klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 13 mars hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg
**********

Medborgarförslag – Skolskjutsar
Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att återinsätta en indragen skolskjuts.

Skollagen säger att barnens bästa ska vara i fokus i alla lägen under skoldagen och även på fritidstid. Angående kommunens värdegrund ska även den genomsyra all verksamhet och det är målsättningen i alla lägen.

Beslut om att dra in en busstur har från och med hösten 2016 inneburit att skoldagen förlängts. Skolveckan har utökats med 50-60 minuter. Kl. 14:10 hämtas eleverna som ska åka hem med buss eller gå vidare till fritids i Norsjö i respektive klassrum varpå de går tillsammans för att äta mellanmål i matsalen. Efter mellanmålet går de barn som har tid på fritids vidare till fritids och bussbarnen klär på sig för utelek till dess bussen avgår.

Enligt statistiken syns det att det är ca 30 elever från fritids som äter mellanmål på onsdagar (statistik från v. 45, 46, 47, 48). Till det tillkommer ca 10 elever som åker buss hem.

För att säkerställa barnens trygghet har verksamheten styrts så att eleverna träffar personal som redan finns i verksamheten och därmed kända av de flesta. Efter avslutat mellanmål finns möjlighet för fri lek fram till dess bussen avgår.

Angående besparingar av indragen busstur beräknades den till -225 000 kr per år. Personal vid bussfritids finansierades under våren 2016 genom lågstadielyftet. De medel som söktes då var planerade att gå till just extra tillsyn. Från och med höstterminen 2016 finns inga extra personalkostnader för detta utan det inryms i befintlig budget.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 att återremittera ärendet för att utreda vad de extra kostnaderna medför och vad kommunen egentligen har sparat.

Utbildning lämnar följande komplettering:
Besparingen av indragen busstur är beräknad till 225 000 kr per år. Inga extra personalkostnader är kopplade till förändringen. Ordinarie bemanning hanterar verksamheten. Kostnader tillkommer för mellanmål och dessa uppgår till 18 000 kr per år.

Den totala årliga besparingen blir mot den bakgrunden 207 000 kr.

Verksamheten anser inte att den indragna bussturen behöver återinsättas.

Kommunstyrelsen beslutar att
• Medborgarförslaget avslås
• Med detta anses medborgarförslaget besvarat

**********

Medborgarförslag - Öppet hus på biblioteket
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagställaren föreslår att biblioteket startar upp öppet husverksamhet för föräldralediga då svenska kyrkans verksamhet inte längre finns.

Tjänstepersonen har varit i kontakt med svenska kyrkan och de redovisar att verksamheten finns men att föräldrarnas synpunkter om ledda aktiviteter inte kommit dem till del. Verksamheten har i dag ledarledda aktiviteter under öppet hus för föräldralediga.
Biblioteket har inte lokalmässigt utrymme att anordna öppet husverksamhet för föräldralediga.

Kultur och folkhälsa föreslår till kommunstyrelsen:
Avdelningen kultur och folkhälsa tackar för medborgarförslaget. Norsjö kommun anser att det inte lokalmässigt finns utrymme på biblioteket för utökad verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar att förslå till kommunfullmäktige att
• Medborgarförslaget avslås
• Med detta anses medborgarförslaget besvarat


**********

Medborgarförslag - Strandpromenad
Ett medborgarförslag har inkommit angående ett förslag om en strandpromenad längs Norsjön.

Enligt förslaget skulle en strandpromenad bidra till att utveckla de vackra omgivningarna samhället har för såväl boende som besökare. De olika skoter- och vandringleder som finns i kommunen är inte anpassade till pensionärer eller småbarnsföräldrar med barnvagn.
Kommunal utveckling konstaterar att tankar om en strandpromenad längs sjön funnits sedan tidigare och delvis utretts av tjänstepersoner på kommunen under 90-talet. I den utredningen fanns även en gångväg längs med Noret. I en tidigare översiktsplan kan man även se att en strandpromenad fanns inritad vid sjön.

Norsjö har en aktiv befolkning och många som regelbundet är ute och går, joggar eller cyklar. Att tillföra ett attraktivt stråk för motionärer skulle bidra till att höja attraktiviteten i samhället. Det finns även andra förslag till gång- och cykelvägar som inkommit tidigare.

I nuvarande översiktsplan är området i fråga utpekat som ”rekreationsområde” och en anläggning av gångväg därmed möjlig. Översiktsplanen ska inom kort ju-steras.
Preliminärt beräknade kostnader för en grusbelagd strandpromenad på ca 500 meter mellan spetsen av Sörbyvägen (mot badstranden) och Sjövägen (mot båtviken) uppgår till 225 000 kr. Belysning tillkommer med 150 000 kr. Årliga driftskostnader för underhåll, snöröjning, halkbekämpning och elektricitet till-kommer.
I dagsläget har ingen medborgardialog förts och för att kunna gå vidare med för-slaget måste en fördjupad planering med medborgardialog, projektering av sträckning, anläggning, markförhållanden, kartläggning av anläggningar för jord- och sjövärme genomföras.

Kommunal utveckling föreslår till kommunstyrelsen:
Uppdrar till kommunal utveckling att ta fram ett komplett beslutsunderlag för en strandpromenad längs sjön och andra tidigare inkomna förslag som inkluderar kostnader och förutsättningar för genomförande, drift och medborgardialog. Tillföra kst xxx 100 000 kr för projekteringskostnader. Medlen tas från kst 1105 KS förfogande.

Kommunstyrelsen beslutar att förslå till kommunfullmäktige att
• Kommunen ställer sig positiv till förslaget.
• Kommunal utveckling får i uppdrag att ta fram ett komplett beslutsunderlag för en strandpromenad längs sjön.
• Den ekonomiska delen hänvisas till budgetberedningen.
• Därmed anses medborgarförslaget som besvarat.

**********

Medborgarförslag - Ny infart till jordtipp
Ett medborgarförslag har inkommit angående en ny infart till ”jordtippen” som finns efter Brännavägen strax bakom hembygdsområdet. Enligt förslaget innebär nuvarande läge på infarten buller och damm för de närboende i Sörbyn samt risker för trafiksäkerheten speciellt vid en utökning med snöupplag inom området under vintertid.

Det är något av en allmän missuppfattning att området vid Noret/Brännavägen på fastigheten Norsjö 4:57 är en jordtipp. Området är ett utfyllnadsområde för jord och sten som maximalt får fyllas ut enligt beviljat marklov, se bilaga 1.

Arbetet med utfyllnaden har pågått sedan 2002 och är enligt miljöbalken en miljö- och hälsofarlig verksamhet som omfattas av anmälningsplikt. Miljö- och byggnämnden har beslutat att verksamheten får bedrivas på området. Tillsyn över verksamheten utförs också årligen av miljö- och byggnämnden.

År 2017 var lite av ett speciellt år då transporter av massor skedde både till och från området i samband med utfyllnad vid anläggningar på Norsjö Arena. Området hade också belastats hårt under 2016 med fyllnadsmassor från nybyggnationen av resecentrum. Ett åläggande från miljö- och bygg fanns angående avstädning av området vilket medförde extra maskintimmar och transporter på om-rådet. Därtill tillkom planerade VA-reinvesteringar.

Det blev inte aktuellt att använda området vid Noret/Brännavägen som alternativt snöupplag enligt tidigare förslag och någon ökning av tung trafik kommer därför inte att vara aktuellt under vinterhalvåret. Samma belastning som 2017 beräknas inte till sommaren 2018, då endast överblivna fyllnadsmassor från på-gående VA-arbeten vid Solvändan planeras att transporteras till området.

Att idag flytta infarten till mellan Hembygdsområdet och Noret (vid minigolfen) skulle innebära att delar av utfyllnadsområdet som ännu inte är utfyllt skulle be-höva fyllas först för att anordna infarten, vändplan m.m. Detta skulle innebära ett större behov av fyllnadsmassor än vad som naturligt finns att tillgå på området just nu samt ett extra arbete som ändå ska utföras efterhand som området fylls ut.

Kommunstyrelsen beslutar att förslå till kommunfullmäktige att
• Teknikavdelningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med pågående utfyllnad inom området i enlighet med tidigare beslut, men att koncentrera arbetet till områdets östra del mot hembygdsområdet inom etapp 1 och 2 (se bilaga) under år 2018. Samt därefter på nytt se över och utvärdera möjligheterna för samt behovet av att flytta infarten.
• Teknikavdelningen tackar för det inkomna förslaget som därmed anses vara besvarat.

**********

Rabatterade priser för deltagare i fysisk aktivitet på recept (FaR) i kommunens simhall
(Texten nedan är förkortad, hela texten finns att läsa i protokollet)

Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär i praktiken att en läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska skriver ett recept till en person där man ser att inaktivitet är en bakomliggande orsak till personens besvär, samt att det bästa behandlingsalternativetet är fysisk aktivitet.
Receptet är tidsbegränsat. Eventuella kostnader för aktiviteten bekostar patienten själv och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Målgruppen som är aktuell för en eventuell subvention är medborgare som blivit sjukskrivna. Oavsett vad som orsakat sjukskrivningen kommer den ekonomiska situationen att förändras. En möjlighet till subvention för denna målgrupp skulle därmed skapa bättre förutsättningar för de som mottagit receptet att själv kunna ansvara för att följa det.

Fysisk inaktivitet är en riskfaktor och bidragande orsak till sjukdom och ohälsa och detta folkhälsoproblem kostar samhället stora pengar varje år. Kan arbetet med FaR utvecklas i samverkan mellan kommun, landsting och privata aktörer kan det bli ett steg i rätt riktning när det gäller både det förebyggande och hälsofrämjande arbete.

För att det inte ska bero på kostnaderna för de som får föreskriven fysisk aktivitet att inte delta i detta, så föreslås en rabattering för dessa personer i kommunens simhall. På så vis bidrar även Norsjö kommun med att främja hälsan bland medborgarna i kommunen.

Entréavgifter 2018 i Norsjö simhall

Vuxna 45 kronor
Barn och ungdomar 7-17 år 30 kronor
Pensionärsrabatt 65+ 32 kronor 

Förslag på rabatterade priser för FaR
Vuxna med FaR 20 kronor
Barn med FaR Gratis

Kommunstyrelsen beslutar att förslå till kommunfullmäktige att
• Vuxna med tidsbegränsad föreskrivning av FaR i simhallen, 20 kronor. 
• Barn och ungdomar upp till och med 18 år (eller med CSN-kort) med tidsbegränsad föreskrivning av FaR i simhallen, gratis. 
• Gäller från och med 2018-04-01. 
• Utvärdering sker efter 1 år.

**********

Förändring av taxor för efteranslutning till stadsnätet
I dagsläget tar stadsnätsverksamheten ut samma avgift för efteranslutningar som vid nyetableringar trots att det verkliga priset i realiteten skiljer sig åt.

En annan försvårande faktor är att det finns kunder som valt att gräva in kanalisation till fastigheten då området projekterades och fick tillgång till fiber. I detta läge har alltså kunden redan betalt delar av investeringen men av olika skäl inte valt att ansluta sig. Dessa kunder bör rimligen inte betala fullt pris vid en eventuell efteranslutning.

I nedanstående nya föreslagna taxor har stadsnätsverksamheten tagit hänsyn till dessa faktorer och utgått från ett snittpris för de efteranslutningar som gjorts i närtid.

Förslag:
• Anslutningsavgift vid nyetablering 14 000 kr (oförändrad).
• Anslutningsavgift vid efteranslutning där kanalisation saknas 19 000 kr (ny).
• Anslutningsavgift vid efteranslutning där kanalisation finns 9 000 kr (ny).


Kommunstyrelsen beslutar att förslå till kommunfullmäktige att
Avgifterna för efteranslutning till stadsnätet fastställs.

**********

Handlingsplan samarbete skola-näringsliv
Utifrån ett gemensamt behov från såväl skolan som från tillväxtavdelningen och utifrån den nya strategin för näringslivsklimatet i kommunen som antogs 2017 har en handlingsplan för hur skolan och näringslivet ska samarbeta tagits fram.

Arbetet har innefattat ett gemensamt arbete av såväl rektorer från samtliga nivåer, studie- och yrkesvägledare, tillväxtchef samt representanter från näringslivet.

Handlingsplanen ska utgöra ett stöd för både pedagogisk personal och näringslivet/tillväxtavdelningen samt ska leda till att förbättra och förenkla samarbetet.

Kommunstyrelsen beslutar att förslå till kommunfullmäktige att
Handlingsplanen för samarbete mellan skola och näringsliv antas.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat. 

Publicerad:  2018-03-14 08:20

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)