klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige 

Måndag 27 mars kl. 18.00 har kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

NK_logo_web.jpg
Medborgarförslag; Handikappsparkering

Ett medborgarförslag har kommit in om fler handikapparkeringar i Norsjö centrum. Det finns inte speciellt många handikappplatser i Norsjö centrum och personer med handikapp måste därför ställa sig på trottoarkanten och riskerar böter. Vilket inte är okej då man har tillstånd men ingen utsedd plats att stå på. Det skulle förslagvis byggas nya handikappplatser vid: nya bussationen, på gavel av blommor och ting, vid bankomaten, gavel sidan (Kusforsvägen) mot systembolaget och gaveln vid handelsbanken vid kommunens fontän.

Robert Boström (C) - Handikapp parkering vid kommunhuset i alla fall, eftersom det är i alla fall våra platser. Jag vill även göra ett tilläggsyrkande att kommunen ska föra dialog med det privata mark och fastighetsägarna.

Mikael Lindfors (S) - Storgatan och Kursforsvägen ägs av Trafikverket. Övriga vägar är kommunens. Dialog förs redan med dem angående detta. Trafikverket måste bestämma om storgatan är nog trafikerad för att åtgärd ska göras, det är där vi är idag.

Robert Boström (C) - Ja, men jag vill ändå trycka på att kommunen ska föra dialogen. Vi kan inte lova något resultat, men vi har ett samhällsansvar och därför måste vi i alla fall föra dialog.

Mikael Lindfors (S) - Frågan är om det är ett förstort åtagande för kommunen att tillskapa platser på privatmark. Jag ser ingen skillnad heller med eller utan tilläggyrkandet eftersom vi redan idag för dialog.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag att Norsjö kommun kommer att beakta frågan om handikapparkeringar vid alla förändringar på de gator som ägs av kommunen med tillägget att kommunen ska föra dialog med privata markägare.

**********

Medborgarförslag hjärtstartare

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska köpa in hjärtstartare till byarna på grund av brister i telefoniuppkopplingen.
Svaret från kommunstyrelsen var att ”I Norsjö samhälle och Bastuträsk finns ett antal hjärtstartare både hos kommunala inrättningar och privata företag. I Gumboda och Kvarnåsen har byaföreningar köpt in anläggningar. Dessutom har Norsjö kommun en anläggning för uthyrning vid större evenemang. Arrangörer kan kostnadsfritt låna den anläggningen.” Då är frågan om byaföreningarna istället skulle kunna låna hjärtstartare av kommun kostnadsfritt, säg i 10 år?
Mikael Lindfors (S) - Det är svårt kommunen att ha ansvar över dem. Kommunen måste underhålla dem, hur ska det praktiskt fungera? Skulle bli väldigt många eftersom alla byar skulle måste ha möjlighet att låna dem, vilket innebär en kostnad både i inköp och underhåll. Underhåll är jätteviktigt för att hjärtstartaren ska fungera när man behöver den.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

**********

Ny vigselförrättare

Valberedningen förslår att Ida Lundström väljs till ny vigselförrättare.

Kommunfullmäktige beslutar att välja att Ida Lundström till ny vigselförrättare.

**********
Intraprenad kök

Robert Boström (C) Jag har inte skrivit den här motionen men jag ska försöka göra den rättvisa.  C och KD vill att intraprenad ska starta.

Isak From (S) Först vill jag säga att vi måste hitta bättre rutiner för detta med motioner. Det är orimligt att man ska behöva vänta i flera år. Vi borde kunna ha rutinen att en motion ska vara bevarad inom ett år. Och sedan vill jag säga att om verksamheten inte visat intresse och vill starta intraprenad, varför ska vi då göra de?

Robert Boström (C) Det kanske inte har visats intresse för att de som arbetar där inte vet om det. Har fördelar och vinningarna förklarats? Jag saknar också underskift på vem som tagit upp det här med verksamheten och det borde rimligtvis också ha kommit en tjänsteskrivelse till motionen som jag också saknar. 
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa intraprenad efter omröstning.
L, KD och C reseverar sig mot beslutet.

**********

Höjdmaxtaxa för barnomsorgen.

Kommunstyrelsen förslag är att höja maxtaxorna för barnomsorgen, enligt följande

Förskolan/pedagogisk omsorg 
avgiftstak
Barn 1, 3% Dock högst 1362 kr
Barn 2, 2% Dock högst 908 kr
Barn 3, 1% Dock högst 454 kr

Fritidshem/pedagogisk omsorg 
avgifttak

Barn 1, 2% Dock högst 908 kr
Barn 2 1% Dock högst 454 kr
Barn 3 1% Dock högst 454 kr

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
Eftersom det inte går att införa taxor i efterhand så gäller den nya taxan från 2017-05-01

**********
Uppsägning/förändring i entreprenadavtal

Norsjölägenheter tog 2015-01-01 över all kommunal personal som arbetar med fastigheter, park och städ. Därefter har Norsjö kommunen köpt de tjänster man behövt av bolaget.

I höstas valde Norsjölägenheter att säga upp avtalet, därför finns två alternativ: att kommunen sköter förvaltning och fastighetsskötsel i egen regi eller att bolagsordning och ägardirektiv ändras så att ett nytt avtal mellan parterna kan skrivas.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige den är att kommunen sköter förvaltning och fastighetsskötsel i egen regi från 2018-01-01.
Robert Boström (C) menar att de externa parter som sett över om avtalet följer Lagen om Offentligupphandling inte är tillförlitliga. Robert Boström tycker att ägardirektiven och bolagordningen ska ses över så att ett nytt avtal kan skrivas, och man ska då ta in en annan extern part. Norsjö kommun har inte heller tagit företagens åsikter på allvar, då företagarförening lyft att man se problem med detta beslut.
Håkan Jansson (KD) Genom att genomföra detta skulle vi få en stor ekonomisk vinning. Vi måste även se till de anställda. Norsjö Lägenheters anställda har inget problem med detta, det är nöjda med förslaget.

Martin Landin (L) Du bryr dig inte ens om att ta reda på fakta, du står här och svamlar. Anställda på Norsjö Lägenheter är inte alls nöjda med förslaget.
Livlig diskussion förs mellan de olika partierna. Omröstning begärs. Kommunstyrelsens förslag vinner med 23 ja-röster och 6 st nej-röster.  Skriftlig reservation lämnas in från L och C.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen sköter förvaltning och fastighetsskötsel i egen regi från 2018-01-01.

**********

Utökat särskilda boende platser på Vinkelbo och flytt av korttidsboende

Verksamhetsområdet Omsorg har identifierat ett ökat behov av särskilt boende platser och föreslår gamla lokaler på Vinkelbo som idag används som kontor görs om till särskilt boende platser. Detta skulle skapa en ny avdelning med fyra ny platser.

Kommunfullmäktige beslutar att utöka särskilda boendeplatser på Vinkelbo och flytt av korttidsboende. Utbildnings- och omsorgsutskottet får i uppdrag att utifrån behovet besluta när öppnandet av det nya platserna ska ske.

**********
 

Publicerad:  2017-04-03 10:20

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen