Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Karta som visar Långhultet.

Underrättelse om antagande av detaljplan för Långhultets industriområde, Norsjö kommun  

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Långhultets industriområde, Norsjö kommun. Syftet med detaljplanen är att utöka planområdet och ändra markanvändning för att möjliggöra framtida utveckling av industri. Bl.a. utökas området mot Kusforsvägen och ett parkområde, tillika vägreservat i översiktsplanen, ändras till industrimark. Vägreservatet ändras i nya översiktsplanen till att följa befintlig industrigata.

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 2023-02-28 – 2023-03-21.

De synpunkter som inkommit samt på vilket sätt dessa beaktats finns redovisade i granskningsredogörelsen samt planförslaget. Antagandehandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida; www.norsjo.se. Granskningsredogörelse bifogas till de som lämnat skriftligt yttrande på granskningshandlingarna.

Miljö- och byggnämnden antog detaljplan för Långhultets industriområde, Norsjö kommun, 2023-05-15, § 41. Meddelande om planens antagande skickas till berörda enligt bifogad sändlista.

Har ni frågor kontakta Elin Nilsson, miljö- och byggchef, på tfn. 0953-14171.


Här finns planhandlingarna:

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Granskningsredogörelse

Dagvattenutredning

Protokollsutdrag

Besvärshänvisning

Senast ändrad 17 maj 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.