Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Grön bild med ordet kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 8 juni

Tisdag den 8 juni hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.


Utredning gällande eventuell flytt av årskurs 4 – 5 från Bastuträskskolan

Verksamhetschef utbildning Camilla Hedlund är med på sammanträdet och berättar vad som hänt sedan senaste sammanträdet. Fokus har legat på att samverka åtgärdsplanen, det var också det uppdraget verksamheten fick vid förra kommunstyrelsen. .

Kommunstyrelsens beslut

Undervisning för årskurs 4 och 5 bedrivs vid Norsjöskolan en dag i veckan enligt alternativ tre med följande lydelse: en organisationsförändring som innebär att Bastuträsks elever i åk 4–5 spenderar en hel dag på Norsjöskolan. Denna dag har eleverna slöjd, simundervisning samt hemkunskap (åk 5). Denna undervisning sker av legitimerad personal på Norsjöskolan. Resurspersonal från Bastuträsk samt klasslärare följer med och har lektioner övrig tid i Norsjö. Eleverna åker med ordinarie skolskjuts till och från Norsjö.

Verksamheten återkommer till kommunstyrelsen med förslag och upplägg angående lönetillägg


Heltidsresan

I december 2017 tog kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbete med en handlingsplan för att deltidsanställda ska får möjlighet till heltidsanställning i Norsjö kommun. I och med att arbetet återupptogs under 2021 lyftes frågan om vilka områden som omfattas av kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsens beslut:

Alla anställda i Norsjö kommun oavsett avtalsområde omfattas av kommunstyrelsens beslut från 2017-12-19 § 295 gällande möjlighet till heltid.


Uppföljande granskning av personalförsörjning

HR-chef Inger Johansson är med i mötet och går igenom uppföljningen av personalförsörjningen. Hon har gjort en omvärldsbevakning där det framgår att det kommer att behövas en hel del arbetskraft i inlandet framöver.

I personalförsörjningsplanen tittar Norsjö kommun på vad kommunen gör idag och tar upp det som är prioriterat till diskussion. De flesta prioriteringar ska kommunen klara i befintlig budget.

Det finns fem strategier: attraktiv arbetsgivare, hållbara medarbetare, fler jobbar mer, effektivisering samt breddad och kreativ rekrytering.

Kommunstyrelsens beslut:

Godkänner den uppföljande granskningen med tillhörande rapport samt förslag till prioriterade områden för personalförsörjning Norsjö kommun.


Deltagande i Länstrafikens gemensamma beställningscentral för serviceresor

I maj 2018 tog Region Västerbotten ett politiskt beslut att bilda en gemensam Beställningscentral. Länstrafiken utsågs till aktör med syfte att hantera både länets sjukresor och färdtjänstresor.

Vid årsskiftet 2020/2021 tog Länstrafiken över Reseservice som var den avdelning inom Region Västerbotten som bokat sjukresor. De bytte namn till Beställningscentral för serviceresor. Länstrafiken tog över all personal, befintliga taxiavtal och uppdraget att boka sjukresor åt Region Västerbotten samt färdtjänstbokningar åt anslutna kommuner. Idag är följande kommuner anslutna till den gemensamma beställningscentralen:
– Malå
– Storuman
– Vilhelmina
– Åsele
– Nordmaling
– Sorsele

Lycksele har tagit beslut om att vara med. Skellefteå ställer sig positiva till att vara med.

Norsjö kommuns avtal för färdtjänst löper ut vid årsskiftet. Kommunen har därför fått en förfrågan om vi vill vara med i avtalet.

Det är svårt att sia om framtiden. Ingen vet hur ett nytt avtal för Norsjö kommun kan komma att se ut. Utifrån hur det ser ut idag skulle det bli en kostnadsökning med 100 000 kr/år om Norsjö kommun går med i Länstrafikens gemensamma beställningscentral. Det handlar främst om en samordningsvinst för både sjukresor och färdtjänst i länet.

Kommunstyrelsens beslut:

Norsjö kommun säger ja till att ingå i den gemensamma beställningscentralen för serviceresor från 2022-01-01. En förutsättning är att Länstrafikens kommande taxiavtal omfattar lokal stationering.


Fördelning av studieförbundsbidrag 2021

Varje år delar Norsjö kommun ut bidrag till studieförbunden. I år baseras bidragen på underlag för 2018/2019 på grund av pandemin.

Här kan du se hur bidragen är fördelade (pdf).

Kommunstyrelsens beslut:

Godkänner fördelningen.


Ny organisation för strategiområde Elintensiv verksamhet i näringslivsstrategin

Kommunstyrelsen beslutade 2018 att göra en satsning för att främja etablering av elintensiva verksamheter i Norsjö kommun. Kommunen skapade en organisation bestående av styrgrupp och arbetsgrupp. Det finns ett intresse för etableringar och därför behöver kommunen bredda uppdraget och förändra organisationen.

Det finns två saker som behöver tydliggöras:
  1. Norsjöbygdens erbjudande för etableringar. Det handlar om att ha en beredskap för etableringar i form av mark, lokaler och andra förutsättningar samt att kommunicera vad Norsjöbygden har att erbjuda.
  2. Arbete med enskilda etableringsärenden där sekretess är en nödvändighet.

Medarbetare från tillväxt, teknik, IT samt miljö- och bygg ingår i ett team som jobbar mot både punkt 1 och 2.

Inom område 1 bör kommunstyrelsen mer aktivt informeras och involveras.

I område 2 behövs en mindre gruppering som kan hantera etableringsärenden i den fas då det sker under sekretess. Gruppen bör även ha mandat att fatta beslut inom ramen för budgeterade medel för elintensiv verksamhet.

  • Arbetet med elintensiv verksamhet byter benämning till etableringsfrämjande arbete.
  • Kommunstyrelsen utgör strategisk grupp för Norsjö kommuns etableringsfrämjande arbete. Kommunstyrelsen informeras två gånger per år eller oftare om behov finns. Kommunstyrelsen fattar beslut av övergripande karaktär som rör förutsättningar för Norsjö kommuns etableringsfrämjande arbete.
  • Arbetsgruppen elintensiv byter benämning till team etableringsfrämjande.
Kommunstyrelsens beslut:

Organisationen förändras enligt förslag. Elintensiv verksamhet breddas och benämningen ändras till etableringsfrämjande arbete. Till ledamöter i styrgrupp etableringsfrämjande utses Mikael Lindfors, Lars-Åke Holmgren, Eleonore Hedman samt Elin Andersson


Strategi för fossilfria transporter

Norsjö kommun är med i projektet Fossilfria transporter. En arbetsgrupp som består av verksamhetschef för kommunal utveckling, upphandlare och utvecklingsstrateg samt den gemensamma klimatstrateg som delas mellan Norsjö, Malå och Sorsele har tagit fram en strategi för Norsjö kommun. Strategin för fossilfria transporter ska vara en del av arbetet med visionen Världens bästa vardag och är tänkt att gälla främst kommunal verksamhet. Strategin har delats in i tre strategiområden, framtidens arbetssätt, hållbart resande och fossilfri fordonsflotta.

Det här ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Säga ja till strategin för fossilfria transporter.


Investeringsärende – slutförande av bredbandsutbyggnad

Utbyggnaden av bredband, Etapp 1, finansieras av Jordbruksverket. Ansökan skickades in 2015 och har förändrats ett antal gånger.

Den ursprungliga budgeten var på 6 miljoner kronor men projektet fick utökad budget till 12,5 miljoner kronor.

Slutdatum för det här projektet är 2022-05-31. Det finns ett investeringsbehov på 8,5 miljoner kronor för att slutföra Etapp 1.

Cirka 300 kommer att ansluta sig inom Etapp 1.

Portavgifter ger en årlig intäkt på 456 000 kr.
Den årliga avskrivningen ligger på 343 00 kr per år.

Investeringen är alltså en god affär i och med bättre IT-infrastruktur för kommunens invånare.

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Säger ja till 8,5 miljoner kronor till investeringsbudgeten.


Investeringsärende – slutförande av bredbandsutbyggnad områdesnät Etapp 2

Etapp 2 ska vara slutredovisat 2021-12-31 men Norsjö kommun har lämnat in ansökan om att förlänga till 2022.

Det kostar 7,3 miljoner kronor för att färdigställa Etapp 2. 1,75 miljoner återstår av den ursprungliga projektbudgeten. Investeringsbehov ligger därför på 5,6 miljoner kronor.

Cirka 70 kommer att ansluta sig inom Etapp 2.

Portavgifter ger en årlig intäkt på 105 00 kr.
Den årliga avskrivningen ligger på 245 000 kr per år.

Investeringen bär inte sig själv rakt av, men vi skapar en betydligt bättre infrastruktur och ökar möjligheten för inflyttning.

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Säger ja till 5,6 miljoner kronor till investeringsbudgeten.


Särskild satsning legitimerade omsorgsyrken

För att enklare kunna rekrytera och även behålla personal föreslås en satsning på vissa särskilda omsorgsyrken som kräver en högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng. Satsningen är i form av bonustrappor för den som tillsvidareanställs i Norsjö kommun, för den som utbildar sig och anställs, samt för den som väljer att flytta till kommunen.

Denna satsning innebär en total kostnad som enligt en hypotetisk beräkning kan uppgå till 2,6 mnkr mellan 2021 och 2026.

Förslaget är att satsningen omfattar speciellt utpekade yrken: leg.Sjuksköterska, leg.Fysioterapeut, leg.Arbetsterapeut, Socionomexamen(210 hp) ochFil.kand med huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik (Socialpedagog).

Inom den här typen av omsorgsyrken har Norsjö kommun svårt att rekrytera och behålla personal. Gör att vi tappar fart. Det här är ett sätt att höja motivationen att stanna länge hos oss. Den trogna personalstyrkan har inte samma löneutveckling som de som kommer in nya hela tiden. Därför finns det ett behov av en satsning av den här typen.

Visar de olika nivåerna för bonus

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka här för att se hur bonustrappan ser ut (pdf).

Kommunstyrelsens beslut:

Säger ja till satsningen.

Senast ändrad 8 juni 2021

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.