klart.se

Du är här: Korta beslut från kommunfullmäktige

Korta beslut från kommunfullmäktige 

Måndag 27 oktober kl. 18.00 har kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten.

Kf oktober 2014

**********

Ledarstipendium 2014
Två stipendier delades ut under fullmäktige.

Per Persson, ett unikt ledarstipendium då han får det för andra gången. Han har tillbringat många timmar i miniracingens lokaler, det tyder på ett stort engagemang. Grattis och lycka till.

Krister Hugosson, ett stort engagemang för ungdomar och skidåkning. Grattis och lycka till.

Per och Krister


**********

25-årsgåvor
De som jobbat 25 år åt Norsjö kommun fick ta emot gåvor under fullmäktiges sammanträde. Stort tack! (4 personer kunde inte närvara.)

25-årsgåvor

**********

Medborgarförslag – Kvinnohus i ”gamla prästgården”

Gudrun Dahlberg har lämnat in ett medborgarförslag om att inrätta ett ”kvinnohus” i den gamla prästgården, Prästgränd 5. Gudrun föreslår att fastigheten ska köpas och göra det möjligt för ex . kvinnor med fysiska problem att komma ut i visst lönearbete ett antal timmar i veckan. Även försäljning av handarbeten och liknande skulle vara möjligt. Även möjlighet till vandrarhemsboende eller ”uppackningslokal” för tillfällig försäljning finns med i Gudruns förslag.

Läs hela medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster).

Näringslivschef Lars-Åke Holmgren har skrivit ett svar:
”Gudruns förslag innehåller många positiva aspekter som måste övervägas. Vi har ingen tydlig bild  på hur stort behovet är från den kategori av människor som Gudrun pekar på men när det gäller Norsjöslöjd och dess relativt stora försäljning på sommaren bör ett visst behov finnas till hantverkslokaler och även försäljning under andra delar av året.

Tidigare har det i olika sammanhang diskuterats möjlighet till någon form av inkubatorverksamhet för människor som har företagstankar. Möjlighet att hyra lokal för en kortare tid för att undersöka och utveckla företagsidéer finns på en hel del platser.

Det har även genomförts en förstudie kallad Kulturfabriken för att ta fram en grund för fortsatt arbete  genom att fastställa på vilket sätt vi bäst kan bredda förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna.”

Läs hela svaret genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster).
Det har även kommit in en komplettering till Lars-Åke Holmgrens svar.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till förslaget enligt svaret från Lars-Åke Holmgren. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.

**********

Medborgarförslag – Skyltar vid infarterna till Norsjö samhälle

Jesper Stenmark har kommit in med ett medborgarförslag som går ut på att det ska finnas stora skyltar vid varje infart till Norsjö (4 st) med en kort, bra och välkomnande text. Under den stora skylten ska det finnas plats för att sätta upp mindre skyltar med datum för aktuella arrangemang eller händelser som kommer att ske.

Läs hela medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster).

Näringslivschef Lars-Åke Holmgren har skrivit ett svar:

Förslagsställaren tar upp ett angeläget ärende som diskuterats internt i förvaltningen men som nu bör leda till agerande. Det handlar om två frågeställningar, dels vilken välkomnande bild vi vill visa för kommuninnevånare och besökare till centralorten och dels om hur vi kan marknadsföra olika evenemang som sker i kommunen.
Med tanke på att Norsjö har fyra infarter till samhället samt en stor reseknutpunkt i Bastuträsk, där även evenemang i kommunen borde annonseras, är kostnaden för elektroniska skyltar i den omfattningen för stor.

Näringslivsavdelningen föreslår därför att nya välkomnande plåtskyltar sätts upp vid de fyra infarterna till samhället. Samtidigt utreds förutsättningarna med tillhörande kostnadsanalys på en centralt belägen större elektronisk skylt för evenemang i Norsjö samhälle. I utredningen bör även beaktas möjlighet för en liknande skylt i närheten av järnvägsstationen Bastuträsk.

Läs hela svaret genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster).
Mikael Lindfors (S) – vi har inte sagt om vi avslår eller bifaller. Tillläggsyrkande att vi bifaller förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till medborgarförslaget. Under förutsättning att medel beviljas i investeringsbudget för 2015 får näringslivsavdelning i uppdrag att köpa in plåtskyltarna.

**********

Medborgarförslag - Anordnande av område för vedhantering

Allan Bergström har kommit in med ett medborgarförslag gällande anordning av område för vedhantering. Han vill att kommunen anordnar en plats för att kapa, klyva och förvara ved där det också måste finnas framdragen el, 380/240 V.

Att skapa en vedhuggningsplats kräver förutsättningar som tillgång till el, snöskottning, tillsyn m.m. samt mycket underhållsarbete. Intäkter, som 600 kr/år, kan täcka endast en liten del av den årliga driftkostnaden.

Verksamheten teknik och fritid har hittat en lämplig plats bakom före-taget Trätrappor Norsjö AB. Verksamhetschef Azam Forsberg har visat området för förslagslämnaren som inte godkänner förslaget.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-24 att återremittera ärendet till teknik- och fritidsutskottet för vidare utredning om plats för vedhantering.

Allan Bergström har lämnat in en komplettering till sitt medborgarförslag.

Kommunmedborgarna får på egen bekostnad bygga upp var sin ved-bod. Kommunens ska tillhandhålla el för vedklippning och belysning. Nyttjarna (i det här fallet de som ska bygga vedbod) ska stå för el-kostnaden. Skötsel och underhåll av vedbodar och mark ska åläggas nyttjarna.

Kostnader för att framställa marken, dra el och skapa tillgänglighet till området från vägen blir 150 000 kronor.

Allan Bergström (förslagsställare), man ska inte tro på allt man läser. Skulle vilja ställa frågor. Tjänstemännen avstatt 150 000 kr och att fastighetsavdelningen skulle jobba med detta. Vem är ansvarig för att dra högspänningsström till de här platserna. Varför har politikerna av-visat tjänstemännens förslag. Hur många är intresserade av en sån här plats? Gör en underskning så att det finns ett underlag.

Mattias Degerman (S), när vi diskuterade medborgarförslaget tyckte vi att tanken var bra. Allan pekade på den nya platsen. Vi kom fram till att det inte är en kommunal skyldighet eller angelägenhet att till-handahålla platserna. Men däremot möjiggöra detta. Iordningsställ-ande och framdtagande av stark ström åligger arrendatorn. Delar All-lans åsikt, bör se över intresset. Kanske bilda en förening för att klara av kostnaderna. Intresseförfrågan via kommunbladet. Då vet arrendatorn (förslag: den blivande föreningen) veta hur intresset ser ut.

Kommunfullmäktiges beslut:
Verksamheten teknik och fritid uppskattar medborgarförslaget.

Kommunen ställer sig villig till att utarrendera anvisat område för tillskapande av plats för vedhantering.

Iordningställande av mark åvilar arrendatorn.

Ansvarig tjänsteman för skog och mark får i uppdrag att upprätta arrendeavtal.

Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.

**********

Medborgarförslag - Hundrastgård

Helena Lundberg har kommit in med ett medborgarförslag där hon föreslår att kommunen skapar en hundrastgård.

Lundberg har lämnat förslag att göra en hundrastgård nedanför Rännaren, den obemannade OK-stationen eller vid Noret. En hundlatrin och en bänk till husse/matte önskas också.

Läs medborgarförslaget genom att klicka här (pdf, öppnas i nytt fönster).
Verksamhetschef Azam Forsberg har vid kontakt med Helena Lundberg hänvisat till ett skogsparti på Brännan, se bilaga. Helena har rådfrågat sin grupp och tackat ja till förslaget.
Verksamheten teknik och fritid är positiv till en hundrastgård (2 986 m2) enligt bifogade skiss.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-14 att skicka tillbaka ärendet till verksamheten teknik och fritid med uppdraget att inhämta synpunkter från grannfastigheterna samt att ta fram investerings- och driftkostnader.

Den totala längden på stängslet blir 227 meter. Kostnaden blir 90 000 kronor. Verksamheten teknik och fritid önskar att hundägarna ska stå för eventuella driftkostnader.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunen tackar för inskickat medborgarförslag.

Säger nej till medborgarförslaget med motiveringen att kommunens skogsmark kan nyttjas för rastning av hundar.

**********

Medborgarförslag om förskola I Ur & Skur

Mona Eriksson föreslår att Norsjö startar en förskola, I Ur & Skur, med Friluftsfrämjandets pedagogik.

Läs medborgarförslaget här (nytt fönster).
Verksamhetschef Therese Berg lämnar följande svar:
”Personal vid en av kommunens förskolor har tidigare aviserat ett intresse för att starta upp en Ur & Skur – förskola. För att uppmuntra detta intresse och undersöka möjligheterna valde kommunen att skicka personal på studiebesök och på fortbild-ning där det informerades om Ur & Skur. I ett senare skede presenterades idéerna för vårdnadshavare för att fånga upp syn-punkter och idéer. Där berättade personalen vad en Ur & Skur – förskola innebär.
Reaktionerna från vårdnadshavare har varit att man upplevt oro och skepsis gentemot förslaget. Det har handlat om oro för ökade klädkostnader, mer förkylningar m.m. Personal har kunna bemöta detta och informera om att fördelarna kan överväga. Trots det har ett flertal vårdnadshavare tydliggjort att man inte är intresserad av en Ur & Skur-förskola. Ett flertal har hört av sig till kommunen och aviserat att man önska byta plats om en sådan skulle etableras vid aktuell förskola.
Ett politiskt beslut om ny förskoleavdelning har fattats och i nuläget finns inte längre behov av ytterligare förskoleplatser.

Utifrån ovanstående etableras inte någon Ur & Skur – förskola i nuläget.”

Mona Eriksson (förslagsställare), läst svaret om att det varit en undersökning. Undrar om det ska göras en ny undersökning? Upplevelsebaserad förskola. Kan vara en avdelning på en förskola. Tycker det är någonting att fundera över.
Kommunfullmäktiges beslut:
Norsjö kommun tackar för inskickat medborgarförslag.

Säger nej till medborgarförslaget med hänvisning till yttrandet.

**********

Medborgarbudget 2014 – förslag och omröstningsresultat

Medborgarbudgetförslag påbörjades och beslutades tidigare i år 2014.

Det möjliggör för medborgare att lämna in förslag på något som behöver göras inom Norsjö kommun och som möter nedanstående kriterier:  

1. Förslag kommer från medborgare

2. Ska vara till bredaste gagn för medborgarna inom Norsjö kommun

2. Får inte gynna enskild

3. Ska vara genomförbart under budgetåret

4. Låter medborgare rösta fram ett förslag för vidare hantering

5. Låter medborgare prioritera om flertalet förslag kommer in som i kombination kan inrymmas inom 30 000 kronor.

Det kom in fyra förslag, tre av dem gick vidare till en omröstning.

1. Anställ en bagare. För 30 000 kronor kan man anställa en bagare med god kunskap om stenugnsbakning samt om olika mjölsorters användning. Det har blivit en viss tillbakagång i kunskapen.  Många nya mjölsorter har kommit på marknaden som förvillar oss. En kunnig yrkersbagare vid bakbordet tror jag kan höja statusen och intresset om vår gamla bagarkultur. Det behövs en förnyelse i våra bagarstugor. Bjud sedan in till en berättarafton med soppa och gott bröd.

2. Städa upp skräp. Använd pengarna till att städa skräp från vägrenar, skoterspår, elljusspår och andra naturområden i vår kommun på vår- och försommar. Nya uppmaningar att inte skräpa ner och att plocka upp skräp efter sig och andra behövs också.

3. Röj kring Noret – gör ett promenadstråk.  Det har blivit mycket populärt att motionera rundan som går förbi reningsverket. Mitt förslag är därför att ni röjer kring Noret och gör ett promenadstråk även där samt även en bro över Noret där skoterleden går på vintern.  Skoterleden är populär att motionera på under vintern och det skull vara trevligt att motionera där även på sommaren (ända från Rislidenvägen till gågatan nedanför kyrkan, Kapellgatan-Badhusgatan).

Det förslag som fick flest röster (85%): Röj kring Noret – gör ett promenadstråk

Det förslaget läggs fram till beslut för kommunfullmäktige. Fasta beredningen har kommit fram till att alla komponenter inte går att genomföra utifrån budgetläget. I förslaget framgår önskan om en bro över Noret där skoterleden går på vintern som kan användas även sommartid. Fasta beredningen förordar den delen i förslaget.

Målet är att inköp av material och uppbyggnad görs innan årsskiftet 2014/2015 med installation till våren 2015.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till fasta beredningens förslag att medel inom Medborgarbudget, upp till 30 000 kr används för installation av en bro eller liknande över Noret där skoterleden går, som även kan nyttjas sommartid.

Kommunförvaltningen får i uppdrag att kostnadsberäkna och verkställa förslaget inklusive inköp av material och konstruktionsritningar förutsatt att förslaget kan inrymmas inom beviljade medel.

Kommunförvaltningen bidrar med egna resurser för byggnation och installation.

**********

Förändringar i LiBo Care AB:s verksamhet i Norsjövallen

Företaget LiboCare har ansökt till Migrationsverket om att få bedriva tillfälligt asylboende i före detta skolan i Norsjövallen. Fastigheten ägs av Norsjö kommun och frågan om tillfällig förändrad verksamhet har idag behandlats av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige avslår framställan om tillfällig förändring av verksamhet i fastigheten Karlberg 1:21 (Norsjövallens skola).

**********

Kommunal skattesats 2015 för Norsjö kommun
Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Norsjö kommuns skattesats uppgår inkomstår 2014 till 23,35 kronor per hundralapp, det vill säga 23,35 procent av kommunmedborgarnas beskattningbara inkomst.

Kommunfullmäktiges beslut:
Skattesatsen för 2015 fastställs till oförändrad, det vill säga 23,35 per skattekrona.

**********

Avfallsplan (Region 8)
 
Region 8 har tagit fram en gemensam avfallsplan. Rapporten har varit på remiss hos flera instanser. Miljö och bygg har lämnat sina synpunkter. Rapporten har ställts ut för kommentarer. Den har reviderats utifrån inkomna synpunkter.

Varje kommunfullmäktige inom Region 8 måste godkänna rapporten.

Enligt plockanalysen som är gjord visar att medborgarna i Norsjö kommun inte har farligt avfall i hushållssoporna. Det finns dock 10 % återvinningsbart papper i soporna. Över 50 % är matavfall som slängs i hushållssoporna.

Kommunfullmäktiges beslut:
Godkänna avfallsplanen

**********

Motion – Skapa fler bostäder, projektera industrihus
Bakgrund

Stig Larsson (FP) anser i motion att boende och företagsverksamheter bör stimuleras i Norsjö kommun och vill att kommunen snabbt utreder frågan, skapar bostäder, börjar projektera industrihus samt tillhandahåller avgiftsfria tomter för de som vill uppföra egna hem.

Sune Eriksson, fastighetschef och VD Norsjölägenheter AB (NLAB), och Azam Forsberg, verksamhetschef teknik och fritid, lämnar följande svar:
”Norsjö tätort är idag en utflyttningskommun. Mellan 10-70 personer lämnar kommunen varje år och huvudorsaken till detta är utbildning och arbete i andra kommuner. Trots detta har Norsjö tätort brist på bostäder. Orsaken till detta är att människor och då i allmänhet äldre flyttar in till tätorten från byarna i kommunen. 516 personer mellan 60-100 år bor idag i byarna runt Norsjö tätort. Bastuträsk är borträknat då ytterst få flyttar in till tätorten. Antalet minskar på grund av att ytterst få ungdomar bosätter sig i byarna. De flesta äldre bor kvar så länge det bara går med hjälp av hemtjänst m.m. NLAB räknar med att ca 10-15 personer per år flyttar in i seniorboenden och äldreboenden och den siffran beräknas minska under en
tioårsperiod.

Idag finns inget behov av ytterligare industrihus. Det finns förfrågningar från mindre företag i kommunen, men inga förfrågningar utifrån. Möjligheten att ett större företag hör av sig för en etablering i Norsjö kommun kanske inte är så stor, men den finns. Därför bör kommunen stycka av en tomt, grundlägga och förbereda med el och vatten samt projektera en tom byggnad (ett skal) för att vara förbe-redda om ett sådant behov skulle dyka upp. Norsjö kommun har mycket att vinna, men lite att förlora.
Norsjö kommun tillhandhåller bostadstomter till ett mycket billigt pris, 17 kr/m2. Till detta tillkommer en anslutningsavgift för vatten/avlopp. Norsjö kommun kan tillhandhålla bostadstomter för en krona med villkor att inom två år måste en åretruntbostad byggas. Detta görs för närvarande i Älvsbyns och Arjeplogs kommuner.”
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-25 § 85 att anta en lokal utvecklingsstrategi (LUS). I LUS § 3, 4 står under åtgärdar att kommunen ska öka insatser för en tryggad bostadsförsörjning och rörelse på bostadsmarknaden, exempelvis genom tillskapande av attraktiva tomter.
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-14

Ärendet återremitteras till verksamhetsområdet teknik och fritid för att komplettera ingressen med hän-visning till det pågående arbetet med platsmarknadsföring i den lokala utvecklingsstrategin (LUS).
 
Kommunfullmäktiges beslut:

Frågan om fler bostäder hänvisas till Norsjölägenheter AB:s styrelse.

Säger ja till motionen.

Verksamhetsområdet teknik och fritid får i uppdrag att kostnadsberäkna och projektera för ett industrihus och markområde.

Norsjö kommun erbjuder kommunala bostadstomter för en krona med villkor att en åretruntbostad byggs inom två år.

**********

Här kan du läsa hela protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2014-10-27 17:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen