klart.se

Du är här: Korta nyheter från kommunfullmäktige

Korta nyheter från kommunfullmäktige  

Måndag 24 mars kl. 18.00 har kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten.

Kommunfullmäktige 24 mars 2014.

**********
Medborgarförslag – Staty vid korsningen framför kommunhuset

Morgan Vikberg har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att någon form av staty bör ställas ut vid korsningen framför kommunhuset. Statyn ska bytas ut efter årstid.

Verksamhetschef Max Bohman har tagit del av medborgarförslaget och lämnar följande svar:

"Eftersom medborgarförslaget berör området framför kommunhuset förslår kommunen att idén tas upp i samband med att man planerar för etapp 3 i centrumplan.

Denna idé får då också tas upp i samråd med Vägverket, när planer görs för ombyggnad av genomfartsled i centrum.

En fast konstinstallation i form av en staty kan ju ses som möjlig i ett sådant sammanhang. Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag en staty/utsmyckning som ska följa årstider/påsk/jul o.s.v. Detta bedöms dock som dyrare/svårare att genomföra."

Kommunfullmäktiges beslut:
I och med Max Bohmans svar anses medborgarförslaget vara besvarat.

**********

Medborgarförslag – Konsulter

Morgan Vikberg har inkommit med ett förslag att istället för att anlita konsulter ska kommunen fråga medborgarna.

Kommunchef Katarzyna Wikström har tagit del av medborgarförslaget och lämnar följande svar:

”Norsjö kommun anlitar konsulter gällande beslutade projekt som kräver expertiskunnande utöver det som finns bland tjänstepersonerna i Norsjö kommun. Här krävs av konsulten dokumenterad erfarenhet av det område som behandlas, samt att liknande konsultuppdrag har genomförs tidigare.

Medborgarna har möjlighet att framföra synpunkter, bl.a. genom Norsjö kom-muns websida, på det som är beslutat och i vissa fall frågor som är av stort allmänintresse, där beslut ännu inte har tagits. Ett exempel på det är frågan till medborgarna om att ge förslag på hur ett framtida nyttjande av fastigheten Hällan 8 ska vara, som gjordes i oktober 2013.

Synpunkter kan även lämnas vid Café Nyfiket där tjänstepersoner och politiker deltar eller direkt som medborgarförslag.

Att ställa frågor till medborgare istället för att anlita konsulter inom respektive område är inte aktuellt för Norsjö kommun.”

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till medborgarförslaget

**********

Medborgarförslag - Gågata Rislidenvägen – Sörbyn - Storgatan

Morgan Vikberg har kommit in med ett förslag att göra en gågata Rislidenvägen - Sörbyn - Storgatan.

Ulf Lorentsson, chef kommunal teknik, lämnar följande svar:

”Det finns idag en gång- och cykelväg efter Sörbyvägen till Storgatan. 2009 gjordes från kommunen ett förslag till en gång- och cykelväg från badplatsen till Storgatan (längs Rislidenvägen) i Länstrafikplanen, som sträcker sig 2010-2020. Trafikverket är väghållare efter Rislidenvägen och bestämmer då även vad som ska prioriteras i länet.”

Kommunfullmäktiges beslut:
Med hänvisning till Ulf Lorentssons svar säger kommunen nej till medborgarförslaget. Frågan om gång- och cykelväg efter Rislidenvägen prioriteras i fortsatta samtal med Trafikverket. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.

**********

Medborgarförslag - Anordnande av område för vedhantering

Allan Bergström har kommit in med ett medborgarförslag gällande anordning av område för vedhantering. Han vill att kommunen anordnar en plats för att kapa, klyva och förvara ved där det också måste finnas framdragen el, 380/240 V.

Enligt förslaget ska kommunen ta ut 600 kr/år i hyra där el, belysning och snöskottning ska ingå. Som förslag har han önskat norra delen av industriområdet där det nu finns carportar.

Att skapa en vedhuggningsplats kräver förutsättningar som tillgång till el, snöskottning, tillsyn m.m. samt mycket underhållsarbete. Intäkter, som 600 kr/år, kan täcka endast en liten del av den årliga driftkostnaden.
Verksamheten teknik och fritid ställer sig positiv till förslaget och till intentionen i förslaget om ett område för dylik verksamhet, men ser ingen möjlighet att kommunen ska vara ansvarig för området.

Det område som Allan Bergström har pekat ut är tänkt att användas för insamling av skrotbilar. Verksamheten teknik och fritid har hittat en lämplig plats bakom företaget Trätrappor Norsjö AB. Verksamhetschef Azam Forsberg har visat området för förslagslämnaren. Det området avböjdes av förslagsställaren.

Allan Bergström (förslagsgivare) är på plats och argumenterar för sitt med-borgarförslag. Han menar att många tycker att det är ett bra förslag eftersom det är många som hanterar ved i samhället. 

Mattias Degerman (S), Stig Larsson (FP), Isak Frohm (S) och Mikael Lind-fors (S) var de politiker som svarade på de frågor Allan Bergström hade. De var alla överens om att förslaget är bra men att det är tomten som är proble-met.  

Allan Bergström (förslagsgivare) undrade om kommunfullmäktige kan hålla frågan öppen och leta efter lämplig plats eller om han ska lägga in ett nytt förslag?

Kommunfullmäktiges beslut:
Återremiss av medborgarförslaget till teknik- och fritidsutskottet för att utreda frågan om plats för vedhantering. (Allan Bergström behöver inte komma in med ett nytt förslag.)

**********

Medborgarförslag – Plats vid miljöstationen för saker som bortskänkes

Linda Granberg föreslår i ett medborgarförslag att en plats görs i ordning, på miljöstationen eller utanför, där man kan lämna saker man vill skänka bort.

Ulf Lorentsson, chef kommunal teknik, lämnar följande svar:
”I dagsläget har kommunen samarbete med Knut´n, som tar emot saker som kan användas av någon annan, till en liten kostnad. Om kommunen börjar ha en plats utanför återvinningscentralen där människor kan lämna saker skulle det bli ohållbart eftersom det då skulle kunna avlämnas allt möjligt när det är stängt. Det problemet finns redan idag med den följd att det ställer till problem för maskinentreprenörerna som ska frakta bort allt som är inlämnat. Tanken är god men då Knut´n finns, som kan ta emot saker, föreslås att det alternativet används. Verksamheten teknik och fritid föreslår att medborgarförslaget avslås.”

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till medborgarförslaget.

**********

Medborgarförslag - Miljön för boende på Solbacka

Ivan Lindblom har lämnat in ett förslag om att inrätta 2 avdelningar för dementa samt att förbättra utemiljön vid Solbacka.

Kristina Holmström, äldreomsorgschef, lämnar följande svar:

”I uppföljningar av flytten från Björkhem till Solbacka och i dialog med personalgrupper har det tydligt framkommit behovet att ha specifika demensenheter på Solbacka.
Arbete med att se över möjligheten att planera för 2 enheter där endast personer med demenssjukdom bor pågår på Solbacka. Utifrån dagsläget med tomma lägenheter så kan det finnas möjligheter att flytta om utan alltför stora förändringar för de boende.

Verksamheten ställer sig positiv till förslaget.

I Brukarundersökningen  som genomfördes våren 2013 har också synpunkter kommit in att utemiljön inte är den bästa. Bärbuskar och rabarber finns en bit från huset men det stora problemet är gräsmattornas sluttning och dessutom är balkongerna i dåligt skick. Fastighetsrond kommer att genomföras i februari och då kommer frågan kring balkongerna och utemiljön att lyftas med fastighetsägaren. Verksamheten ställer sig positiv till en översyn av utemiljöns utformning.”

Ivan Lindblom (förslagsställare) är på plats och berättar varför han lämnat in medborgarförslaget:

”Beslutet med två demensavdelningar är taget av kommunfullmäktige, men någonstans har processen stannat upp. Det finns ingen tidsaspekt på det. Jag vill att det blir lite fart på det hela. Björkhem skulle stängas men vi anhöriga ville att de skulle få bo kvar. Flytten från Björkhem till Solbacka var ingen trevlig upplevelse. Jag hoppas att man tar lärdom av det. På Björkhem fick de boende gratis underhållning från förskolan på andra sidan vägen, men på Solbacka är det tystare. Där-för har jag lämnat in medborgarförslaget.”

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till medborgarförslaget.

**********

Årsrapport 2013 för inlämnade synpunkter, idéer, missnöjen och beröm från medborgare i Norsjö kommun

Under 2012 upprättades en rutin för att medborgare skulle få lämna in synpunkter, idéer, missnöjen och beröm till Norsjö kommun. Rutinen och webverktyget sjösattes 2013. Ärenden kan lämnas in via kommunens hemsida eller i pappersformat.

En summering av det som kommit in ska presenteras på hemsidan och i kommunbladet. Rapport ska också göras till politiska instanser.

Alla inkommande ärenden hanteras av receptionens personal och återkoppling sker till den som lämnat in (om kontaktinformation finns) så att personen vet att vi tagit emot deras synpunkt, idé, missnöje eller beröm. Ärendet slussas sedan vidare till den tjänsteman som berörs och kan förväntas besvara och bemöta informationen.

Majoriteten av ärendena bör kunna hanteras inom tre veckor, men ärenden av större art kan behöva en längre hanteringstid dock med ambition att bemöta och besvara inom tre månader.

Alla ärenden diarieförs i dokument- och diariesystemet Public 360.

Totalt har 50 ärenden tagits emot under 2013.

32 kan betecknas som åtgärdade - förändringar/korrigeringar/ förbättringar har verkställts.

I snitt har hantering av det åtgärdade tagit 39 dagar - det varierar mycket mellan de möjliga verkställighetsgraderna och specifika detaljer i åtgärder som då påverkar tidsåtgång.

18 ärenden betecknas som pågående och i ett fåtal fall är dessa sekretessbe-lagda eftersom de är personidentifierade.

Kommunfullmäktiges beslut:
Rapport för 2013 - Inkomna beröm, idéer, missnöjen och synpunkter noteras.

**********

Utbyggnad av bredbandsnät år 2014 - Prioritering och finansiering

I den av kommunfullmäktige antagna bredbandsstrategin för åren 2013-2020 sätts målet att 90 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till bred-band med minst 100 Mbit/s år 2020.

För perioden 2013 – 2020 ska utbyggnad ske i områden och byar där:
• befolkningen själva tar initiativ till utbyggnad,
• där företag har behov eller nya företagsetableringar gynnas,
• där alternativa lösningar för bredband saknas,
• där samförläggning med andra ledningsägare kan ske för att sänka kostnaden eller
• där andra operatörers förändringar i nätstruktur innebär att behov uppstår t.ex. avveckling av kopparnät.
För att ge möjlighet till täckning med 100 Mbit/s till 90 % av kommuninvånarna måste en omfattande utbyggnad fibernät göras till 750 adresser.

Följande projekt bör prövas för genomförande år 2014.
(OSN – ortsammanbindande nät. ON – områdesnät.)
• Raggsjö, OSN och ON
• Bjursele – Kläppen, OSN
• Arnberg – Risliden, OSN
• Flakabacken – Heden, ON
• Fromheden, OSN och ON
• Bastuträsk by OSN och ON
• Norrby, ON

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beviljar 830 000 kr för att genomföra projekten Raggsjö OSN och ON, Bjursele – Kläppen OSN, Böle – Kvavisträsk OSN och Bastutjärn – Tjärnberg OSN. (För utförligt beslut, se det justerade protokollet.)

**********

Utbyggnad av bredbandsnät - Anslutningsavgifter och övriga villkor för anslutning

Ny anslutningsavgift till bredbandsnät kommer att bli 6 250 kronor inkl. moms.

Dessutom gäller följande:
- Fastighetsägarna utför och bekostar grävarbeten och rörförläggning på egen fastighet.

- Fastighetsägarna utför och bekostar kabelgenomföring in i egna byggnaden. 

- Fastighetsägarna utför och bekostar alla grävarbeten och rörförläggning inom byns eller områdets samlade bebyggelse. Samlad bebyggelse kan definieras med att avstånden mellan hus med bostäder eller näringsverksamhet är maximalt 300 m.

- För områdesnät mellan grupper av samlad bebyggelse utförs och bekostas allt arbete med projektmedel fram till 150 m från den samlade bebyggelsen.

- För delsträckor inom samlad bebyggelse där trafikanordningar i form av tungt skydd krävs utförs och bekostas allt arbete med projektmedel. Kabel ska dock i möjligaste mån förläggas utanför vägområde så att arbete på väg undviks.

- Rörtryckning under belagda vägar och återställning av skador på belagda vägar utförs och bekostas med projektmedel. 

- Allt material och alla kabelarbeten som förläggning och svetsning i områdesnäten utförs och bekostas med projektmedel.

- För ortssammanbindande nät utförs och bekostas allt arbete med projektmedel fram till 150 m från samlad bebyggelse.

- För ortsammanbindande nät som passerar genom område med samlad bebyggelse utför och bekostar fastighetsägarna grävning och rörförläggning.

- Anslutning efter projektets avslutning. Anslutningsavgift 12 500 kr inkl. moms samt krav på att fastighetsägaren utför och bekostar alla arbeten med grävning, rörförläggning och rörgenomföringar. Norsjö kommun bekostar material, kabelförläggning och svetsning utförs och bekostas av.

I tidigare projekt har förläggning av ortssammanbindande nät och gemensamma delar av områdesnätet helt finansierats av projektmedel.
Med nuvarande stödformer krävs vanligen större andel medfinansiering än tidigare från kommun och fastighetsägare. I andra kommuner har högre anslutningsavgifter och större omfattning på fastighetsägarnas egna arbeten i form av utförande och bekostande av all grävning inom byn eller området krävts för anslutning. Med allt för stora krav på insatser från fastighetsägarna riskerar man dock att uppslutningen blir låg och att projekten inte kan genomföras.

Projekt kan påbörjas med en förstudie under förutsättning att fastighetsägarna i projektområdet organiserar sig och utser egen projektledning som kan arbeta med anslutningsavtal, markavtal för grävtillstånd från fastighetsägare samt med ledning av det arbete fastighetsägarna ska utföra gemensamt i området.
En förutsättning för att projekt ska genomföras är att finansiering av hela projektet är klar och att minst 75 % av fastighetsägarna inom det fastställda projektområdet väljer att delta i projektarbetet och ansluta sin fastighet till fibernätet.

Finansiering av projekten kommer att ske med anslutningsavgifter, fastighetsägarnas egna arbete, anslag från kommunen samt stöd som är möjligt att erhålla från staten, EU eller andra t.ex. vindkraftsbyggare i berört område.

Kommunfullmäktiges beslut:
Redovisat förslag till anslutningsavgifter och övriga villkor antas.

**********

Förändringar i samband med Norsjölägenheter AB:s nya organisation

I och med att Norsjölägenheter AB från och med 2015-01-01 blir en egen organisation kommer kommunförrådet i nuvarande form att avvecklas.

Anledningen till avvecklingen är att kommunförrådet idag hanterar mestadels fastighetsrelaterade artiklar och dessa inköp kommer att hanteras av Norsjölägenheter AB (NLAB) efter årsskiftet.

Avvecklingen av kommunförrådet ska inte innebära att det blir dyrare för Norsjö kommun då leverantörernas priser är bundna till avtal. Det som kommer att förändras är att beställningen av varor sker till olika leverantörer, idag beställs varorna via kommunförrådet.

I korthet innebär detta:

• Lagerhållning och beställning av varor (som hör till byggnation och underhåll av fastigheter) till förrådet upphör, 2014-05-01.

• Lagerhållning och beställning av övriga förbrukningsinventarier, upphör 2014-10-01.

• Under övergångsperioden, mellan 2014-05-01 och 2014-12-31, minskar förrådet sitt lager men då artiklar tar slut i lager börjar verksamheter beställa varor själva.

• Kvarvarande artiklar i förrådet köps upp av NLAB, efter 2014-12-31.

• Försäljning av latrintunnor sköts av Knut´n efter 2014-12-31.

• All nyckelhantering sköts centralt av NLAB efter 2014-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut:
Upprättad plan godkänns men datum för lagerhållning och beställning av varor till förrådet ändras och upphör 2014-10-01 för samtliga verksamheter (även Norsjölägenheter).

**********

Projektering och ombyggnad av fastigheten Hällan 8

En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram förslag på hur fastigheten Hällan 8 (f.d. Hotell Inlandia) ska användas.

Arbetsgruppen föreslår att kommunfullmäktige bidrar med pengar för en eventuell ombyggnad av fastigheten. Utredning pågår fortfarande angående omfattningen av ombyggnationen. Arrendator är inte utsedd än, men förhandlingar pågår. Ärendet har dragit ut på tiden, men förhoppningsvis kan ett beslut snart fattas.

Camilla Hedlund (C) – till vad ska pengarna användas? Vad ska det bli för någonting? Vi skickar 500 000 kr till någonting som vi inte vet. Att summan sänks från 5 miljoner till 500 000 kr – där besinnade ni er. Gör det en gång till. Projektplan av vad? Vi vet inte vad vi ska bygga.

Martin Landin (FP) – När man ser miljonrullningen vi satt igång blir man lite bekymrad. Att anslå 500 000 kr till projektering som vi inte vet vad det ska användas till? Jag ser inte att det är nödvändigt att anslå 500 000 kr. Yrkar avslag.

Mikael Lindfors (S) – centern sålde hotellet tidigare, det gick inte så bra att bedriva det privat. Hur ska vi kunna få fram en arrendator om vi inte kan möta den arrendatorns vilja? Hur ska vi kunna föra en seriös dialog utan projekteringsmedel? Robert och Martin har fullständig insyn i frågan och de säger att de inte vet. Ni vet vad gruppen sagt – att vi ska söka en ny arrendator, vi har frågat företagen och de vill ha ett hotell. Vad vi inte vet är vad det kommer att kosta att göra funktionsdugligt eller vad kostnaden blir för entreprenören. Det är det vi ska ta fram – då kommer vi att veta vad kostnaden för entreprenören och kommunen blir. Det är kommunens fastighet. Hur har ni tänk att detta ska göras om vi inte ens får utreda vad det ska kosta?

Martin Landin (FP) – jag har varit med på ett sammanträde med gruppen. Vi har set att det inte har gått att driva hotellet. Men det gick inte bra när kommunen ägde det heller. Om vi ska subventionera ska vi komma ihåg att det finns ett till hotell i kommunen. Vi har ingen potentiell arrendator för närvarande. Vi har ett nytt sammanträde i början av juni. Så sakta som detta har gått så kan det här anstå till dess. Ingen mening att börja projektera nu för en eventuell arrendator. Om vi hittar någon kan den ha synpunkter.

Mikael Lindfors (S) – det gick aldrig i konkurs när kommunen ägde det. Driftstödet var 300 000 kr som mest.

Martin Landin (FP) – få vi igen pengarna i hyresintäkter?

Mikael Lindfors (S)– det kan ingen svara på. Vi kan inte ta fram kostnad eller ta fram ett avtal. Hur ska vi kunna ta fram det om ni lägger en död hand över projektet. Det jobbas på frågan att hitta en entreprenör. Visst går det till så att man sätter sig ner och diskutera med en eventuell entreprenör, avtals-förslag, entreprenören kollar om banken köper förslaget, vi tar tillbaka avtalet till fullmäktige. Så har det gått till när jag har varit med.

Martin Landin (FP) – vi behöver inte låsa någon dörr. Förhandlingarna är så långt ifrån att komma fram till något beslut. Det finns ingen entreprenör som har pengar att sätta in det här. Vi har tid på oss tills vi vet mer. Gruppen som jobbar med det här bör få fortsätta – de har inget förslag än. 

Mikael Lindfors (S) – projekteringsmedel, vad har vi att förlora? Vi äger fastigheten.

Robert Boström (C) – vi har tystnadsplikt i den här gruppen, vi får inte säga någonting. Framtida nyttjandet, inte att förhandla fram en arrendator – utan vad det ska bli av byggnaden, det var gruppens uppgift. Ta fram underlag för pengarna, vi förhandlar ju inte ens med någon. Vi har inte blivit kallade till något möte med förhandling.

Mikael Lindfors (S) – då lägger ni ner gruppen eftersom ni utfört gruppens uppgift och så blir det en fråga för kommunstyrelsen.

Camilla Hedlund (C) – centern sålde ut hotellet, jag tycker fortfarande inte att kommunen ska äga ett hotell och skicka driftsbidrag. Kunden som vi dis-kuterar med, vi vet inte om vi har någon. Vi har även privata intressenter som har visat intresse att driva bed and breakfast, men de får svar att vi ska avvakta och se vad som händer med hotellet. Tidigare när vi hade förfrågan så var det Norsjövallens skola, då var det relativt klart vad de ville ha. Då är det en annan sak att prata om projektpengar. Vi låser inga dörrar, men vi vill inte kasta bort 500 000 kr, det kanske ska vara någonting annat i fastigheten än hotell.

Mikael Lindfors (S) – förvånad att man lyfter in ett annat ärende. Det finns en som lämnat in en skrivelse att hyra Musikens hus. Den fastigheten är inte anpassad till vandrarhem, det är inte gratis att göra om. Vi äger båda fastigheterna. Konstigt om man inte först bedriver hotell i hotellfastighet. Vem bär kostnaden i slutändan när vi pratar om miljonbelopp för att göra om Musikens hus? Vi pratar om hotellet nu.

Camilla Hedlund (C) – visst, jag lyfter in ett annat ärende. Men de hänger ihop. Vi vet ingenting om kostnad för att anpassa Musikens hus till ett hotell. Vi vet lika lite om Hällan 8. Jag vill inte att man ska avskriva spåret med Musikens hus.

Mikael Lindfors (S) – Centerns åsikt är alltså att det inte ska bedrivas hotell-verksamhet på Hällan 8.

Camilla Hedlund (C)  – nej, det är inte det Centern menar. Vi vill att man ska kunna se flera olika möjligheter.

Mikael Lindfors (S) – yrkar bifall.

Stig Larsson (FP) – gruppen fick ett uppdrag att titta på olika scenarior för nyttjande av Hällan 8. Vi har tystnadsplikt – vi kan konstatera att det var ett tunt klientel som sökte att överta verksamheten. Det har varit företagargrup-per och samhällsbor som varit engagerade om vad som ska inrymmas i fastigheten. Hotellet är eftersatt i många år. Det är i dåligt skick. Jag tycker att gruppen måste få tid, de bör få ta fram förslag. De skulle redan nu ha haft vettiga förslag. Redan efter juni skulle vi ha intäkter på hotellet. Låt gruppen få ha ett möte till. Eller avskaffa gruppen och låt kommunstyrelsen ta ansvaret.

Mikael Lindfors (S) – hur ska vi ta fram förslag utan projekteringsmedel?

Stig Larsson (FP) – vi har personer på kommunen som kan ta fram hur mycket det kan kosta. Vi ska inte bevilja pengar om vi inte vet vad vi ska ha dem till. Det måste ha funnits en strategi om hur fastigheten skulle användas. Gruppen måste få en chans att ta fram vad hotellet ska användas till.

Peder Hallén (S) – det har inte hänt någonting nytt, processen pågår och den tar tid. Vi måste ha ett möte till.

Robert Boström (C) – vi har varit öppna med vad vi ville med hotellet. Vi ville inte att kommunen skulle köpa hotellet utan att Norsjölägenheter skulle stå som ägare. Men nu har vi köpt det och vi får leva med det. Jag vill inte stänga några dörrar att det inte kan bli hotell.

Mikael Lindfors (S) – Norsjölägenheter ägs till 100 % av Norsjö kommun. Det här med skattemedel, det vi pratar om nu är projekteringsmedel. Vad som händer i skede 2 vet ingen. Man måste tilldela medel för att ta reda på vad det kostar att göra det ena eller det andra. I det här sammanhanget är det småpengar.

Robert Boström (C) – vi tycker inte att 500 000 kr är småpengar. Norsjölä-genheter skulle inte bedriva hotell, utan det var tänkt som bostäder.

Kommunfullmäktiges beslut:  
Arbetsgruppen för framtida användning av fastigheten Hällan 8 får i uppdrag att lämna utförlig redovis-ning till kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-29
Projekteringsmedel beviljas med 500 000 kronor för fastigheten Hällan 8.

**********

Utvärdering Politisk organisation 2014

En arbetsgrupp bestående av fyra förtroendevalda med biträde av kanslichef och personalchef har haft uppdraget att utvärdera den nuvarande politiska organisationen.

Som utvärderingsverktyg användes en enkät baserad på de dokumenterade övergripande mål och förväntningar som var del av beslutsunderlag 2009 när den politiska organisationen skulle etableras.

Enkäten förmedlades till nuvarande kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare, kommunens revisorer, kommunfullmäktiges fasta beredning, valnämndens ordinarie och ersättare samt till partiernas lokala ordförande för att ge möjligheten till ett partisvar utöver de individuella svaren.

Enkäten var öppen från 17 januari – 7 februari. Svarsfrekvens var 28 (42 %).
 
Förslag till vissa ändringar/justeringar presenteras i separat ärende inför 2015.

Förslag till utbildnings och utvecklingsområden presenteras i samband med respektive fråga.

Klicka här för att ta del av utvärderingen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Godkänner utvärdering av politisk organisation 2014.

Kanslienheten får i uppdrag att upprätta förslag till utvecklings- och utbildningsplan för politisk organisation.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta nya övergripande mål och förväntningar samt utvärderingsfrekvens inför en nästa utvärdering av politisk organisation.Publicerad:  2014-03-24 17:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen