klart.se

Cisterner

Oljecisterner
I kommunen finns ett stort antal cisterner för förvaring av eldnings-, diesel- och spillolja. Det finns mycket bestämmelser runt cisterner som vi ska reda ut på den här sidan.

Allmänt om cisterner för eldnings-, diesel- och spillolja i storleken 1 - 10 kubikmeter
• Anmäl till Miljö- och byggnämnden innan du installerar en cistern
• Hantera olja på ett från miljöskyddssynpunkt säkert sätt.
• Se till att kontrollbesiktningar görs i tid, ta annars cisternen ur bruk på ett godtagbart sätt.
• Kontrollrapporten ska kunna visas upp för tillsynsmyndighet vid förfrågan.
• Anmäl till Miljö- och byggnämnden om en cistern tas ur bruk

Innan cisternen installeras
Innan du installerar en cistern ska den anmälas till Miljö- och byggnämnden i god tid innan installationen påbörjas. Detta gäller cisterner utomhus som är 1 - 10 kubikmeter och cisterner nedgrävda i mark som är större än 1 kubikmeter. Om en cistern byts ut mot en annan ska detta också anmälas. Anmälan ska göras även om befintlig cistern byts ut mot annan.  Blanketter hittar du under fliken blanketter längst upp på den här sidan (sidhuvudet). Inomhuscisterner utanför vattenskyddsområden behöver inte anmälas om rörledningarna är synliga och cisternen är placerad så den är möjlig att inspektera runt om. Bygganmälan eller bygglov krävs för fasta cisterner.

Inom vattenskyddsområde
I vattenskyddsområden gäller anmälningskrav för all förvaring om hanteringen överstiger 250 liter. Kravet gäller då även hantering inomhus och andra behållare än cisterner.

Efter installationen
En besiktning ska göras i samband med installationen. Därefter ska återkommande kontroller göras. Om cisternen repareras måste den kontrolleras innan den åter tas i bruk. Alla kontroller ska utföras av godkända företag. Efter kontrollen får du en kontrollrapport från företaget. Denna ska sparas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Cistern som inte används
Anmälan om att cistern har tagits ur bruk ska göras till Miljö- och byggnämnden. En cistern som inte används ska tömmas och rengöras. En cistern som inte är rengjord är "i bruk" och ska kontrolleras. Du ska kontrollera att den inte har läckt och förorenat marken. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller plomberas. Om det av något skäl är otänkbart att ta bort den (t ex sättningsrisk för byggnad) kan den sandfyllas efter rengöring. Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller en återvinningscentral.

Om du upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön ska du anmäla detta till Miljö- och byggavdelningen. Du måste även i förväg anmäla efterbehandling av förorenad mark om spridningsrisken eller risken för exponering av föroreningarna kan öka genom åtgärderna och risken inte bedöms som ringa. I andra fall bör du samråda med Miljö- och byggavdelningen.

För mer information se länk till höger.

Besiktning
Kraven på besiktning gäller alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, vare sig de är nergrävda i mark, står inomhus i en källare eller är uppställda utomhus. Besiktningsmannen märker cisternen med år för senaste besiktningen och kontrollintervall, utifrån detta kan ägaren själv räkna ut när nästa besiktning ska göras.


Kontrollintervall K- eller S skyddad S-cistern S-cistern
Utanför vattenskyddsområde
12 år

6 år
Inom vattenskyddsområde:
- med sekundärskydd
- utan sekundärskydd

12 år
6 år

6 år
3 år

"K-cisterner" och "skyddade S-cisterner" har god korrosionsbeständighet, till skillnad mot "S-cisterner". Sekundärskydd kan vara t ex invallning eller dubbelmantling.

Kontrollrapport
Företaget som utför besiktningen ska lämna en kontrollrapport till ägaren av cisternen alternativt till fastighetsägaren om det är en hyrcistern. Kontrollrapporten ska sparas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten vid begäran. Om det sker ett ägarbyte är det viktigt att den nya ägaren får de aktuella kontrollrapporterna. Tidigare fanns krav att kontrollrapporten skulle skickas in till tillsynsmyndigheten, detta krav togs bort 1 juli 2009.

Godkända besiktningsfirmor
För att utföra besiktningar av cisterner krävs att företaget är ackrediterat (godkänt) av Swedac. På Swedac:s hemsida (länk till höger) kan du se vilka företag som är ackrediterade. Du kan också ringa Swedac på telefon 0771-99 09 00

Andra krav som kan gälla från hantering av 100 liter och uppåt
Utöver miljöskyddskraven kan det finnas andra krav t.ex. för brandfarlig vara. Brandfarliga vätskor är bl.a. bensin, eldningsolja, fotogen, etanol, spillolja, diesel, färger och T-sprit. När förvaring sker inomhus ska anmälan göras redan vid 100 liter. Miljö- och byggnämnden är tillståndsgivande myndighet.
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-08-11
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen