klart.se

Du är här: Korta nyheter från Kommunfullmäktige

Korta nyheter från Kommunfullmäktige 

Måndag 24 juni kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten.

Ny möblering med två talarstolar på kommunfullmäktige
Medborgarförslag - önskemål om skateboardpark

Lovisa Holmgren kom med förslaget att uppföra en skateboardpark i Norsjö.

Vid kommunstyrelsens sammanträde kom ett ändringsyrkande där man påpekade tidsaspekten för skateboardparken. Istället ska projektet med uppförande av skateboardparken starta 2013-2014.
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget samt ändringsyrkandet medtas vid diskussionerna om aktiviteterna vid skolområdet och multisportarenan.

Kommunfullmäktiges beslut:
Belsut enligt Kommustyrelsens förslag

----------
Motion - inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet

Camilla Hedlund (C) - Utmaningsrätten, den handlar om att kommunen tillåter privata aktörer att utmana och producera varan eller tjänsten till en längre kostnad eller till och med med bättre kvalitet. Att man öppnar upp för utmaningar visar att man säger "ja" till idéer och kreativitet. Det finns möjligheter för stor konkurrens. Man vill sänka kostnaden och eller öka kvaliteten på kommunala tjänster. Vill vi inte visa att vi är företagsvänliga? Det är en uppmaning tilll innovativt tänkande.

Johan Broström (V) - Jag tycker inte att det är en särskilt bra idé. Det finns inte någon garanti att utmaningsrätten gör saker bättre eller billigare. Öland har utfört utmaningsrätt men tagit bort den för att det behövdes för mycket helt ny kompetens som handlar om att köpa in tjänster, juridik. Kan man köpa in tjänster och vad kostar all den handläggningen? Jag tror att de allra flesta har en viss ekonomisk medvetenhet och jag tror inte att detta är någon höjdare.

Mikael Lindfors (S) - Att detta skulle vara rätt väg tro inte jag för att det kommer skapa oerhört mycket turbulens i vårt näringsliv. Vi är på väg in i att slimma vår organisation ännu mer och man kan fråga sig vem som ska göra utredningarna. Man skapar förväntningar från näringslivet och jag tror att skapa ett bra näringsklimat handlar om att gå ut och träffa företag. Upphandlingar ska ligga på kommunens sida och jag yrkar på att instämma i kommunstyrelsens förslag till beslut.

Camilla Hedlund (C) - Vi har underlag för att göra utredningar. Man ska måna om initiativrätten här, att företag ska kunna utmana oss. En utredning kan göra att man får en större överblick över kommunenes verksamheter så jag anser att det inte är fel att göra en utredning då och då. Saker som vi ligger dåligt till med är just entreprenaden, även om vi är bra på andra saker. 

Robert Boström - Johan var ju så snabb att dra upp Gotland. Där är kunderna väldigt nöjda med vad de har fått. Socialdemokraterna ville riva upp beslutet men då ville inte medborgarana gå med på det.

Kommunfullmäktiges beslut:
Efter votering beslutade kommunfullmäktige efter kommunstyrelsens förslag att motionen att införa utmaningsrätt på kommunal verksamhet avslås.

Reservation från C och KD.

----------
Upprustning av Mensträsk byaväg

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Avdelningen för kommunal teknik får i uppdrag att starta en projektering om ett enkelt försfrågningsunderlag.
- 100 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres kostnadsställe 1327 "Mensträsk vägarbete".
- Till beslutsattestant utses Ulf Lorentsson md Azam Forsberg som ersättare.
- Ansvarsområde fastställs till 540 "Statsbidragsberättigade enslikda vägar".
- Representant från Mensträsk byaförening deltar vid projektet.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutade enligt Kommunstyrelsens förslag.

----------
Eventuellt köp av hotellfastigheten Hällan 8

Kommunstyrelsen lämade förslag till Kommunfullmäktige att Norsjö kommun köper hotellfastigheten Hällan 8 och inventarier. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till framtida nyttjande av fastigheten och tillhörande kostnadskalkyler.

Mot beslutet reserverade sig Camilla Hedlund (C) och Stig Larsson (FP).

Yrkande från Camilla Hedlund (C) - Norsjölägenheter skulle driva fastigheten på ett föredömligt sätt.

Yrkande från Mikael Lindfors (S) - Socialdemokraterna har alltid varit emot försäljningen. Vi är redo för att Norsjö kommun ska gå in och köpa fastigeheten eftersom kommunen har ett bredare uppdrag att kunna driva olika verksamheter i fastigheten motför Norsjölägenheter som skulle komma att bygga lägenheter. Jag vill yrka på lite ändringar i beslutsformuleringarna. Jag vill börja med att yrka följande: 
- Upprättande av köpekontrakt godkänns
- Fastigheten hällan 8 köps för 375 000 kronor
- Inventarier till fastigheten köps för 75 000 kronor exklusive moms
- 450 000 kronor anvisas ur tillgängliga likvida medel
- Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp
- Kostnaden påföres investeringsprojekt I 1328 "Hällan 8 (Norsjö Hotell)"
- Till beslutsattestant utses Azam Forsberg och Sune Eriksson som ersättare
- Ansvarsområde fastställs till 520 "Fastigheter, lokaler och bostäder".
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till framtida nyttjande av fastigheten och tillhörande kostnadskalkyler.

Sedan - Vad är det bästa vi göra av fastigheten för den långsiktiga verksamheten i Hällan 8?

Yrkande från Johan Broström (V) - Jag vill yrka på en referansgrupp  eller abetsgrupp för att diskutera framtida nyttjande i kommunens ägo, det utesluter inte någon verksamhet, ens Norsjö lägenheter, men vi bör ha inflytande i vad som ska hända med fastigheten.

Tilläggsyrkande från Johan Broström (V) - Kommunfullmäktige ska upprätta en referensgrupp med samtliga deltagande i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut:
Efter votering beslutade kommunstyrelsen efter Mikael Lindfors förslag med Johan Broströms tilläggsyrkande.

Reservationer från FP och C.

----------
Extraärende - Eventuell återuppbyggnad av Industrihus efter brand

Frågan om Återuppbyggnad av det nedbrunna industrihuset diskuterades i Kommunstyrelsen den 24/6-13. Kommunfullmäktige ska tycka till i ärendet.

Mikael Lindfors (S) - Vi tar bara beslut att vi ska bygga upp ett industrihus, inte storelk, höjd eller rumsidelning. Om vi bestämmer detta idag så står Trygg Hansa för hyresbortfall och det är ca 30 000 kronor varje månad.

En enig Kommunstyrelse lade fram förslag att industrihuset byggs upp igen. Dokument kommer senare.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutade enligt Kommunstyrelsens förslag.Publicerad:  2013-06-24 17:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen