Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Grön bild med ordet kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 29 november

Tisdag den 29 november hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.


Medfinansiering av NIDS 2023–2025

Föreningen Norsjöidrotten i samverkan, NIDS, har kommit in med en skrivelse där de önskar verksamhetsbidrag med 900 tkr under perioden 2023 – 2025, alltså 300 000 kr per år under tre år.

NIDS kommer att fortsätta att ha ett övergripande ansvar för ett fortsatt arbete med att stärka föreningarnas möjligheter till att bibehålla och utveckla sina verksamheter. För att utföra detta behöver NIDS en verksamhetsledare med 50 % anställning samt en lokal.

Svar från fritid och service

Föreningslivet i kommunen är av mycket stor vikt och bidrar till kommunens attraktivitet och till innevånarnas välbefinnande och hälsa. För Norsjö kommun är det bra att det finns en paraplyorganisation i kommunen som representerar föreningslivet i driftsfrågor och i det utvecklingsarbete som kommunen vill bedriva.

Ansökan omfattar finansiering för tre år. Då detta riskerat ha en inverkan på budgetprioriteringar för 2024 och 2025 anser verksamheten det svårt att bevilja annat än årliga anslag utanför den ordinarie budgetprocessen.

Från kommunens sida är det även önskvärt att denna paraplyorganisation företräder så många som möjligt av de föreningar som kan söka medlemskap i NIDS (föreningens verksamhet främjar eller består av sport, rekreation, arrangemang och/eller evenemang) och att NIDS medlemsnytta kommer dem till godo.

Fritid och service önskar därför att en fortsatt medfinansiering även innefattar specifika åtaganden från NIDS samt en årlig återrapportering.

Det här vill fritid och service att NIDS ska göra: 

 • Fortsätta att initiera och arrangera föreningsträffar dit företrädare för kommunen bjuds två ggr/år. NIDS ansvarar för dagordning och minnesanteckningar på dessa träffar.
 • Initiera och arrangera en träff per år för icke medlemsföreningar, lyssna in föreningens tankar och behov och informera om NIDS insatsmöjligheter till föreningarna om de går med som medlem i NIDS.
 • Årligen avlägga ett besök hos varje medlemsförening, samt övriga föreningar, som bedriver en aktiv barn- och ungdomsverksamhet i Norsjö kommun för att lyssna in föreningens tankar och behov och informera om NIDS insatsmöjligheter till föreningarna.
 • Vara ett stöd till föreningslivet och vara behjälplig vid behov att ex. hjälpa till att söka projektmedel
 • Fortsätta att medverka i kommunens utvecklingsarbete inom fokusområdet ”en rik och attraktiv fritid”.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till att medfinansiera NIDS år 2023 med ovan nämnda åtaganden. NIDS får 300 000 kr i medfinansiering för år 2023.


Fastställande av ferielön 2023

2022 års feriepraktiklöner var 60 kr/timme inom samtliga kommunala verksamheter och föreningsplatser.

Norsjö kommun anordnar ferieverksamhet för att ge ungdomar i Norsjö en värdefull sysselsättning under några sommarveckor. Ungdomarna får också tillfälle att skaffa sig en första värdefull erfarenhet från arbetslivet. Det ger också arbetsgivarna en möjlighet att komma i en första kontakt med framtida arbetskraft. Som ett alternativ till feriepraktik kommer kommunen kunna erbjuda möjlighet att driva sommarföretag.

Kommunstyrelsen diskuterar hur Norsjö kommun kan jobba med att öka intresset kring att jobba inom vården.

Kommunstyrelsens beslut:
Lönen blir 65 kronor per timme, lika lön inom alla verksamheter och föreningsplatser.
Ingen Ob-ersättning betalas ut (Inget arbete efter klockan 19.00 på vardagar och arbete på lördagar och söndagar samt midsommarafton)


Återrapport från projektet Innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygden – tågprojektet

Syftet med projektet är att driva på processer och ta fram underlag som möjliggör uppstart av en rälsbusslinje på sträckan mellan Jörn-Bastuträsk-Bergsbyn-Skelleftehamn.

Projektet vill bidra till att småorterna och landsbygden får ökad attraktivitet för boende. Det stärker underlag för både privat och offentlig sektor samt ideella verksamheter. Samtidigt kan landsbygden bidra till industriboomen genom att kunna erbjuda attraktiv livsmiljö på pendlingsavstånd med snabba kommunikationer mellan boende och arbete. Detta är även till gagn i omvänd riktning då det blir enklare att pendla till arbeten på landsbygden för den som valt att bo i stan.

Projektet är snart slut och kan rapportera följande:

Skelleftebanan är en del av Norrbotniabaneprojektet

 • Banan kommer att rustas upp så att persontrafik blir möjlig.
 • Tidsramen är att Skelleftebanan ska fungera för persontrafik 2030.

Samband mellan kollektivtrafik och bostadsmarknad

 • Det finns ett tydligt samband mellan kollektivtrafik och tillgång till bostäder.
 • Framgång i bägge fallen är beroende av samverkan mellan dessa områden.
 • Fler bostäder behövs för att möjliggöra ökat underlag av resande. Attraktiv kollektivtrafik behövs för att öka intresset för bostadsbyggande så att resenärsunderlaget kan öka.

Snabb start av åtgärder för långsiktigt positiv utveckling

 • För att nå önskade resultat och effekter behöver arbetet hålla i och hålla ut, från nu och flera år framåt. Det handlar om förbättringar för dagens pendlare och att samhällsutveckling med goda bostads- och pendlingsmöjligheter som
  utgångspunkt.
 • Bred samverkan är nödvändig.

Här kan du läsa rapporten som projektet har sammanställt, de beskriver dessa punkter mer ingående.

Projektgruppens utgångspunkt har varit att Skelleftebanan är en resurs för utveckling. Gruppens arbete har belyst att banan blir en större resurs om fler kan använda den. Det skapar ekonomiska förutsättningar för en bra trafik och stärker områdets attraktivitet. Projektgruppen ser och inser utmaningen i att arbeta med flera samverkande frågor parallellt – men ser samtidigt att det är där som potentialen ligger för den som vågar se längre fram.

För Norsjö kommun, som står inför ett mål- och strategiarbete, är det aktuellt att ta ställning till vilka prioriteringar som ska ingå där.

Kollektivtrafik som underlättar att bo här och pendla ut, samtidigt som det underlättar inpendling till jobb i Norsjöbygden kommer att vara ett av de strategiska områden som Norsjö kommun behöver ta ställning till.

Tillväxtavdelningen förordar att Norsjö kommun väger in projektets resultat i arbetet med strategi för tillväxtarbete och att resursbehov för arbete med frågan ingår i organisationsöversyn, budget och övergripande mål.

Kommunstyrelsens beslut:
Godkänner återrapporten.


Handlingsplan bygdemedel 2023

För varje nytt år ska Norsjö kommun göra en handlingsplan för hur bygdeavgiftsmedlen ska användas under året. Sedan ska Länsstyrelsen godkänna planen.

38 % av pengarna ska gå till allmänna näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt.

62 % av pengarna ska gå till främjande av kommunens föreningsliv.

Enligt Länsstyrelsen ska det i handlingsplanen framgå vilka investeringar som kommunen vill prioritera.

För bygdemedlens föreningsdel föreslår Norsjö kommun följande prioriteringar:

Social hållbar utveckling

 • Investeringar för fungerande mötesplatser, och infrastruktur för friluftsliv som bidrar till ett rikt utbud av aktiviteter och gör bygden attraktiv för boende och inflyttare.
 • Medfinansiering till projekt där externa medel söks för investeringar enligt ovan.

Klicka här för att läsa hela handlingsplanen för bygdemedel. 

Kommunstyrelsens beslut:
Godkänner handlingsplanen för 2023. Norsjö kommun skickar den till Länsstyrelsen


Utvärdering av näringslivsstrategin 2022

Näringslivsstrategin som gäller mellan 2020 – 2026 är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i Norsjöbygden och på så sätt skapa förutsättningar för hållbar tillväxt.

Strategin ska också bidra till kommunens mål om ökade skatteintäkter och fler jobb i Norsjöbygden och att nå visionen Världens bästa vardag.

Klicka här för att läsa hela näringslivsstrategin.

Klicka här för att läsa utvärdering och resultat av näringslivsstrategin.

Kommunstyrelsens beslut:
Godkänner utvärderingen.


Medborgarförslag – Idé till minskat matsvinn

Det har kommit in ett medborgarförslag om att minska kommunens matsvinn. Förslagsställaren poängterar att det idag kostar lika mycket att äta mat från Solstrålens kök som att äta på en extern restaurang i samhället. Andra externa restauranger erbjuder efter en viss tid på dagen matlådor till försäljning för ett reducerat pris. Förslagsställaren undrar om inte kommunens anställda kan få möjlighet att köpa mat till reducerat pris, exempelvis genom att köpa matlådor från Solstrålens kök. Detta skulle minska matsvinnet.

Kommunal utveckling bedömer idén som intressant eftersom detta kan bidra till att minska kommunens matsvinn och därmed också reducera kommunens miljöpåverkan.

Kommunstyrelsens beslut:
Måltidsenheten får i uppdrag att utreda förslaget vidare genom att analysera det praktiska genomförandet av att sälja överbliven mat och vilka regler som gäller för det. Måltidsenheten får även i uppdrag att inleda en dialog med lokala aktörer.

Återrapportering sker till kommunstyrelsen sammanträde 2023-03-14.


Medborgarförslag – ingå i ett samiskt förvaltningsområde

Det har kommit in ett medborgarförslag om att Norsjö kommun bör ansöka om att ingå i ett samiskt förvaltningsområde. Förslagsställaren är på plats och menar bland annat att Norsjö kommun börjar vara en ö bland andra som är samiska förvaltningskommuner.

Norsjö kommun har varit i kontakt med samiska koordinatorer i närliggande kommuner som alla är samiska förvaltningskommuner. De samiska koordinatorerna påtalade särskilt vikten av att initiativet till ansökan om samisk förvaltningskommun bör komma från en större samisk förening eller en eller flera samebyar, vilket i nuläget inte är fallet i det medborgarförslag som föreligger. De samiska koordinatorerna berättade också att det är svårt att rekrytera samisktalande personal inom barnomsorg, skola och äldreomsorg och att det fortsatt kommer att vara en stor utmaning.

I nuläget finns det inte någon samisk förening eller annan sammanslutning i kommunen. Därför bör Norsjö kommun i första hand uppmuntra initiativ till bildandet av en förening eller sammanslutning för att därefter eventuellt ta upp frågan på nytt.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till att ansöka om att bli samisk förvaltningskommun men uppmuntrar till bildande av samisk förening eller sammanslutning.


Riktlinjer skolskjuts

Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskolans elever om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Det här gäller även elever i förskoleklass.

Norsjö kommun förändrar riktlinjerna för skolskjuts på grund av den ökande mängden inflyttade och omflyttningar av elever till kommunen.

Klicka här för att läsa riktlinjerna för skolskjuts.

Kommunstyrelsens beslut:
Antar de förändrade riktlinjerna.

Senast ändrad 29 november 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.