klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Onsdagen den 26 april hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

Klubba

**********

Sjukfrånvaro i Norsjö kommun

Ingela Bottke, HR-chef informerar om sjukfrånvaron i Norsjö kommun. 2016 var sjukfrånvaron under mars 6,59% och i år är siffran 7,33% under samma period. Verksamhetsområdet utbildning har högst siffra 7,73%, troligen till stor del på grund av att många barn ofta är sjuka under denna period och genom detta smittar personalen.

Tidigare under 2017 har också sjuktalen varit höga. Under januari 8,31%  och under februari 8,61%. Kommunen har fört dialog med Hälsocentralen som menar att det varit en tung förkylningsperiod med många sjuka. HR-avdelningen på kommunen är ändå oroliga över den höga siffran.  De finns en rikstäckande trend att sjuktalen ökar och i dialog med försäkringskassan har det visat sig att psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukskrivning.

Det insatser som kommer att göras närmaste tiden är att en ny företagshälsovård ska vara klart till den 1/9 2017. Det är även påbörjat ett samarbete påbörjat mellan kommun, samordningsförbundet, hälsocentralen och näringslivet kring psykisk ohälsa. För Norsjö finns det 400 000 kr avsatta. Det man planerar just nu är en kurs för chefer kring psykisk ohälsa, dels hur man ska arbeta proaktivt och få verktyg till snabba insatser. 

Positivt är att vi hade lägst sjuktal i Västerbotten 2016 med 6,2% enligt SKL och att detta uppmärksammas på högre nivåer, både lokalt och nationellt. Stat, myndigheter och arbetsgivare arbetar tillsammans fram nya samarbetsformer för breda gemensamma insatser. Fler har insett att detta drabbar oss alla och vi måste hjälpas åt för att öka den psykiska hälsan.

**********

Förutsättningar för digital utveckling – en övergripande handlingsplan för 2017-2025 från SKL och Inera

Inera AB har tidigare varit helägt av samtliga landsting och regioner. Nu erbjuds alla kommuner i Sverige att köpa aktier i Inera AB. Kommuner, landsting och regioner kommer alla att kunna äga fem aktier vardera i bolaget. kommunerna är att de som delägare kan nyttja Ineras tjänster utan föregående upphandling, och att möjligheterna till samverkan för utveckling ökar, mellan kommunerna och mellan kommuner och landsting.

Regeringen och SKL har tidigare undertecknat en gemensam avsiktsförklaring med syftet att samverka för att skapa en offentlig förvaltning som möter upp mot privatpersoners, organisationers och företags förväntningar i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Utifrån detta har SKL och Inera har tillsammans tagit fram en övergripande handlingsplan för 2017-2025 där fokuset ligger på ”digitalt först”.  De menar att offentlig sektor måste övergå till att tänka digitalt först, det vill säga att priori¬tera digital service i första hand och erbjuda personlig service där det behövs. Arbetet måste ske på nationell nivå med samordning och påverkan från SKL och Inera. Och på lokal nivå, för varje kommun, landsting och region, krävs dels en satsning på att bidra i arbetet med att ta fram de gemensamma förutsättningarna och dels att aktivt använda de gemensamma förutsättningarna i sin digitala utveckling

Som ett ytterligare steg mot digitaliseringen så har Skellefteå kommun lagt fram ett erbjudande om samverkan kring att utveckla nya e-tjänster den 26/4.  Flera kommuner går ihop och hjälps åt att förnya eller skapa e-tjänster på respektive kommuns hemsida. 

Skellefteå kommun skapar ett digitalt kontor som hjälper till med drift och support samt upphandlar kring plattform. På Norsjö kommun kommer de finns en

Verksamhetsutvecklingsgruppen (VUG) som jobbar med frågan och en e-samordnare som sköter kontakten med Skellefteå. Svar om kommunen är intresserad av att delta måste lämnas senast den 15 maj. Ingenting är ännu klart men förhoppningen är att detta ska leda till att Norsjö kommun inom en snar framtid ska kunna börja erbjuda e-tjänster.

**********
Information från Norsjölägenheter AB

VD Sune Eriksson och ordförande Jeanette Berggren informerar om Norsjölägenheter AB:s verksamhet. Idag äger Norsjölägenheter 336 lägenheter. Fördelningen ser ut på följande sätt

1 rok = 86 st
2 rok = 192 st
3 rok = 47 st
4 rok = 11 st

Inom företaget arbetar anställda inom arbetsledning, kundtjänst, fastighetsservice, lokalvård och park. Norsjölägenheter står inför en svår utmaning med det ekonomiska. Några lägenhetshus går sämre, där men till exempel står med tomma lägenheter. Ett exempel är Hällan 8 (gamla hotellet).

Samtidigt står 100 personer över 65 år i kö. Tankarna går kring att investera i ett nytt hyreshus, kostnaden för detta beräknas vara 25-30 miljoner. Den stora frågan är om Norsjölägenheter har råd att bygga ett nytt hyreshus och i så fall om hyresgästerna är villiga att betala den hyran som förväntas bli. 

**********
Spontanidrottsanläggning

Lars-Åke Holmgren verksamhetschef kommunalutveckling berättar om arbetet.

I fredags kom skissen för arkitekten för utegym, skatepark, isplan och multisportarena. Den är planerad att vara på gamla grusplanen mellan skolan och Norsjö Arena. En diskussion har förts gällande mulisportsarenan om hur staketet runt ska se ut, nu är det bestämt att det blir stålribbor runt. Även om detta är dyrare mot trä, så förhoppningen att detta ska vara mer inbjudande.

Det har funnits ett stort intresse hos företagen och flera anbud har kommit in. Det har varit rimliga anbud inom budgeten 1,2 miljoner. Planen är att detta ska stå klart den 1/9 2017.

Arbetet med lekparken är stillastående, dialog med skolan förs. Inget beslut taget, återrapportering ska ske 30/5.  

**********

Utredning av förutsättningar för ny sim- och sporthall

Simhallen
I Norsjö simhall finns en 16,5-meters bassäng med 4 simbanor och en djup del på 3 meter samt barnbassäng med djungelmotiv, en bubbelpool och torrbastu. Norsjö kommun har en välbesökt simhall, simhallen menar att det är en överbelastning vissa tidpunkter under veckan. Om man ser till besök per kommuninvånare jämnfört med andra kommuner, hamnar Norsjö på en hög siffra för en äldre badanläggning utan upplevelsebad. Idag finns det ett behov av större vattenyta för att bemöta framtida behov.

Förslag på vad som skulle finnas i den nya simhallen till att börja med:

• en 25-metersbassäng med fyra banor för att kunna ge ett större utrymme och mycket goda möjligheter både för Norsjö simklubb, skolorna och allmänhetens bad och motionssim.

• Varmvattenbassäng med höj- och sänkbar mellanbotten för en mängd aktiviteter som simundervisning, vattengymnastik, rehab, babysim, osv.

• Ett familjebad är nöje för alla åldrar från 1 år och uppåt. Generationer kan leka och njuta tillsammans då olika attraktioner samlas. För en kommun ger familjebadet en större attraktionskraft både för inflyttning, återflyttning och när det gäller företag som söker etableringsort. Det finns exempel på kommuner som har brutit avflyttningstrenden efter att nya attraktivare badanläggningar har byggts.

Viktigt att tänka på vid nybyggnation är att skapa överytor för att kunna utveckla badet med bubbelpool, barnbassäng, vattenlek, rutschbanor, relax och avkoppling, m.m. Medborgardialog bör ske.

En fråga är om simhallen helt ska rivas eller om den gamla basängen ska bevaras.
De finns möjligheten att utnyttja den gamla bassängdelen för andra aktiviteter om man torrlägger och bygger ett golv över tidigare våtutrymmen.

Kommunen skulle kunna undersöka om det finns intresse hos någon entreprenör att hyra eller förvalta den gamla bassängdelent, t.ex. för privata gym eller liknande. Beräknad rivningskostnad för simhallen uppskattas till ca 3-5 miljoner.

Sporthallen
Norsjö sporthall byggdes i samband med simhallen år 1966. En större renovering genomfördes år 2004. Sporthallens användningsområden är följande: volleyboll, tennis, badminton, innebandy, basket, handboll, futsal, parasport och skolidrott med redskap m.m.

Sporthallens problemområden
Nuvarande sporthall har inte godkända mått för flertalet sporter i högre serier. Därmed måste dispens sökas för t.ex. volleyboll, innebandy, handboll, basket.
Nyttjandet av sporthallen är hög och svårigheter för nya sporter och allmänhet att boka tider är för närvarande ett stort problem. Skolan och Norsjö Volleyboll använder hallen mest. 
Föreningarnas behov är en ny bollhall med godkända mått och teleskopläktare för att bedriva sporter i högre serier som kombineras med nuvarande sporthall, detta möjliggör för fler att använda hallen samtidigt.

När det gäller byggnaden i övrigt bör takbeläggning och duschrum för idrottslärarpersonal renoveras och ses över, återkommande problem med nuvarade vikvägg, och brist på förrådsutrymmen för hyresgäster skolan och föreningar. Stolpar för nät och fundament i hallen är slitna och är i behov av renovering.

Möjligheter för nya användningsområden vid nybyggnation:
• Landskamper, elitseriespel.
• Mässor och utställningar.
• Konserter.
• Samlingslokal för större grupper och samlingar.
• Sammandrag för större idrottsevenemang och cuper.
• Samlingslokaler för kris och beredskap.

Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunal utveckling får i uppdrag att utreda förutsättningar och ta fram beslutsunderlag för eventuell renovering av badhus alternativt nybygge samt förutsättningar för framtida sporthall.

**********
Framtida bredbandslösning
Kommunal utveckling har uppmärksammat att kommande utmaningar för kommunens bredbandsverksamhet står inför dörren. Verksamheten står inför kommande mycket stora reinvesteringar och kraftigt ökad bemanning för att uppnå målet att senast år 2020 ska 90 % av alla kommuninnevånare och lokalt verksamma företag inom Norsjö kommun ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s.

Eftersom verksamheten står inför stora utmaningar har olika handlingsalternativ utretts av Norsjö kommun tillsammans med Skellefteå Kraft Fibernät AB. Syftet har varit att undersöka förutsättningarna för, och möjliga samverkan.

Kommunal utveckling föreslår därför att inleda ett fördjupat arbete med att utreda närmare förutsättningar för en försäljning av såväl passiv som aktiv utrustning till Skellefteåkraft Fibernät AB, samt att ta fram kompletta beslutsunderlag som behövs för ett politiskt beslut i frågan.

I Allmänna utskottet 2017-04-11  beslutades det att kommunchefen får i uppgifter att ta fram ett ”letter of intent”, (avsiktsförklaring) där båda parters viljeriktning konkretiseras. Detta har kommunchefen Katarzyna Wikström gjort tillsammans med Skellefteå Kraft. Dokumentet är inte juridiskt bidande. Ett juridiskt ombud som beaktar kommunens intresse kommer att utses innan några bindande avtal skrivs under.

Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunchefen får i uppdrag att leda ett vidare arbete med frågan om framtida bredbandslösning och får inleda förhandlingar med Skellefteåkraft Fibernät AB med syfte att upprätta ett förslag till överlåtelseavtal. Katarzyna Wikströms ”letter of intent" godkänns.

**********

Projekt – Sensornät i Norsjö samhälle

Sensorer har på senare tid använts (mestadels av företag och i större städer) för att samla olika typer av data som möjliggör utformande av efterfrågade tjänster men även för att effektivitera verksamheten.  Om Norsjö kommun väljer att satsa på detta kommer detta resultera i två projekt uppförande av sensornät i Norsjö samhälle och utveckling av invånartjänster.

Exempel på vad sensor har används till i andra kommuner
 • Motala avfallshantering – känner av vilka hushåll som fått sophämtning och skickar meddelande till fastighetsägare.
 • Perstorp, fastigheter - luftfuktavkännare, hyresvärd får larm i telefonen om luftfuktigheten blir för hög
 • Skellefteå, park - papperskorger i parker. Sensorer känner av vilka papperskorgar som är fyllda och behöver tömning. På så sätt behöver dem som jobbar inom park endast åka till dessa soptunnor.

Exempel på hur sensornätet skulle kunna användas i Norsjö

 • Belysning
  Sensorerna känner av om någon person är i området och tänker och släcker belysning därefter. Skulle kunna användas både på skolor, förskolor, gatubelysning, skidspåret/skidbacke. Skulle kunna användas till att skapa mer utbelysning på platser där det inte vistas nog många människor för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att ha belysningen tänd i fler timmar.
 • Visa vart människor är
  Sensorerna känner av hur många personer som är på vissa allmänna platser i samhället och resultatet redovisas t.ex. I appen Mitt Norsjö. På så sätt kan man som medborgare se hur många som befinner sig på t.ex. Medan, lekparken eller fritidsgården och själv bli intresserad av att gå dit.
 • Badplatser
  Sensorerna känner av temparaturen i vattnet vid kommunens badplatser och dessa visas på hemsidan
 • Ventilationer
  Sensorerna känner av hur många personer som är i ett rum och anpassar ventilationen därefter. Skulle kunna användas i skolor, förskolor, konferenslokaler, osv.

Tanken är att samla in synpunkter via internet och sociala medier eftersom, och anpassa sensornätet efter behovet.

Genom att delta i två utlysning hos Vinnova, söks medel till två projekt:
1. Uppförande av sensornät i Norsjö samhälle.
2. Utveckling av invånartjänster utifrån sensordata samt verksamhetsutveckling och effektivisering.

Kostnaden för uppförande av sensornät uppskattas till 75 000 - 100 000 kr och hela beloppet kommer att sökas via medel från Vinnova. Av medfinansieringen så är 144 000 i tid och 50 000 kr för föreningars engagemang i projektet.

Kommunstyrelsen beslutar:
För åren 2018 och 2019 godkänns årligen 25 000 kr till projektet.

**********

Omdisponering av medel med anledning av uppstart av gymnasiesärskola samt beslutsattestant

Rektorer för grundskola, grundsärskola och gymnasium kan tillsammans se ett behov av en gymnasiesärskola i kommunen. I dagsläget skickas elever som tillhör gymnasiesärskola till andra kommuner. Elevunderlag för att starta ett individuellt program inom gymnasiesärskolan finns redan.

Det totala elevunderlaget inkluderat grundsärskolan är just nu nio elever i åldrarna 5-17 år. Det finns ytterligare två utvecklingsbedömningar som pågår under våren 2017 för elever aktuella för gymnasiet.  

Behovet kommer att kvarstå över tid och kan komma att öka.   Kostnaden för att skicka elever till andra kommuner är ca 275 700 kr per termin och elev. När målgruppen ökar, blir kostnaden för interkommunal ersättning (IKE) väsentligt högre. Det är möjligt att organisera utbildningen i Norsjö kommun genom att använda de IKE- belopp som finns budgeterade för år 2017.
Kommunstyrelsen beslutar: Gymnasiesärskola startas upp på nytt i Norsjö kommun.

**********

Byggmässan

Kommunchef Katarzyna Wikström har haft i uppdrag att komplettera förstudien till byggmässan som genomfördes av JK event och Lapplands arrangemang.

Detta genom att själv undersöka intresset bland våra företag. Katarzyna har skickat frågan vidare till Eleonore Hedman, tillväxtchef som har genomfört en enkät bland lokala företag där 51 företag inom olika branscher har svarat. Enkäten har även gått ut till 9 företag utanför kommunen, också dem inom olika branscher. Majoriten av de företag som deltagit både i och utanför kommunen har varit positiva till en byggmässa.

Katarzyna Wikström har tagit fram ett förslag till avtal som presenteras för kommunstyrelsen. Kostanden för evenemanget är 200 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutar:
Norsjö kommun anordnar en byggmässa 2018
Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att genomföra detta och sammanställa avtalet.
Norsjö kommun avsätter max 200 000 kr till detta.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat. 

Publicerad:  2017-04-27 08:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen