klart.se

Du är här: Korta beslut från kommunstyrelsen

Korta beslut från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 26 november hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten.

beslut.jpg

Ägartillskott – Norsjölägenheter AB (Punkt 7 i protokollet)

Bakgrund
Norsjölägenheter AB vill, på uppdrag av bolagsstämman att Norsjö kommun tillför bolaget ett större aktiekapital genom att köpa på sig mera aktier. Det nuvarande aktiekapitalet på 1,2 miljoner kronor är väldigt lågt för ett bolag av Norsjölägenheters storlek och gör att Norsjölägenheter blir känsligt för ekonomiska svängningar. Detta gör i sin tur att det blir svårt för Norsjölägenheter att skapa mer bostäder i samhället. Det föreslås att Norsjö kommun köper aktier för fem miljoner kronor.

Ekonomi
Bolaget äskar att ägaren Norsjö kommun köper aktier för ytterligare fem miljoner kronor. Köpet kommer inte att drabba kommunens budget utan medlen tas från kassan.

Allmänna utskottet beslutade 2013-11-12 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Kommunstyrelsens beslut
Allmänna utskottet får i uppdrag att uppta överläggningar med representanter för Norsjölägenheter AB om de frågeställningar som ligger till grund för ärendet.
_________

Omprioritering av beviljat bygdeavgiftsmedel – Kusfors Allaktivitetshusförening (Punkt 24 i protokollet)

Bakgrund
Kusfors Allaktivitetshusförening beviljades 2013 bygdeavgiftmedel med totalt 80 000 kronor, varav 38 000 kronor avsåg inköp av pelletskamin.
Nu ansöker föreningen istället om att bidraget (38 000 kronor) istället får användas till att sätta in en luftvärmepump. För att få göra detta skulle föreningen redovisa en detaljerad beskrivning och offert för inköp av luftvärmepump. Detta är nu gjort.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelse
Omprioritering av beviljat bygdeavgiftsmedel beviljas med 33 870 kronor.

Kommunstyrelsens beslut
Bygdeavgiftsmedel beviljas med 33 870 kronor.

__________

Bredbandsstrategi (IT-infrastrukturprogram) för Norsjö kommun 2013-2020 (Punkt 25 i protokollet) 
 
Sammanfattning av förslaget till bredbandsstrategi

Norsjö kommun ska även fortsättningsvis ta ett eget ansvar för att bredband byggs ut i kommunen och ett led i detta är att upprätta denna bredbandsstrategi som ska skapa ett strukturerat angreppssätt.

Bredbandsstrategin fastställs av Kommunfullmäktige som också i övrigt beslutar i principiella frågor kring utbyggnad av IT-infrastruktur. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställandet av IT infrastrukturfrågorna i Norsjö kommun och beslutar om prioriteringar och omfattningen av Norsjö kommuns åtaganden. I Norsjö kommun fungerar Allmänna utskottet som styrgrupp för IT-infrastrukturfrågorna.

Bredbandstrategin ska i huvudsak följa nationella och regionala visioner och strategier. I bredbandsstrategin för Sverige sätts målet att hushåll och företag ska tillgång till bredband, 40 procent med minst 100 Mbit/s år 2015 och 90 procent med minst 100 Mbit/s år 2020.

Norsjö kommun ska ansvara för utbyggnad och stå som ägare till bredbandsnäten så länge mer omfattande utbyggnad är aktuell. Näten ska vara öppna så att alla tjänsteleverantörer som vill ska kunna leverera tjänster. När långsiktigt uppställda mål för utbyggnaden är uppnådda kan försäljning av näten bli aktuell.

Målet är att senast år 2020 ska 90 % av alla kommuninnevånare och lokalt verksamma företag inom Norsjö kommun ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s.

I dag är Norsjö kommuns fibernät utbyggt till 1200 av totalt 2200 adresser med hushåll och företag vilket motsvarar 55%. Dessa anslutningar har kapaciteten 100 Mbit/s. 130 adresser med hushåll och företag är anslutna till kommunens datanät via ADSL med kapacitet upp till 8 Mbit/s, detta motsvarar ca. 6%. Totalt är alltså 60% av adresserna med hushåll och företag anslutna till kommunens bredbandsnät. Telia har utbyggt ADSL i delar av kommunen och här har ytterligare ca. 250 adresser ha möjlighet till anslutning. Totalt har ca 73% av kommunens adresser möjlighet  till fast bredbandsanslutning. Övriga är hänvisade till olika former av mobilt bredband med begränsad bandbredd.

Norsjö kommun ska aktivt verka för att målet nås genom fortsatt utbyggnad av fibernät i egen regi. Marknaden bedöms ej kunna fungera så att utbyggnad som svarar mot målet kommer till stånd. Hyra av fibernät från annan nätägare ska också kunna utnyttjas om detta erbjuds. 


Om ny trådlös teknik kommer som ger tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s ska denna teknik kunna användas för att uppfylla målen.  Norsjö kommun ska inte bygga trådlösa nät i egen regi men utbyggnad av infrastruktur baserad på fibernät fram till andra operatörers basstationer ska vara möjlig. Norsjö kommun ska inte bygga ut nät som baseras på ADSL-teknik och kopparnät.

För perioden 2013 – 2020 ska utbyggnad ske i områden och byar där befolkningen själva tar initiativ till utbyggnad, där företag har behov eller nya företagsetableringar gynnas, där alternativa lösningar för bredband saknas, där samförläggning med andra ledningsägare kan ske för att sänka kostnaden eller där andra operatörers förändringar i nätstruktur innebär att behov uppstår t.ex. avveckling av kopparnät.

För att klara målet på att 90% av befolkningen ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s krävs att investeringarna till största del finansieras med anslutningsavgifter och eget arbete från kunder och med externa bidrag. Investeringarna blir stora och det blir svårt att klara kostnader utöver drift med de intäkter nätavgifter kan ge.

För att ge möjlighet till täckning med 100 Mbit/s till 90% av kommuninvånarna måste en omfattande utbyggnad fibernät göras till 750 adresser. Det ortsammanbindande nätet måste byggas ut med uppskattningsvis 130 km fiberkabel till en kostnad av 19 Mkr och kostnaden för områdesnät till 750 adresser uppskattas till 26 Mkr. Totalt uppskattas kostnaden till 45 Mkr för att nå ytterligare 750 adresser med en medelkostnad på 60 000 kr per adress.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Redovisat förslag till bredbandsstrategi godkänns.


__________

Köp av Björken 7 (gamla OK-tomten) samt beslutsattestant och ersättare (Punkt 28 i protokollet)
Bakgrund

OK Västerbotten vill sälja fastigheten Björken 7. Norsjö kommuns verksamhet Teknik och fritid har fört dialog med OK Västerbotten för köp av fastigheten Björken 7. Styrelsen för OK Västerbotten har beslutat att sälja tomten till Norsjö kommun. Köpesumman blir 46 733 kronor enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa 17 kr/m2. Lantmäterikostnaden beräknas till 23 000 kronor.
Verksamhetschef för Teknik och fritid har delegation att köpa fastigheten.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tilläggsbudget beviljas med 70 000 kronor (47 000 kronor till tomtköpet och 23 000 kronor till lantmäterikostnaden).

2. 70 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.

3. Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.

4. Kostnaden påföres kostnadsställe I1331 ”Björken 7”.

5. Ansvarsområde fastställs till 510 ”Markreserv och skogar”.

6. Till beslutsattestant utses Azam Forsberg med Sune Eriksson som ersättare.

Kommunstyrelsens beslut

  • Tilläggsbudget beviljas med 49 000 kronor (47 000 kronor till tomtköpet och 2 000 kronor till stämpelskatt).
  • 49 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
  • Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
  • Kostnaden påföres kostnadsställe I1331 ”Björken 7”.
  • Ansvarsområde fastställs till 510 ”Markreserv och skogar”.
  • Till beslutsattestant utses Azam Forsberg med Sune Eriksson som ersättare.

    __________

    Höjning av habiliteringsersättning inom handikappomsorgen från år 2014 (Punkt 33 i protokollet)

Bakgrund
Inom Handikappomsorgen i Norsjö kommun utbetalas idag en habiliteringsersättning till omsorgstagare när de deltar i den dagliga verksamheten vid dagcenter. Ersättningsnivån har inte ändrats sedan år 1997. Den är för närvarande 15 kronor för hel arbetsdag och 8 kronor för halv arbetsdag.

Swedbank, med vilken Norsjö kommun har avtal med, hanterar inte längre kontanter. Att köpa växeltjänsten för att få sedlar och mynt av olika valörer innebär en kostnad, merarbete samt skapar ett behov av ackumulerade kontanter. En höjning av habiliteringsersättningen skulle undanröja en stor del av dessa problem.

Syftet med habiliteringsersättning är främst att stimulera uthållighet, allmän aktivitet och prestationsförmåga. Ytterligare skäl för att betala ut ersättning, förutom den symboliska likheten med lön, är att de flesta personer som är verksamma i daglig verksamhet har kostnader för sitt deltagande som t.ex. arbetsresor och arbetslunch. Utbetalning av habiliteringsersättning har även pedagogiska aspekter vad gäller hantering av pengar och förståelsen av deras värde.

Habiliteringsersättningen är inte specifikt reglerad i LSS, vare sig till belopp eller kriterier för utbetalning. Det är valfritt för kommunerna att betala habiliteringsersättning.

Arbetstiden för daglig verksamhet är som regel 6-8 timmar för heldag och 3-4 timmar för halv dag. Habiliteringsersättningen är skattefri.
 
Rutiner gällande från 2014-01-01:

För hel habiliteringsersättning, 25 kronor, krävs 5 timmars arbete eller mer.

För halv habiliteringsersättning, 10 kronor, krävs mindre än 5 timmars arbete men minst 2 timmars arbete.

Expedieras
Enhetschef handikappomsorgen Elisabet Edman, Linn Fransson
TF avdelningschef handikappomsorgen Kristina Holmström
Verksamhetschef omsorgen Eva Nyström Edefjäll

Kommunstyrelsens beslut
Hel habliteringsersättning höjs till 25 kronor. För detta krävs 5 timmars arbete eller mer.

Halv habiliteringsersättning höjs till 10 kronor. För detta krävs mindre än 5 timmars arbete men minst 2 timmars arbete.

__________ 

Kostpolitiskt program (Punkt 50 i protokollet)

Bakgrund
Norsjö kommun slår ihop samtliga tillagningskök till ett centralt kök (Solstrålen). Det nya köket blir produktionsfärdigt från och med nästa år.

Norsjö kommuns mål är att alla ska känna sig trygga med att maten är näringsriktig och säker samt att kommunen följer de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Måltiderna som serveras ska anpassas efter målgrupp och leda till välbefinnande och god hälsa i en trivsam måltidsmiljö. Målet är också att skapa en bättre förståelse och kunskap för måltidens betydelse, vilket leder till bättre matvanor och bättre hälsa för både gammal och ung. Från och med 2014 ska samtliga matsedlar vara näringsberäknade och planerade efter de nationella riktlinjerna. Mat och måltider är också viktiga kulturbärare och därför ska utrymme ges för lokala maträtter och traditioner i kommunens matsedlar.

Verksamheten teknik och fritid som ansvarar för matproduktion samt leverans har tagit fram ett kostpolitiskt program. Syftet med det kostpolitiska programmet är att kvalitetssäkra måltiderna, tydliggöra ansvarsfördelning och belysa måltidens betydelse för hälsan. Detta innebär att alla måltider som serveras inom förskola, skola, äldreomsorg och handikappomsorg följer de nationella riktlinjerna och anpassas till individens speciella behov.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-15 att återremittera ärende till verksamheten teknik och fritid för att föra in de politiska partiernas förslag till ändringar av programmet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner det kostpolitiska programmet.

_________

Information- Ombyggnation Vinkelbo kök (Punkt 51 i protokollet)

Bakgrund
Kommunfullmäktige beviljade 2012-06-18 (§ 52) 8 500 000 kronor för ombyggnation av nuvarande Vinkelbo kök samt ventilationsbyte på Skolköket. 2 400 000 kronor har sedan tidigare funnits i olika investeringsprojekt för båda köken.

Verksamheten teknik och fritid gjorde en kvalificerad gissning om kostnaden innan pengar äskades för ändamålet. Efter upphandlingen av samtliga tjänster visade det sig att de godkända entreprenörskostnaderna översteg budgeten med ca 1 000 000 kronor.

En utbyggnad av fastigheten har tillkommit från ursprungsförslaget med 43 m2 där kylt avfall, soprum samt kylmaskinrum inryms. Det visade sig att den gamla inkommande vattenledningen inte höll måttet utan befanns vara i väldigt dåligt skick samt att det medföljde små partiklar av grus när större mängder vatten spolades i kastruller och grytor. 

På grund av avsaknad av relationsritningar till fastigheten när tidigare ombyggnationer är gjorda har inte projekteringen blivit tillfredställande. Omdragning av vatten- och värmerör, ventilationskanaler samt elledningar där kollisioner uppstått med befintliga ledningar/kanaler gör att kostnaderna ökar. 

Under projektets gång har dessa ändringa tillkommit:
Ny vattenledning, 150 000 kronor
Omdragning av befintliga installationer, 200 000 kronor
Utökad yta med 43 m2, 250 000 kronor

Verksamheten teknik och fritid äskade 500 000 kronor (drift) för projektering och verkställande av mjuka delar som kostpolicy, framtagning av matsedel, produktionsplanering under och efter byggtiden, arbetsmiljöarbete för att slå ihop två kök till ett, logistikplanering m.m.

Ekonomi
Det totala underskottet beräknas till ca 2 000 000 kronor.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Fukthalten i det nygjutna golvet medförde att golvläggningen blev försenad med två veckor. Avsaknad av relationsritningar gällande VVS och VS skapade en del stora problem som medförde ytterligare en veckas försening.

Verksamheten teknik och fritid kommer att leverera maten till skolungdomar och till äldre enligt de riktlinjer som finns oavsett om köket blir färdigt under den planerade tidsramen eller inte.

Verksamheten teknik och fritid kommer att rapportera utfallet regelbundet till teknik- och fritidsutskottet. I och med att ventilationsarbetet på skolköket ska utföras under sommaren 2014 kommer upphandling att ske under våren och då framkommer det vad underskottet blir.

Kommunstyrelsens beslut
Teknik- och fritidsutskottet får i uppdrag att till kommunfullmäktiges nästa möte inkomma med en fullständig rapport om de förändringar som har skett under byggtiden. 

Om tilläggsanslag krävs ska även detta begäras.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återemitteras till Teknik- och fritidsutskottet.

Publicerad:  2013-11-26 15:20

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen