klart.se

Du är här: Korta beslut från kommunfullmäktige

Korta beslut från kommunfullmäktige  

Måndag 7 december kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

NK_logo_web.jpg
Medborgarförslag – Turistinformation i Norsjövallen

Det har kommit in ett medborgarförslag om att sommartid utlokalisera en informationsenhet från turistbyrån i centralorten till Norsjövallen. Anledningen är den stora trafikmängd som passerar byn på väg norrut och att det handlar om att kunna vägleda bilister in till centralorten. Informationsenheten bör vara bemannad.

Svar från verksamheten:
Vi vet sedan tidigare att centralorten Norsjös läge vid sidan av de stora vägar som passerar vår kommun är en nackdel om vi vill ha fler besökare till centralortens affärer m.m. I en överenskommelse om turistisk samverkan mellan kommunerna Skellefteå, Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, Malå och Norsjö finns utveckling av punkter med turisttjänster kopplade till landsbygdsbutiker/drivmedelsstationer med som ett förslag till insats. I Gold of Lapland:s stora projekt ”INTILL” (Innovativ turism i Lappland) finns också utveckling av framtidens turistbyrå som en viktig del i projektet. Med ovanstående bör motionen anses besvarad och tjänstemän från kommunen tillsammans med INTILL-projektet kommer att titta på förutsättningar för att erbjuda turisttjänster vid bl.a. Norsjövallen. (OBS! Detta är ett utdrag från svaret, hela svaret finns att läsa i protokollet.)

Håkan Jansson (KD) – turismens totala omsättning ökade och antalet övernattning ökade jämfört med förgående år. Vi i KD vill varmt tacka för det ä’r medborgarförslaget som är till gagn för kommunen och ligger rätt i tiden. Vi måste lyfta blicken och se nya marknader för att skapa förutsättningar till fler arbetstillfällen. Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:
Förslagställaren tackas för ett bra och tänkvärt medborgarförslag.

I enlighet med ovanstående anses medborgarförslaget för besvarat.

**********

Medborgarförslag – Kräv att Strålsäkerhetsmyndighet SSM använder biologiskt gränsvärde
Förslagsställaren till medborgarförslaget vill att Norsjö kommun kräver att Strålskyddsmyndigheten SSM använder biologiskt gränsvärde som mätmetod istället för enbart ”uppvärmning”.

Klicka här för att läsa hela medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).
Telefonkontakt har tagits med Eva Simic, forskningschef på Strålskyddsmyndigheten 2015-10-15. Strålskyddsmyndigheten finansierar egen forskning men tar också del av internationell forskning bl.a. kring biologiska gränsvärden. Myndighetens sammanvägda kunskap kring nya rön ligger till grund till de rekommendationer och policy som de utfärdar.

Solveig Abrahamsson (förslagsställare) – Förra medborgarförslaget om kunskapsprojekt avslogs av kommunfullmäktige i juni 2015 med hänvisning att de litar till Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) gränsvärden. Vill att SSM ska använda biologiskt gränsvärde. Vill att vi ska förbjuda all trådlös strålning. Skicka krav på att SSM ska ändra sitt gränsvärde. Elöverkänslighet existerar. SSM påstår felaktigt att trådlöst är ofarligt. Elektromagnetiska fält orsakar bland annat sömnproblem.

Mikael Lindfors (S) – Börja med att tacka för medborgarförslaget. Som ni ser har kommunstyrelsen avslagit medborgarförslaget. SSM får anslag av regeringen för att bedriva forskning. Vi som kommun har inget annat val än att följa regeringens underställda myndighet.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till begäran att Norsjö kommun kräver att SSM använder biologiskt gränsvärde.

**********

Medborgarförslag – Fortsatt satsning av Norsjöskolans dans i skolan för de allra yngsta åk F-3

Ett medborgarförslag har kommit in med förslag om att Norsjöskolan ska fortsätta att satsa på dans i skolan för de allra yngsta i åk F-3.

Svar från Rektor Olof Johansson och biträdande rektor Andreas Berglund:
Det treåriga projektet ”Dans i skolan” var ett lyckat projekt för Norsjös grundskolor och dess elever. En vidare satsning från skolan på dans i de yngre åren samt särskolan, skulle enligt förslagslämnaren kosta skolan 50000 kr/ år, vilket då ska rymmas inom befintlig ram. I dagsläget är bedömningen att det utrymmet inte finns. Vidare planeras för en ny timplan som ska gälla från läsåret 2016/2017 där tiden för ämnet idrott och hälsa föreslås öka. (OBS! Detta är ett utdrag från svaret.)

Klicka här för att läsa hela svaret på medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Åsa Harnesk (förslagsställare) – det är sällan man får möjlighet att fortsätta med ett arbetssätt som man vet fungerar. När det gäller medborgarförslaget är det olyckligt att det bara hamnat hos skola och utbildning. De rektorer som gett remissvaret har inte arbetat under tiden projektet har pågått. Det planeras för en ny timplan där ämnet idrott och hälsa ska öka. Ett förtydligande är att idrott inte ska öka från F-åk3. I högstatidet får de tillbaka tid från föregående läsår. Det här handlar inte om dans som motionsform, det handlar om dans som kulturellt uttrycksmedel och något som stimulerar kreativitet, uppfinningsrikedom, entreprenörskap och inlärning. Ger barn och unga en möjlighet att uttrycka tankar och känslor genom kroppen. Under de tre år projektet har pågått har vi etablerat ett samarbete med balettakademien. De pedagoger vi har haft ynnesten att ha i Norsjö är gräddan av danspedagoger i Sverige. Slutsats: synd att det bara har remitterats till skolan till tjänstemän som inte varit med i projektet. Innan man fattar beslut i frågan skulle jag vilja veta vad kultur och fritid och kommunal tillväxt har att säga.

Magnus Eriksson (S) – tack för förslaget. Ett mycket bra förslag som rör en viktig del. Spontant ser jag fram emot ditt nästa medborgarförslag. Det du har förslagit här är det vi tagit ställning till. Men nu kom det fram en hel del andra. Yrkar bifall till kommunstyrelsen.

Håkan Jansson (KD) – dansen har en stor betydelse för barn och ungdomar för att stärka den egna identiteten. Att våga ta plats. Viktigt att ge alla elever möjligheter att upptäcka dansen som uttryckform. Vi i KD har länge påpekat vikten av rörelse och motion. Resulterar i bättre skolresultat. Dansen stärker motoriken. Dans är ett eget kunskapsområde. Dans överbrygger gränser mellan människor, länder och kulturer. Skapar förståelse och delaktighet. Faller naturligt i kommunens strävan efter integration. Yrkar bifall till förslagsställaren. 

Magnus Eriksson (S) – Vi har några frågor gällande förslaget. Må vara den ekonomiska delen. Som jag uppfattar dig vill du att vi ska införa detta 2016 Timplan och annat. Hur har ni tänkt?

Håkan Jansson (KD) – Kliver inte in i detalj när det gäller timplan. Det har pågått i tre år så det vore konstigt om de inte lyckas göra likadant.

Robert Boström (C) – Jag håller med Håkan i det här. Jag är uppvuxen på den tiden det var mycket dans i skolan. Lärt sig med åren att dans är viktigt. Det har varit en tradition i skolan. Det här med timplanerna och att det inte skulle röra de yngsta barnen, det är inte ett bra svar vi fått av rektorerna. Yrkar bifall till Håkan Janssons förslag.

Mikael Lindfors (S) – Yrkar avslag på Håkans förslag. Om ni hade yrkat på återremiss och utvärdera förslaget en gång till. Men här går vi in och styr i detalj. Sedan att dansen är viktig i Norsjö kommun, det är en annan fråga.

Håkan Jansson (KD) – Jag håller med Mikael i det han säger. Jag får låta erfarenhet och kunnande gå före. Jag hörde ordet återremiss och det välkomnar jag.

Isak Frohm (S) – Skapande skola infördes under förrförra mandatperioden. Norsjö kommun har traditionellt varit duktiga på att söka pengar. Inför nästa höst är mitt medskicka att rektorer och ansvariga lärare söker pengar från Skapande skola.

Mikael Lindfors (S) – Vad ska vi återremittera och vad ska vi göra?

Håkan Jansson (KD) – Enklast att yrka bifall till medborgarförslaget. Eller så omformulerar vi så att det blir en återremiss så att det kommer tillbaka under 2016.

Mikael Lindfors (S) – Fundera på vad återremissen ska innehålla. Vi kan bifalla återremissyrkandet med motiveringen att man tittar över felaktigheter i underlaget till svaret. Sedan får vi se vad underlaget säger när det kommer tillbaka.

Håkan Jansson (KD) – Vi har resonerat på samma sätt.

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras (skickas tillbaka) till utskottet.

**********

Höjning av felparkeringsavgift

Avgiften för felparkerade bilar är idag 250 kr. Det finns problem med felparkerade bilar på Skolgatan framför Solbacka och Klockarbo men även vid bostadshusen som Norsjölägenheter AB äger. På Skolgatan är det kommunen som är ansvarig för felparkerade bilar. Vid bostadshusen är det Norsjölägenheter AB som ansvarar, de planerar att anlita ett privat bolag som ska upprätthålla ordningen.

Norsjölägenheter AB föreslår att kommunfullmäktige höjer bötestaxan från 250 till 500 kronor per P-bot.

Mikael Lindfors (S) – yrkar på återremiss på det här ärendet. Har framkommit att det är en del felaktigheter i underlaget.

Håkan Jansson (KD) – 2002 fastställdes en parkeringsavgift på 250 kr. 12 år senare får polisen en blankett för att kunna skriva ut böter. När det kommer till NLAB så undrar man hur stort problemet är och var det finns. Vill att vi ser över parkeringskulturen i helhet och sedan tar fram riktlinjer för vilka och var det ska skrivas ut p-bot. NLAB vill höja parkeringsavgiften med 100 %. Hur tänker vi där ansvaret faller på kommun eller trafikverk. Att jämföra sig med andra kommuner när det gäller bötesbelopp ser jag. Följ upp insatserna utifrån en parkeringspolicy. Om följande insatser inte gör verkan så tar vi upp frågan igen. Yrkar återremiss.

Sam Venngren (S) – Jag villförtydliga att det heter felparkeringsavgift.

Kommunfullmäktiges beslut:
Återremitterar (skickar tillbaka) ärendet.

**********

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut – Försäljning av Storgatan 80

Kommunfullmäktige tog beslut i oktober 2014 att sälja fastigheten. Men utvecklingen med stora flyktingströmmar till Sverige och även Norsjö gör att behovet inom flyktingverksamheten och framförallt ensamkommande barn gör att behovet av fler lägenheter ökar.

Stig Larsson (L) – Förstår inte varför vi ska återköpa fastigheten. Ett drygt år sedan fullmäktige beslutade att överlåta fastightenet till NLAB. Fastighetsbolaget ägs till 100 % av oss. Att ha det i kommunförvaltningen tycker jag är del. Vi har ett bolag som ska handa våra fastigheter. Onödigt att slänga skattepengar på det här. Yrkar avslag.

Mikael Lindfors (S) – Fastigheten är kvar på samma ägare. Vi äger fastigheten idag. Den här fastigheten har visat sig gå med underskott. Den skulle ut på de privata markanden. Visade sig att den privata markanden inte var så het. Påbörjade en diskussion med NLAB, i slutändan NLAB positiva till att ta över fastigheten. Men under den här tiden blev det stora förändringar i flytkingverksamheten. Pallas och Athena (boenden för ensamkommande barn) är grannar till fastigheten och de ägs av kommunen. På sikt ska alla fastigheter ligga hos NLAB. Vi är beredda att i nästa skede se om även Pallas och Athena ska vara med. Det blir minst omständigt om fastigheten finns kvar. Kommer att sitta ihop som en enhetlig verksamhet med Pallas och Athena. Yrkar bifall.

Stig Larsson (L) – Har jag missuppfattat det här? Vi har sålt den och påbörjat en renovering. Jag förutsätter att styrelsen i NLAB har diskuterat frågan. Oroad att man påbörjat renovering före fullmäktige tagit beslut.

Mikael Lindfors (S) – Det handlar inte om en renovering utan om undersatt underhåll, måste underhålla fastigheten och det finns medel till det för att snabbt få in hyresgäster. Flykting har i dagsläget redan använt 75 % av bostäderna, nu ska 100 % användas.

Stig Larsson (L) – Avtal kvar för att blockhyra. Vidhåller förslag på avslag.

Sam Venngren (S) – Kommunen har aldrig sålt fastigheten, tanken var det men det är inte gjort.

Robert Boström (C) – Jag förstår precis det Mikael säger och jag förstår andemeningen med det. Tycker att vi ska särskilja på vad det är för typ av boende. Det är lägenheter och det har vi inte på Athena och Pallas, det är ett annat typ av boende. Kommer i slutändan vara skattepengar man renoverar med. Yrkar avslag.

Håkan Jansson (KD) – håller med Mikael i vad han säger. Yrkar bifall på liggande förslag från kommunstyrelsen. Det är tre fastigheter som vi borde kunna lägga över på NLAB.
Kommunfullmäktiges beslut:
Beslutet som kommunfullmäktige tog 2014-10-27 upphävs (tas tillbaka).

**********

Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

KS-14/01425 421
Medborgarförslag om att köpa in tekniskt hjälpmedel så lärarna kan undervisa i teknik och programmering.
Remiss skickad 2014-11-14 till verksamhetschef för utbildning.

KS-14/00677 822
Medborgarförslag inlämnad 2014-05-12 angående att en del av marken vid Noret styckas av till kolonilotter.
Återremitterad 2014-12-16 till verksamhetsområdet kommunal utveckling för komplettering av yttrandet.
 
Charlie Nyström Edefjäll (KD) – Det är respektlöst för de som lämnar in medborgarförslag att inte få ett svar. Att de bara ligger. Vi vill inte att man bara noterar detta. De ska vara beredda senast till fullmäktige i maj.

Kommunfullmäktiges beslut:
Det ska ha tagits fram beslutsunderlag för de här två medborgarförslagen till fullmäktiges sammanträde i maj 2016.

**********

Nya avgifter för kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen.

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa ska tillämpas från och med 2016-01-01.

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 42 890 kronor och blir med de nya avgifterna 43 760 kronor.

Kommunfullmäktiges beslut:
Avgiften höjs för barn- och skolbarnomsorg enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

**********

Du hittar protokollet här när det är justerat (intern länk).

Publicerad:  2015-12-07 18:10

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen