klart.se

Avlopp

Enskilt avlopp
Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Grundkravet är att spillvattnet ska genomgå längre rening än slamavskiljning.

Tillstånd/anmälan
Innan man anlägger en avloppsanordning måste man enligt miljöbalken söka tillstånd för det hos kommunens miljö- och byggnämnd. Det gäller om man tänker använda vattentoalett. Gäller det bara bad-, disk- och tvättvatten krävs det i normalfallet endast en anmälan till nämnden. I vissa skyddszoner krävs tillstånd även för dessa anläggningar.

Vid behandling av avloppsärenden bedömer Miljö- och byggavdelningen vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få, t ex om det finns risk för förorening av vattentäkter eller risk för övergödningsproblem i sjöar eller havsvikar. Dessutom bedöms de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra den efterbehandling man valt med mera. Om du funderar på att ordna en egen avloppsanläggning bör du i god tid kontakta Miljö- och byggavdelningen för råd och tips.

Slamavskiljare
Slamavskiljare utformas som en så kallad trekammarbrunn om en vattentoalett är ansluten. För bara BDT (bad-, disk- och tvätt)-vatten räcker det med tvåkammarbrunn. Tömning av slammet behöver ske med lämpligt intervall. Detta sköts av kommunens entreprenör. Under vissa förutsättningar kan man själv få ta hand om slammet. Ansökan om eget omhändertagande görs till Miljö- och byggnämnden. Se länk till vänster.

Efterbehandling
Det avslammade spillvattnet innehåller en hel del mikroorganismer och kemikalier och måste därför renas ytterligare. Denna rening kan göras på olika sätt, beroende på områdets känslighet, markens beskaffenhet, närhet till grundvatten med mera.

Exempel på tekniker som klarar normal skyddsnivå:
WC och BDT till trekammarbrunn + infiltration
WC och BDT till trekammarbrunn + markbädd med fosforfilter/-fälla
Nedanstående exempel

Exempel på tekniker som klarar hög skyddsnivå med avseende på fosfor:
WC och BDT till trekammarbrunn + markbädd med fosforfilter/-fälla
WC och BDT till trekammarbrunn + infiltration efter förfällning av fosfor i brunnen
WC med urinseparering och BDT till trekammarbrunn + infiltration eller markbädd. Urinen tas omhand separat.
Nedanstående exempel

Exempel på tekniker som klarar hög skyddsnivå även för kväve:
Torrtoalett + BDT till tvåkammarbrunn + infiltration eller markbädd
WC (extremt snålspolande) till sluten tank, BDT till tvåkammarbrunn+ infiltration eller markbädd.
Minireningsverk med efterbehandling (tillförlitliga testresultat ska kunna uppvisas)

Markens beskaffenhet kan man ta reda på genom att t ex ta ett jordprov och analysera kornstorleken i provet. Läs mer om markundersökningar i broschyren Planera för avlopp, länk till höger.
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-06-20
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen