klart.se

Du är här: Korta beslut från kommunfullmäktige

Korta beslut från kommunfullmäktige  

Måndag 23 mars kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag – Nytt badhus

Eleverna i nuvarande klass 6 A har kommit in med ett medborgarförslag. De vill att kommunen ska renovera eller bygga ett nytt badhus.

Klicka här för att läsa hela medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Mats Skoogh, avdelningschef kultur- och fritid, har gett som förslag att Norsjö kommun bildar en arbetsgrupp som utreder och planerar framtida behov av kommunens fritidsanläggningar.

Kommunfullmäktiges beslut:
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-09-09 § 204 ska det under kommande mandatperiod påbörjas en översyn av ny sim- och sporthall. Det inkomna förslaget tas med i det pågående arbetet.

**********

Medborgarförslag - Multihall

Ett medborgarförslag har kommit in från Wilma Hansson och några elever i klass 8A. De vill att en multihall byggs.

Klicka här för att läsa hela medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Mats Skoogh, avdelningschef kultur- och fritid, har gett som förslag att Norsjö kommun bildar en arbetsgrupp som utreder och planerar framtida behov av kommunens fritidsanläggningar.

Kommunfullmäktiges beslut:
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-09-09 § 204 ska det under kommande mandatperiod påbörjas en översyn av ny sim- och sporthall. Det inkomna förslaget tas med i det pågående arbetet.

**********

Medborgarförslag – Lapp på soptunna ”tillåtelse att kasta hundbajspåsar”

Therese Fjellström har kommit in med ett förslag som innebär att man kan sätta upp en lapp på sin soptunna med tillåtelse till hundägare att kasta bajspåsarna i den.

Klicka här för att läsa hela medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till medborgarförslaget. Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att genomföra förslaget.

**********

Tilläggsäskande ”Ombyggnad kök Vinkelbo”

Samtliga tillagningskök i Norsjö har slagits ihop till ett. Nuvarande skolköket har blivit ett mottagningskök och köksutrustningen har flyttats till det nya köket ”Solstrålen”.

Skolköket behöver åtgärdas för att kunna fungera som mottagningskök. På grund av skador i golv, tak och väggar efter flytt av köksutrustningen så tvingades man att göra mera omfattande åtgärder av skolköket än vad som var tanken år 2010. Från början skulle man byta ventilation och kyla då de inte håller dagens krav.
Tekniska avdelningen behöver 6,2 mkr för att täcka underskotten för ombyggnad av Vinkelbo kök och ombyggnad skolkök.

Mikael Lindfors (S) – 2010 tog vi beslut att börja på projektet. 4 år och 9 månader senare vid slutpunkten. Vi kan konstatera att det fattades 6,2 miljoner kronor, det är inte bra. I rapporterna kan man läsa vad det beror på. Jag kan bara konstatera att under delen ”vad kan göras bättre” så måste vi bli mycket bättre och snabbare på att följa upp. 

Stig Larsson (FP) – haft diskussionen om köket så mycket. Men vi har haft en diskussion om vad vi har lärt oss. Jag har ett tilläggsyrkande. Att man upprättar en styrgrupp som följer upp. Form av styrgrupper som kan hålla i investeringar.

Mikael Lindfors (S)  – har ingenting mot sitt yrkande. Vi måste följa upp investeringar. Man kan inte utse styrgrupper för varje investering.

Stig Larsson (FP) – behövs vid en viss nivå. Över en nivå på 4-5 mil-joner så bör en styrgrupp utses.

Mikael Lindfors (S) – grunna på hur vi ska göra den mallen.

Stig Larsson (FP) – få det på pränt. Ger i uppdrag till kommunstyrel-sen eller utskottet att ta fram en mall för detta.

Robert Boström (C) – kan hålla med Mikael att det inte blev som vi hade tänkt oss. Om man tittar på handlingar ser man att det tillkommit utbyggnader som vi inte beställt. Då blir det dyrare. Hur kommunstyrelsen som är set sista organet och ska hålla koll på detta kan känna sig nöjda med det arbete som de utfört. Måste tänka efter. Men yrkar bifall till förslaget.

Mikael Lindfors (S) – det förslag Stig Larsson har gett det är redan beslutat i mars 2014 i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut: 
Tekniska avdelningen får 6,2 mkr.

**********

Äskande av medel för projektering - Norsjö 56:23 (busstationen)

Verksamhetsområdet kommunal utveckling vill ha projekteringspengar, 500 000 kr, för planändring och projektering av återuppbyggnad av busstationsfastigheten. En planändring kan dra ut på tiden och det är viktigt att ha medel för att påbörja projekteringen.  

Byggstart hösten/vintern 2015. Färdigställande vintern 2016.

Kommunfullmäktiges beslut:
Verksamhetsområdet kommunal utveckling får 500 000 kronor.

Henrik Sundkvist utses som beslutsattestant med Lars-Åke Holmgren som ersättare.

Allmänna utskottet utgör styrgrupp.

**********

Reviderad taxa för korttidsboende för äldre

Den taxa för korttidsboende som finns idag består av två delar.
1. Hemtjänstavgift (utgår från prisbasbelopp)
2. Matkostnad 59 kr/dygn

Total dygnsavgift på korttidsboende är för närvarande 118 kronor. Matavgiften på korttidsboende har tidigare reducerats men eftersom korttidsboendet inte är en varaktig insats föreslås att reducering av matavgift ska upphöra (så kallat extra minimibelopp).

Kommunfullmäktiges beslut:
Ny taxa för år 2015 blir 162 kronor per dygn, 103 kronor för mat samt 59 kronor för omvårdnad per dygn, prövat mot maxtaxa. Den nya taxan börjar gälla från och med 1 maj 2015.

**********

Detaljplan för fastigheten Hällan 8, Norsjö samhälle

Den 16 september 2014 beslutade miljö- och byggnämnden att påbörja detaljplaneändring för fastigheten Hällan 8 (hotellet) i Norsjö samhälle.

Fastigheten har en hotellbyggnad som Norsjölägenheter AB (NLAB) planerar att bygga om till lägenheter, vandrarhem och kontor. Restaurang och kök blir oförändrat. Detaljplaneändring krävs eftersom hotell ska göras om till boende. Då ändringen strider mot översiktsplanen ska planen göras med normalt planförfarande.

Detaljplanen har nyligen varit ute på samråd (samrådstid t.o.m. 2014-02-05). NLAB önskar en snabb hantering av ärendet. Den 10 februari 2015 beslutade miljö- och byggnämnden att beslut om granskning av detaljplanen delegeras till ordförande, det gör att ärendet kan hanteras snabbare.

Kommunfullmäktiges beslut:
Föreslagen revidering av detaljplanen godkänns. Detaljplanen för fastigheten Hällan 8 antas.

**********

Publicerad:  2015-03-23 18:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen