klart.se

Du är här: Kommun och politik > Politik - så styrs Norsjö kommun > Pensionärs- och handikapprådet > Reglemente för pensionärs- och handikapprådet

Reglemente för pensionärs- och handikapprådet

Reglemente för pensionärs- och handikappråd

Syfte
Kommunens pensionärs- och handikappråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärs- och handikapporganisationerna.

Pensionärs- och handikapprådet har som referensorgan inte ställning
som kommunal nämnd, men är en viktig kanal till de pensionärer och
handikappade i samhället som i olika grad omfattas av kommunens
beslut. Rådets synpunkter är därför angelägna att beakta.

- Rådet skall förstärka pensionärernas och de handikappades inflytande  i alla frågor som gäller dem.
- ­Rådet skall verka för att pensionärernas och de handikappades synpunkter beaktas i nämndernas åtgärder och planering.
- ­Rådet skall kunna initiera nya pensionärs- och handikappsfrågor i kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar.

Uppgifter
Kommunen skall i pensionärs- och handikapprådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har, eller kan få, betydelse för kommunens äldre och handikappade.

Pensionärs- och handikapporganisationernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten, informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldre och handikappades förhållanden i kommunen.

Pensionärs- och handikapprådet fungerar som remissinstans i frågor som gäller kommunens äldre och handikappade.

Rådet behandlar inte ärenden som avser enskilda personer.
Rådet behandlar inte enskilda frågor som ansvarig tjänsteman kan svara på.

Pensionärs- och handikapprådets sammansättning
Pensionärs- och handikapprådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har följande sammansättning som gäller under mandatperioden. Intresseföreningar inom området som tillhör en riksorganisation har möjlighet att begära att få delta i rådet.

Utbildnings- och omsorgsutskottet ordförande med vice ordförande som ersättare + representant från oppositionen.
­Avdelningschef äldreomsorg.
­Sakkunnig tjänsteman adjungeras vid behov.
För närvarande finns följande föreningar representerade:
­PRO Norsjö: 1 ledamot
­PRO Bastuträsk: 1 ledamot
­SPF: 1 ledamot
­Hjärt- och lungsjukas förening: 1 ledamot
­DHR: 1 ledamot
­NHR: 1 ledamot
­SKPF: 1 ledamot
­SRF: 1 ledamot

Respektive organisation/förening utser sin ledamot och ersättare till pensionärs- och handikapprådet. Dessa anmäls till nämndsekreteraren.

När särskilda skäl föreligger kan pensionärs- och handikapprådet till sammanträdet adjungera andra föreningar och organisationer eller representanter för övriga samhällsorgan, vilka driver verksamhet inom kommunen och som ligger i rådets intresse.
Pensionärs- och handikapprådet kan också till sammanträdet inbjuda förtroendevalda eller anställda vid andra förvaltningar inom kommunen.

Organisation som ingår i pensionärs- och handikapprådet, ska före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare.

Arbetsformer
Pensionärs- och handikapprådet leds av ordföranden i utbildnings- och omsorgsutskottet. Vid lika röstetal i någon fråga fäller ordförandes röst avgörandet. Rådet är beslutsmässigt när minst fem ledamöter är närvarande.
Nämndsekreteraren svarar för rådets administration.
Pensionärs- och handikapprådet sammanträder fyra gånger per år.
Om någon särskild fråga påkallar samråd med eller information till rådet kan ordföranden kalla till extra sammanträden.
Synpunkter från rådet ska skrivas in i beslutsformuleringen.
Sammanträdesdelgivning
Förteckning över ärenden samt eventuella handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter och ersättare minst en vecka före sammanträdesdagen.

Protokoll
Vid sammanträdena skall protokoll föras som justeras av ordförande och en ledamot.
Fullständiga protokoll ska, efter justering, delges rådets ledamöter och kommunstyrelsen.

Ersättning
Pensionärs- och handikapporganisationernas ledamöter erhåller reseersättning i enlighet med fastställda regler för ersättning till förtroendevalda.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-06-20
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)