klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige 

Måndag 20 juni kl. 18.00 har kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

NK_logo_web.jpg


Medborgarförslag - Cykel- och gångväg mellan Flakabacken och Norsjövallen


Bo Jakobsson har kommit in med ett medborgarförslag om att förlänga cykel- och gångvägen från Flakabacken utanför Norsjö samhälle till Norsjövallen. Det skulle gynna folkhälsan och skapar en säker och trygg färdväg.

 
Behov av fler cykel- och gångvägar har lyfts i olika sammanhang med Trafikverket som har ansvar för vägen. Förutom sträckan mot Norsjövallen finns även önskemål om sträckan mot Kläppen samt efter Rislidenvägen ner till badstranden.

Klicka här för att läsa medborgarförslaget och svaret (pdf, öppnas i nytt fönster).

Eftersom vägarna och vägrenarna är förhållandevis smala upplever cyklister en otrygghet att cykla på dessa vägavsnitt. Eftersom Norsjö vill arbeta för en bättre folkhälsa kommer Norsjö kommun att igen berätta om behovet av cykel- och gångvägar för ansvariga hos Trafikverket.

Martin Landin (L) – glad att vi fått förslaget. Vill att vi ska trycka på trafikverket då antalet timmerbilar ökat på den sträckan. Ingen belysning från Heden till Norsjövallen. I Skellefteå brukar man ibland förskottera till Trafikverket när det är angelägna frågor. Jag vill att vi funderar på detta, om vi kan ge ett förskott. Inte betala detta, men ge ett förskott.

Mikael Lindfors (S) – frågan är inte så enkel eftersom den ligger hos Trafikverket. För att kunna förskottera ett ärende så måste ärendet finnas i plan och det gör det just nu inte. Svårt att få in något i plan. Det vi är närmast att få in är korsningen i Lillholmträsk. Första målet är att få in den i plan. Vi ska ta med oss frågan och trycka på.

Kommunfullmäktiges beslut:
Norsjö kommun tar upp frågan om fler gång- och cykelvägar nära Norsjö tätort med Trafikverket och Region Västerbotten.

**********

Medborgarförslag - Lys upp parken i Bastuträsk

Nina Lundberg har kommit in med ett medborgarförslag om att lysa upp parken i Bastuträsk.

Klicka här för att läsa medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunal utveckling kommer att ta ner ett antal träd för att göra parken ljusare men är också positiv till belysning inne i parken. En enkel kostnadsberäkning är gjord för ett antal belysningspunkter och för 80 000 kr kan parken få en helt annan upplevelse.

Kommunfullmäktiges beslut: 
Säger ja till medborgarförslaget.

**********

Medborgarförslag - Integration

Ett medborgarförslag har kommit in som innebär att Norsjö kommun ska anordna integrationsknytkalas där de olika nationaliteterna inom Norsjö kommun får ta del av våra olika matkulturer samt att låta nysvenskar och asylsökande prova på att åka skidor och skridskor.

Kommunen har erhållit integrationsmedel för år 2016 av staten med anledning av den höga flyktingsinströmningen till Sverige under sista halvåret 2015. Detta innebär bland annat att föreningar har möjlighet att ansöka om bidrag från kommunen till insatser som främjar integration, som t.ex. matfestival, turneringar, cuper, idrottsloppis, föreläsning, musik, kultur m.m.

Ida Lundström (S) – vill tacka för ett bra medborgarförslag. Den 17 september kommer det att vara matmässa här på Medan. Tilltugg med kulturella inslag. Sång och dans på scenen. Kommer att bli en bra dag. Alla är välkomna!

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till medborgarförslaget.

**********

Medborgarförslag – Tekniskt hjälpmedel för ämnet teknik

Det har kommit in ett medborgarförslag där förslagsställaren tycker att barn som går i grundskolan ska får lära sig att hantera robotar. Ett förslag är att köpa in lego ev3 till Norsjö och Bastuträsk skolor för att lärarna ska kunna undervisa i teknik och programmering.

Precis som förslagsställaren beskriver så är exempelvis Lego ev3 ett sätt att arbeta med teknik och programmering. Material som detta samt liknande finns redan tillgängligt för båda grundskolorna i kommunen och det är viktigt att dessa delar finns med inom undervisningen för ämnet teknik. Budget för läromedel gör också möjligt att komplettera materialet över tid.

Mikael Lindfors (S) – jag vill göra ett ändringsyrkande. Med hänsyn till att redan finns material som detta anses medborgarförslaget som besvarat.

Håkan Jansson (KD) – förslagsställaren var 11 år när han skrev förslaget, nu är han snart 13 år. Vill be om ursäkt att det tagit sådan tid. Det får inte ta så lång tid när våra medborgare engagerar sig och avsätter tid.

Kommunfullmäktiges beslut:
Med hänsyn till att redan finns material som detta anses medborgarförslaget som besvarat.

**********

Medborgarförslag – Fortsatt satsning av dans i skolan för de allra yngsta, årskurs F-3

I kommunfullmäktige 2015-12-07 hanterades ett medborgarförslag som kommit in kring satsning på dans i skolan. Ärendet skickades tillbaka till verksamhetschef för att rätta felaktigheter i det svar som skickats in i ärendet. Verksamhetschef har tagit del av den tjänsteskrivelse som är skriven av grundskolans rektorer och anser inte att där förekommer några felaktigheter.

Verksamheten anser fortsatt att dans ska hanteras inom ämnet idrott och hälsa enligt den kursplan som finns för ämnet. Den timplan som gäller för grundskolorna i Norsjö kommun innebär en högre total mängd undervisningstid mot vad författningarna kräver. Ett av de ämnen som har en högre andel tid i förhållande till kravnivå är just ämnet idrott och hälsa. 

Håkan Jansson (KD) – vi yrkar bifall till medborgarförslaget och vill anslå 50 000 kr till projektet.

Mikael Lindfors (S) – yrkar avslag på förslaget från KD och bifall till kommunstyrelsens beslut. Rektorerna har skrivit att en ny timplan ska införas 2016/2017 där idrott och hälsa ska öka. Vi har inte pengar för tillfället att tillsätta för detta.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till medborgarförslaget med motiveringen att dans ska hanteras inom ämnet idrott och hälsa enligt den kursplan som finns för ämnet.

**********

Fastigheten Storgatan 80

Nödvändig renovering av lägenheter är gjord. Numera finns en etta och en tvårumslägenhet på båda planen. Totalt har den nödvändiga reparationen kostat över 400 000 kr.

Fastigheten har behov av nya fönster samt att takbeklädnad behöver bytas. En preliminär kostnadskalkyl visar på 140 000 kr för fönsterbyte och 240 000 kr för byte av tak.

Verksamhetsområdet omsorg har önskemål om att skapa ytterligare rum på båda planen genom att dela på ett stort rum och att fastigheten därmed kan användas som HVB-hem.

Avdelningen teknik arbetar med förslag på hur godkänd ventilation kan byggas in och säkra upp brandskyddsregler. Eventuellt behöver även balkonger åtgärdas. Vilka kostnader som tillkommer för brandskydd och ventilation är för närvarande inte färdigt och summan 400 000 kr är ytterst preliminär.

Kommunfullmäktiges beslut: 
Säger ja till 780 000 kronor (400 000 kr för skapande av ytterligare rum, ventilation och brandskydd, 140 000 kr för fönster och 240 000 kr för tak).

**********

Samråd Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - Tillägg till översiktsplan 2010 för Norsjö kommun (LIS-planen)

Miljö- och byggavdelningen fick av kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja en revidering av LIS-planen under våren 2014.

Avdelningen har sedan dess besökt föreslagna områden för att bland annat kontrollera möjligheter för byggande. Tidigt samråd har även hållits med berörda samebyar.

De förändringar som görs mot gällande LIS-plan är:

Norsjön
LIS-området närmast reningsverket plockas bort. Nytt LIS-område läggs ut vid Klubben.

Kvammarn
Nytt LIS-område mellan Stennäs och Långskatan

Skellefteälven/Vargforsdammen
Nya LIS-områden

Petikträsket
Nytt LIS-område intill befintligt fritidshusområde på östra sidan.

Skellefteälven/Rengårdsdammen
Nytt LIS-område i byn Gumboda.

Bjurselet
Nytt LIS-område, utökningar av befintliga fritidshusområden

Sikträsket
Två nya LIS-områden

Inre Kippträsket
Nytt LIS-område på Lappkåtaudden.

Områden vid Rengård samt Sör-Lidträsket har utretts men anses inte vara lämpliga för bebyggelse med anledning av riksintressen för rennäringen.

LIS-planen har varit ute på samråd mellan 2016-02-08 och 2016-03-06 varefter en samrådsredogörelse har sammanställts.

LIS-området Skellefteälven/Vargforsdammen plockas bort ur planförslaget med anledning av riksintresse för rennäringen. I övrigt har vissa mindre justeringar gjorts utifrån inkomna synpunkter. Planförslaget har den 6 maj varit utställt för granskning under 2 månader.

Klicka här för att läsa LIS-planen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till planförslaget ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - Tillägg till översiktsplan 2010 för Norsjö kommun”.

**********

Upptagande av lån, två miljoner kronor, för ombyggnad av Hällan 8

Norsjölägenheter AB vill ha ett godkännande om ett eventuellt nytt lån för renoveringen av Kv. Hällan (f.d. Hotell Inlandia).

Man har upptäckt flera stora brister i fastigheten och dessa bör åtgärdas så snart som möjligt. En hel del åtgärder ska göras i kök och restaurangdelen.

Om det finns medel i kassan kommer dessa att användas först. Som en försiktighetsåtgärd lyfts frågan kring ett nytt lån upp till kommunfullmäktige. Ett eventuellt lån ryms inom lånetaket.

Kommunfullmäktiges beslut
Norsjölägenheter AB får låna upp till två miljoner kronor (om det behövs) för renovering av Hällan 8.

**********

Investering - Utbyggnad av vattenreservoar Lustigkulla

Vattenreservoaren i Lustigkulla är för liten och behöver därför byggas ut. Eftersom reservoaren idag är för liten rivs saker från botten upp i vattnet när pumparna körs på hög fart. Vattnet behandlas innan det pumpas från vattenverket av tre filter. Det tredje filtret var tidigare tänkt som reserv men används nu ständigt för att minska belastningen. Respektive filter måste i nuläget rengöras dagligen.

Turbiditeten (mätvärde på hur grumligt vattnet är) i vatten är inget problem i sig men vattnet kan påverkas av t.ex. järn eller ytvatten. För att rena vattnet tillsätter n därför idag kaliumpermanganat (KMnO4). Dock bedömer man att det här inte är en hållbar lösning på lång sikt.

Godkänna upprättad plan om tillbyggnad av Lustigkulla. Projekteringsmedel 256 000 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till utbyggnad av vattenreservoar Lustigkulla.

**********

Ny busshållplats vid fastigheten för pedagogisk omsorg, Gumboda

För att skapa en bättre trafikmiljö för barn som åker med buss från och till Gumboda och fastigheten för pedagogisk omsorg föreslår avdelningen teknik att busshållplats anläggs inne på fastigheten.

Klicka här för att se ritning (öppnas i nytt fönster).

Kostnaden är beräknad till 200 000 kr. 

Robert Boström (C) – mitt yrkande från kommunstyrelsen har fallit bort. Där framgår det att de 250 000 kr också innehåller asfaltering av busshållplatsen.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till 250 000 kr för att upprätta att en busshållplats i Gumboda enligt bilaga B. De 250 000 kr ska också täcka kostnaden för asfaltering.

**********

Kommunal skattesats 2017 för Norsjö kommun

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunskatten i Norsjö blir oförändrad, det vill säga 23,40 kr per skattekrona.

**********

Motion - Fler platser i särskilt boende

En motion har kommit in från Kristdemokraterna, Lena Brännström, ledamot kommunfullmäktige 2016-02-23.

Klicka här för att läsa motionen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Lena Brännström (KD) – yrkar bifall till motionen. Det har visat sig att när vi dragit ner antalet plaster har kostnaden belastats annat, till exempel hemtjänst och medicinskt färdigbehandlade. Särskilda boendeplatser är ingenting man bollar med upp och ner. Man måste ha en långsiktighet. Nu hoppas vi på fler platser, men vad det kommer att kosta vet vi inte. Jag förslår att fler platser i särskilt boende tillskapas för att möta det behov som finns idag. Jag skulle önska att alla över 85 år får en boendeplats om man själv vill.

Mikael Lindfors (S) – som motionen är skriven med en klar att-sats att fler boenden skapas. Anser att vi måste avslå motionen. Antal boendeplatser ska vara efter hur behovet finns nu och i framtiden. Yrkar avslag på motionen. Däremot är det inte skrivet i sten att vi i framtiden kommer att måsta tillskapa boendeplatser. Men det beror på vad utredningens äger.

Lena Brännström (KD) – just äldreboendeplatser kan man inte tillskapa så snabbt. Vi lever längre idag, önskar att man tar med de aspekterna i bedömningen. Ser att hemtjänstpersonalen är överbelastade. Tror att en stor orsak är att de äldre är för sjuka när de är hemma.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till motionen med motivering att verksamhetsledningen följer utvecklingen noggrant och en särskild arbetsgrupp kommer att utses för att arbeta med frågan.

**********

Motion – Mobilförbud i skolorna

En motion är inlämnad av Kristdemokraterna där de skriver om en brittisk studie som säger att elevernas resultat har förbättrats när skolorna införde mobilförbud. Störst var effekten för de lågpresterande eleverna.

Med de försämrade skolresultat som skolan i Norsjö uppvisat under flera år föreslår Kristdemokraterna att mobilförbud införs under lektionstid.

Klicka här för att läsa motionen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Klicka här för att läsa svaret på motionen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Håkan Jansson (KD) – där det har införts mobilförbud på skolor får eleverna högre betyg. Det visar en studie gjord i Storbritannien 2015. Enligt forskarna är det eleverna med lägst betyg som höjde sig mest när ett mobildförbud infördes. Har besökt högstadiet, fick ihop 18-20 minuter där det diskuterades om mobiltelefonen skulle läggas i en låda. Vi förlorar flera timmar effektiv lektionstid för våra elever. De skolor som valt att gå ännu längre i sitt mobilförbud har också sett ökad aktivitet bland eleverna på rasterna. Om vi ska hitta något negativt skulle det vara en ljdunivå som kommer att öka genom att våra ungdomar kommer att samtala med varandra. Istället för att se dem nedhukade över sina mobiltelefoner. Yrkar bifall.

Mikael Lindfors (S) – motionen är skriven ganska fyrkantigt. Mobildförbud införs under lektionstid. När man läser svaret från rektorerna ser man att skolinspektionen inte ser detta som en framkomlig väg. Rektor tillsammans med elever och vårdnadshavare tagit beslut att åk 6-9, där samlas telefonerna in. Jag tror inte att det är rätt väg att införa ett mobilförbud. Det är en dialog mellan föräldrar, elever och lärare. Yrkar avslag.

Robert Boström (C) – jag yrkar bifall till motionen. Uppenbarligen verkar det inte fungera som vi har det i skolan idag. Det blir tjafs och tar lektionstid.

Mikael Lindfors (S) – jag förutsätter att våra lärare rapporterar det till kommunfullmäktige att det skulle vara ett så stort problem att vi behöver ett mobilförbud. Så länge det inte kommer signaler från våra verksamheter yrkar jag avslag.

Håkan Jansson (KD) – man kan önska så att informationen ska komma ända fram till oss. Vi har blivit kallade vi föräldrar till skolan där vi ska komma i ordning med det här.

Lena Brännström (KD) – det som förvånar mig är skolinspektionens hållning, att utan vetenskapliga grunder komma med ett sådant förslag. Att tycka är en sak men när man ser resultaten så borde man fundera. Man tycks veta mer än vetenskapliga undersökningar.

Martin Landin (L) – jag kan inte förstå att det inte ska vara ett bra stöd i ryggen för skolan att det inte ska vara mobiltelefon. Både elever och lärare störs av det här. Jag yrkar också bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till motionen med hänvisning till att det vid Norsjöskolans årskurser 6-9 finns ett beslut att lärare alltid ska samla in elevernas mobiltelefoner vid lektionens början. För de yngre årskurserna är mobiltelefoner inte lika vanligt förekommande, men samlas in av lärare under skoldagen, då de förekommer.

**********

Här kan du läsa protokollet när det är justerat.


Publicerad:  2016-06-20 17:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen