barnomsorg under kvällar, nätter och helger. Omsorgen omfattar inte storhelger och lätthelgdagar.  Personal finns från kl 16,30 vardagar om inte annan överenskommelse finns. Barnens schema OB-barnomsorg styr personalbemanningen.


Hur och när ska jag anmäla min inkomst?
För att vi ska kunna beräkna vilken avgift du ska betala måste du anmäla din inkomst.  När ditt barn fått placering får du hemskickat placeringsmeddelande, övrig aktuell information och inkomst blanketten. Det sker också ett årligt utskick i början på september där den nya inkomsten börjar gälla den 1 oktober.

Inkomstblanketten hittar du också i blankettarkivet här på hemsidan.
 
Vad innebär platsgarantin?
Från ett års ålder har barnet rätt till barnomsorg. Huvudregeln är att plats fördelas efter barnets födelsedatum. Finns det flera barn i familjen för vilka man söker barnomsorg gäller äldsta barnets födelsedatum som turordning.

Avsteg kan göras då speciella skäl föreligger. De lediga platserna fördelas löpande.

Kommunen ska erbjuda plats inom 4 månader efter ansökan har inkommit.

När kan jag ansöka om barnomsorgsplats?
Du kan ansöka när som helst under året, men för att säkerställa att ni får plats på önskat datum ska ansökan inkommit till kommunen fyra månader innan det datum barnet ska placeras.


Vid vilken ålder kan barnet börja?
Du har rätt till barnomsorgsplats när ditt barn har fyllt ett år.


Får jag önska förskola?
Ja, ni får ha önskemål på ansökan. Vid placering försöker vi så långt som möjligt ta hänsyn till dina önskemål.


Hur fungerar köreglerna och placeringen på en förskola?
Ansökan ska göras fyra månader innan önskat datum. Barnets födelsedatum blir ködatum. Alla som behöver barnomsorg inom en fyramånadersperiod står i samma kö. De lediga platserna fördelas löpande. Före varje planerad placering kontaktas förälder för att avstämma inskolningsdatum och enheten barnet blivit placerad på.

Har syskon förtur?
Syskonförturen omfattar barn boende i samma hushåll. Med hänvisning till platstillgång försöker vi placera syskon på samma förskola.
Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan beviljas förtur efter individuell prövning
- barn i familj som har rätt till bistånd
- barn till ensamstående förälder
- syskon till barn som redan placerats

Hänsyn kan komma att tas till den aktuella barngruppens sammansättning.

Får jag besöka förskolorna eller familjedaghemmen så att jag vet vilken jag ska välja?
Javisst. Kontakta förskolechef  för att komma överens om tid för besök.


När får jag besked om plats?
Vi kan inte ge exakt besked om när just du får plats. Besked meddelas föräldern så snart man vet att det finns en ledig plats som ditt barn är berättigat till enligt ködatum, eller senast tilldelning under 4 månader


Hur stor är chansen att jag får plats där jag vill?
Barn erbjuds plats på specifika förskolor enligt turordningsreglerna i kön.
Sannolikheten att få en plats beror på hur många barn som står i den aktuella kön, din egen plats i kön samt antal lediga platser som kommer att uppstå på förskolan det datum du önskar plats där. Så långt det är möjligt försöker vi tillgodose önskningar, även placera barn där syskon redan finns.

Kan jag stå kvar i kön om jag tackar ja till en förskoleplats?
Tackar man ja eller nej till ett erbjudande kan man alltid stå kvar i kön till högre rangordnade alternativ men garantin om plats inom fyra månader är då förbrukad.


Kan jag stå kvar i kön om jag tackar nej till erbjudande?
Tackar man ja eller nej till ett erbjudande kan man alltid stå kvar i kön till högre rangordnade alternativ men garantin om plats inom fyra månader är då förbrukad.


Vad händer om jag tackar nej till en plats?
När man fått ett erbjudande om plats blir garantin om plats inom fyra månader förbrukad.


Hur lång uppsägningstid är det?
Uppsägningstiden är 30 dagar. Uppsägning av plats i barnomsorg görs skriftligt på blankett. Uppsägningstiden räknas från den dag du lämnar in blanketten. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden, den tiden som finns registrerad i Tempus


Vem vänder jag mig till om mitt barn har särskilda behov?
Kontakta ansvarig förskolechef eller rektor för fritidhem
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskola eller fritidshem om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt.


Vi har gemensam vårdnad om vårt barn. Vi vårdnadshavare bor i olika kommuner och barnet bor varannan vecka hos mig. Har vi rätt till barnomsorg i båda kommunerna?
Ja, ansökan göras i bägge kommunerna, vårdnadshavare blir fakturamottagare för respektive barn- eller skolbarnomsorgsplats

Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala barnomsorgsräkningen?
Det hushåll där barnet är folkbokförd är betalnings ansvarig för barnomsorgsavgiften.

Tempus”nuddis”systemet möjliggör för föräldrar att kunna betala skilda barnomsorgsavgiften när barnet bor växelvis tex. varannan vecka på skilda adresser. Då blir bägge föräldrarna faktura motagare på den faktiska vistelsetiden.


Är det sommarstängt i förskolan?
Ja, barn och skolbarnomsorg i Norsjö kommun kommer att vara stängd vecka 28-31.

För er som har behov av barn och skolbarnomsorg under denna period kommer plats att erbjudas, kan innebära placering i annan lokal, förskola eller fritidshem samt att det kan bli annan personal än den ordinarie. Andra veckor är verksamheten öppen i vanlig ordning.


Vad händer när jag är föräldraledig med syskon?
Äldre syskon rätt till högst 15 timmar/vecka enligt överenskommelse med personalen när förälder/föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av syskon (gäller ej skolbarnomsorg).


Vad händer om jag är arbetslös?
Då har barnet rätt till 15 timmar/vecka enligt överenskommelse med personalen när förälder/föräldrar är arbetslösa gäller även skolbarnomsorg, dock längst till klockan 15.00

 
Vill minska tiden för mitt barn på förskolan, hur gör jag då?
Meddela personalen vi den enhet där barnet är placerad och gör ändringarna i Tempus


Jag vill utöka tid för mitt barn i barn- eller skolbarnomsorgen, hur gör jag?
Meddela personalen vi den enhet där barnet är placerad och gör ändringarna i Tempus

Jag vill utöka tid för mitt barn i barn- eller skolbarnomsorgen på grund av särskilda skäl, hur gör jag?
Kontakta förskolechef eller rektor för fritidshem. Varje enskild ansökan behandlas utifrån de specifika skäl som anges.

Hur länge får man ha kvar sin plats i fritidshem?
Man har rätt till platsen kvar fram till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Kan jag betala barnomsorgsavgifterna med autogiro?
Ja det kan du, medgivande blanketten för autogiro hittar du på Norsjö Kommuns hemsida under fliken blanketter eller klicka här

Kan jag betala barnomsorgsavgifterna med E-faktura?
Ja det kan du, men då måste du ta kontakt med din internetbank.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-11-08
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)