klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 17 januari hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

NK.JPG

Byggmässan 2017
Under 2017 planerar Norsjö kommun att ordna en byggmässa. Syftet är att stimulera företagandet och byggviljan hos invånarna i Norsjö kommun, samt att skapa ett event som lockar besökare från närområdet. Mässan planeras under två dagar, under 2017.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-29 att ge kommunchefen i uppgift att göra en förstudie, innan man beslutar om mässan ska genomföras. Lycksele Arrangemang AB och JK:s Ren och Event i norr AB har fått i uppdrag att genomföra förstudien. Representanterna Krister och Kurt höll en kort presentation under mötet om planerna med mässan och hur förstudien kommer att gå till. Förstudien avslutas den 31 januari.

Inget beslut tas i den här frågan utan det är ett informationsärende. Beslut kommer att tas under nästa möte den 14 mars, då förstudien är avslutad.

**********

Medborgarförslag – Handikapparkeringar
I ett medborgarförslag efterlyses fler handikapparkeringar vid Norsjös handelsområde och vid nya Resecentrum, för människor med handikapptillstånd.

I dag har Norsjö kommun handikapparkeringar i centrum vid kommunhuset, efter Bagargränd närmast Åkargatan, vid Pingstkyrkan och dessutom vid det nya Resecentrumet. Norsjö kommun har under flera år framfört i samtal med Trafikverket behov av att anlägga parkeringar efter Storgatan. Tyvärr finns ännu inte något sådant beslut.

I de förslag som finns med från förslagsställaren innebär det att handikapparkeringar ska anordnas på mark som inte ägs av Norsjö kommun utan privata fastighetsägare. Kommunen har således ingen möjlighet att besluta över dessa fastigheter och dess parkeringar. Dialog har påbörjats om Åkargatan ska enkelriktas från Storgatan till Bagargränd eller helt stängas för in- och utkörning från Storgatan. I båda dessa fall kan handikapparkering bli aktuell efter Åkargatan.

Kommunstyrelsen beslutar:
Norsjö kommun kommer att beakta frågan om handikapparkeringar vid alla förändringar på de gator som ägs av kommunen.

**********

Medborgarförslag- Hjärtstartare
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska köpa in hjärstartare till byarna på grund av brister i telefoniuppkopplingen.

I Norsjö samhälle och Bastuträsk finns ett antal hjärtstartare både hos kommunala inrättningar och privata företag. I Gumboda och Kvarnåsen har byaföreningar köpt in anläggningar. Dessutom har Norsjö kommun en anläggning för uthyrning vid större evenemang. Arrangörer kan kostnadsfritt låna den anläggningen.

Frågan om att Norsjö kommun skulle inköpa hjärtstartare och placera ut dessa i byar är inte möjligt. Däremot kan mycket väl byaföreningar inköpa och se till att anläggningarna fungerar samt att det finns tillgängliga lokaler som är åtkomliga dygnet runt. Introduktioner och utbildning går att ordna via kommunen.

Kommunstyrelsen beslutar
Att avslå förslaget. (Röstar nej)

**********

Spontanidrottanläggningen 2017 
Utifrån enkätsvaren från allmänheten har verksamheten Kommunal Utveckling med avdelningarna Kultur & fritid och Teknik arbetat fram ett förslag för hur de fortsätta byggandet av spontanidrottsanläggningen och den nya lekplatsen ska se ut.
(Resultatet av enkäten finns att läsa i bilagorna till protokollet, se länk längre ned på sidan)

Förslaget är:

  • En lekplats för alla placeras i anslutning till nuvarande lekplats vid Skolbyggnaden Tranan. Av totala medlen 3 000 kr fördelas 250 tkr för utvidgningen av lekplatsen.
  • Ett utegym som placeras vid starten för skidstadion/elljusspåret 150 tkr fördelas till ändamålet
  • En multisportanläggning med sarg och konstgräs som är spolbar på vintern och även lämpar sig för fotboll, innebandy, basket under sommarhalvåret. Anläggningen placeras på grusplanen nedanför skolan. Medel som fördelas till anläggningen är 900 tkr.
  • En hinderbana placeras på grusplanen och medel som fördelas är 150 tkr. En skate/cykelpark på grusplanen och medel som fördelas är 1 500 tkr
  • Dessutom placeras ett multiplank på grusplanen för 50 tkr.

Kommunstyrelsen diskuterar förslaget och föreslår följande ändringar:

  • Lekplatsen ska planeras vid skolbyggnaden om rektorn godkänner att allmänheten får använda lekparken under skoltid. Om rektorerna säger nej, ska en annan plats väljas.
  • Utegymmet ska placeras i anslutning till Norsjö Arena, inte vid skidspåret.
  • Om budgeten tillåter ska en arkitekt se över förslaget, innan någonting börjar byggas  

Kommunstyrelsens beslut:
Röstar ja till förslaget med ändringarna. 

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat.


Publicerad:  2017-01-18 13:20

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen