klart.se

Du är här: Korta beslut från kommunstyrelsen

Korta beslut från kommunstyrelsen  

Tisdagen den 14 januari hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten.

beslut.jpg
Försäljning via e-handel – Knut´n (punkt 8 i protokollet)

En förfrågan har inkommit från Knut´n om att kunna försälja begagnade saker på webben genom företaget Tradera.

För vissa personer med funktionshinder kan denna typ av försäljning vara lämplig som arbetsträning. Arbetet med att lägga in bilder, prissätta, bevaka försäljning och fakturera kan fungera som ett sätta att skapa motivation till att återgå i arbete.

De två varugrupper som avses är porslin och glas samt kläder.

Regler: Knuten ska direktbetala, varan skickas när pengarna syns på kontot. Kunden har fem arbetsdagar på sig att betala annars uteblir affären. Lägsta pris är enhetens normala prissättning på Knuten inklusive frakt.

Verksamhetschef Max Bohman berättar om bakgrunden till förslaget. Det är en bra rehabiliteringsåtgärd för personer. Vissa saker som kommer in till Knut’n har ett högre värde. Knut’n ska spara 100 000 kr under 2014 och den här satsningen är en del att klara just det.

Kommunstyrelsens beslut:
Knuten får tillstånd att bedriva försäljning på nätet genom E-handelstjänsten Tradera under prövotiden 1 januari -31 augusti.


**********

Kommunikationspolicy (punkt 14 i protokollet)

Sofia Tjärnström, informatör på Norsjö kommun, har kommit in med en ny kom-munikationspolicy för Norsjö kommun. Syftet är att dokumentet ska fungera som ett underlättande verktyg i arbetet med information och kommunikation på olika nivåer i kommunorganisationen. Policyn ska även fungera som en del i ledet med krishantering från strategisk till operativ nivå.
Kommunikationspolicyn är tänkt att kopplas samman med arbetet för värdegrund på så vis att den agerar verktyg för hur värdegrunden ska spridas i organisationen.

Policyn innefattar syfte och mål med policyn, ett stycke kring informationssprid-ning och dialog, Intern kommunikation med kanaler, målgrupper och ansvarsfördelning. Den innefattar extern kommunikation med ansvar, målgrupper, kanaler, media samt 20 tips för journalistsamtal hämtade ur Westanders PR-handbok. Policyn innefattar dessutom ett kapitel om klarspråk och kommunens tjänst för hjälp vid författande av lättlästa texter, Infomix. Den innefattar slutligen korta stycken kring Visuell kommunikation, Kriskommunikation, Förändringskommunikation samt lagar och regler för policyn.

Klicka här för att komma till kommunikationspolicyn (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsens beslut
Antar kommunikationspolicyn som ska gälla från och med 2014-02-01.


**********
Ett program för fritid, idrott och kultur för Norsjö kommun (punkt 17 i protokollet)
Norsjöidrotten i Samverkan (NIDS) har i möte med Mats Skoogh, avdelningschef park och fritid, och teknik- och fritidsutskottets ordförande Mattias Degerman (S) framfört önskemål om ett politiskt dokument där Norsjö kommuns politiker ger sin syn på vart man vill nå med fritids- och idrottslivet i kommunen.

I ett sådant program kan anges vilken inriktning och vilka prioriteringar kommunen ska ha för den övergripande fritids-, idrotts- och kulturpolitiken under en längre tidsperiod, exempelvis en eller två mandatperioder.

Detta innebär att föreningar och medborgare vet vartåt kommunen strävar i frågan oavsett vilken politisk majoritet som uppstår efter ett val. Programmet kan också ligga till grund för kommunens verksamhetsplanering och innehålla en långsiktig investeringsplan.

Kopplingar kan också göras mot kommunens folkhälsoarbete, integration av nyblivna Norsjöbor, jämställdhet, tillgänglighetsanpassningar med flera faktorer.

Ekonomi
Programmet kan innehålla en plan för vilka investeringar som kommunens politiker prioriterar under programperioden.

Ett handlingsprogram ska vara brett förankrat i alla politiska partier.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Teknik- och fritidsutskottet får i uppdrag att i samråd med berörda tjänstemän upprätta en nödvändig struktur/arbetsordning för framtagande av programmet. Ett program för fritid, idrott och kultur tas fram under 2014 och antas av kommunfullmäktige 2014-12-08.


**********
 
Alla medborgarförslag ska beslutas i kommunstyrelsen. Nedan kan du se några av medborgarförslagen som var upp i kommunstyrelsen:

Medborgarförslag – Staty vid korsningen framför kommunhuset (punkt 4 i protokollet)

Morgan Vikberg har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att någon form av staty bör ställas ut vid korsningen framför kommunhuset. Statyn ska bytas ut efter årstid.

Verksamhetschef Max Bohman har tagit del av medborgarförslaget och lämnar följande svar:
"Eftersom medborgarförslaget berör området framför kommunhuset förslår kommunen att idén tas upp i samband med att man planerar för etapp 3 i centrumplan.

Denna idé får då också tas upp i samråd med Vägverket, när planer görs för ombyggnad av genomfartsled i centrum.

En fast konstinstallation i form av en staty kan ju ses som möjlig i ett sådant sammanhang. Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag en staty/utsmyckning som ska följa årstider/påsk/jul o.s.v. Detta bedöms dock som dyrare/svårare att genomföra."

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
I och med Max Bohmans svar anses medborgarförslaget vara besvarat.

Medborgarförslag - Anordnande av område för vedhantering (punkt 20 i protokollet)

Allan Bergström har kommit in med ett medborgarförslag gällande anordning av område för vedhantering. Han vill att kommunen anordnar en plats för att kapa, klyva och förvara ved där det också måste finnas framdragen el, 380/240 V.

Enligt förslaget ska kommunen ta ut 600 kr/år i hyra där el, belysning och snöskottning ska ingå. Som förslag har han önskat norra delen av industriområdet där det nu finns carportar.

Att skapa en vedhuggningsplats kräver förutsättningar som tillgång till el, snö-skottning, tillsyn m.m. samt mycket underhållsarbete. Intäkter, som 600 kr/år, kan täcka endast en liten del av den årliga driftkostnaden.

Verksamheten teknik och fritid ställer sig positiv till förslaget och till intentionen i förslaget om ett område för dylik verksamhet, men ser ingen möjlighet att kommunen ska vara ansvarig för området.

Det område som Allan Bergström har pekat ut är tänkt att användas för insamling av skrotbilar. Verksamheten teknik och fritid har hittat en lämplig plats bakom företaget Trätrappor Norsjö AB. Verksamhetschef Azam Forsberg har visat området för förslagslämnaren. Det området avböjdes av förslagsställaren.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget avslås då förslagsställeren inte godkänt hänvisat område för vedhantering. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.


Medborgarförslag - Gågata Rislidenvägen – Sörbyn – Storgatan (punkt 18 i protokollet)

Morgan Vikberg har kommit in med ett förslag att göra en gågata Rislidenvägen - Sörbyn - Storgatan.

Ulf Lorentsson, chef kommunal teknik, lämnar följande svar:
”Det finns idag en gång- och cykelväg efter Sörbyvägen till Storgatan. 2009 gjordes från kommunen ett förslag till en gång- och cykelväg från badplatsen till Storgatan (längs Rislidenvägen) i Länstrafikplanen, som sträcker sig 2010-2020. Trafikverket är väghållare efter Rislidenvägen och bestämmer då även vad som ska prioriteras i länet.”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Med hänvisning till Ulf Lorentssons svar säger kommunen nej till medborgarförslaget. Frågan om gång- och cykelväg efter Rislidenvägen prioriteras i fortsatta samtal med Trafikverket. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.

Publicerad:  2014-01-15 11:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen