klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige  

Måndag 12 juni kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

457047-gavel-on-white.jpg
Medborgarförslag – Skoterleder

Filip Enmark, Norsjö, har lämnat in ett medborgarförslag där han vill att de som sladdar skoterleder ska få mer bidrag. Nuvarande årlig bidragsfördelning i Norsjö kommun för skötsel av skoterleder är totalt 6 500 kronor. Norsjö Motorsällskap erhåller 4 500 kronor och Bastuträsk skoterklubb 1 500 kronor.
Avdelningen kultur och fritid håller på med en översyn av nuvarande bidragssystem och fördelning av bidrag är under utredning. Ett nytt förslag kommer att träda i kraft 2018.


Kommunfullmäktige beslutar
Förslagsställaren tackas för medborgarförslaget. Med ovanstående anses medborgarförslaget för besvarat.

**********

Medborgarförslag – Folkracebana
Oskar Dahlberg, Bjurträsk, har lämnat in ett medborgarförslag där han vill att Norsjö kommun ska öka bidraget till Norsjö Motorsällskap så att man kan ploga upp Folkracebanan på vintern och ordna så att den är i gott skick på sommaren. Alternativt ploga upp en isbana på Norsjön.
Avdelningen kultur och fritid gör bedömningen, när det gäller fördelning och prioritering av kommunala medel till föreningslivet i Norsjö kommun, att inte prioritera upprustning av Folkracebanan eller annan liknande aktivitet.

Kommunfullmäktige beslutar

Förslagsställaren tackas för medborgarförslaget. Medborgarförslaget avslås.

**********

Medborgarförslag - Separat in- och utfart på miljöstationen
Jakob Andersson har lämnat in ett förslag på att anlägga separata in- och utfarter på återvinningscentralen.
Förslagsställaren framhåller att det är trångt inne på området och att det kan vara svårt att vända runt med släpvagn.
Kommunal utveckling håller med förslagslämnaren att det vid vissa tillfällen kan vara trångt inne på återvinningscentralen. Dock sker detta oftast under högsäsongerna t.ex. vid vårstädningar. Vissa perioder är belastningen vid återvinningscentralen betydligt lägre och då finns gott om plats. Det arbetas löpande med att förbättra flödet inne på återvinningen och det finns alltid personal på plats som kan hjälpa till med att dirigera trafiken om så behövs. I dagsläget planeras därför ingen större ombyggnation av återvinningscentralen.

Kommunfullmäktige beslutar
Förslagsställaren tackas för sitt engagemang.
Med ovanstående beskrivning anses medborgarförslaget för besvarat.

**********

Medborgarförslag – Nytt stall till Norsjö Ridklubb
Anna Andersson har lämnat in ett medborgarförslag där hon framhåller att Norsjö Ridklubb behöver ett nytt stall. Den lokal där Norsjö ridklubb idag bedriver sin ridskoleverksamhet beskrivs som icke ändamålsenlig med för små boxplatser, trång stallgång och även vissa problem med mögel. Klubblokalen som används för samlingar, omklädningsrum och matplats beskrivs även den vara i ett dåligt skick.


Bedömning
Kommunal utveckling håller med förslagslämnaren om att lokalerna för ridskoleverksamheten är i dåligt skick och i stort behov av åtgärder. Troligen är det så att lokalerna är i så pass dåligt skick att renovering inte är lönsamt utan att det krävs att befintliga byggnader rivs och ersätts med nytt.
En sådan stor åtgärd behöver utredas och förprojekteras innan man kan komma fram till ett färdigt förslag på lösning. Vanligt förekommande är att stall byggs som tillbyggander på ridhus i två plan där samlingslokaler placeras i anslutning till läktare ovanför stallplatserna. Detta kan dock vara en betydligt dyrare lösning än att bygga ett fristående stall.
Total byggkostnad bedöms utifrån tidigare erfarenheter uppgå från minst 2 500 000 kronor och uppåt beroende på behov och utformning.
Norsjö kommun äger idag varken mark eller byggnader på fastigheten där ridklubben bedriver sin verksamhet och kommunal utveckling har därför inte möjlighet att utreda frågan djupare.

Kommunfullmäktige beslutar

Förslagsställaren tackas för sitt förslag. Norsjö kommun äger idag varken mark eller byggnader på fastigheten där ridklubben bedriver sin verksamhet och kan därför inte ta ställning hur föreningen har tänkt lösa stallproblematiken och därmed anse förslaget för besvarat.

**********
Medborgarförslag – Skolskjutsar
Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att återinsätta en indragen skolskjuts.
Skollagen säger att barnens bästa ska vara i fokus i alla lägen under skoldagen och även på fritidstid. Angående kommunens värdegrund ska även den genomsyra all verksamhet och det är målsättningen i alla lägen.
Beslut om att dra in en busstur har från och med hösten 2016 inneburit att skoldagen förlängts. Skolveckan har utökats med 50-60 minuter. Kl. 14:10 hämtas eleverna som ska åka hem med buss eller gå vidare till fritids i Norsjö i respektive klassrum varpå de går tillsammans för att äta mellanmål i matsalen. Efter mellanmålet går de barn som har tid på fritids vidare till fritids och bussbarnen klär på sig för utelek till dess bussen avgår.
Enligt statistiken syns det att det är ca 30 elever från fritids som äter mellanmål på onsdagar (statistik från v. 45, 46, 47, 48). Till det tillkommer ca 10 elever som åker buss hem. ´

För att säkerställa barnens trygghet har verksamheten styrts så att eleverna träffar personal som redan finns i verksamheten och därmed kända av de flesta. Efter avslutat mellanmål finns möjlighet för fri lek fram till dess bussen avgår.
Angående besparingar av indragen busstur beräknades den till -225 000 kr per år. Personal vid bussfritids finansierades under våren 2016 genom lågstadielyftet. De medel som söktes då var planerade att gå till just extra tillsyn. Från och med höstterminen 2016 finns inga extra personalkostnader för detta utan det inryms i befintlig budget. Verksamheten anser inte att den indragna bussturen behöver återinsättas.

Anna Andersson som skickat in förslaget närvarar på mötet och berättar om sitt medborgarförslag. Barnen klär sig för utelek men egentligen betyder det att det väntar på bussen. Hon menar att satestiken inte stämmer, eftersom det påverkar fler men det märks. Flera av föräldrarna fått lösa problemet på ett kreativt sätt, vilket gör att deras barn inte behöver stanna kvar och vänta på bussen. Det skapar problem för dem, men de syns inte i statistiken. Hon ifrågasätter också barnens situation och hur mycket kommunen egentligen sparar.

En livlig diskussion förs sedan mellan de olika partierna. Det råder oklarheter i hur mycket kommunen egentligen sparar upplever vissa partier, då man sparar in på bussturen men det framgår inte vad kostnaden blir för mellanmål och personal. Kristdemokraterna yrkar att ärendet ska återremiteras till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
Beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

**********

Motion trygghetsboende för äldre
Kristdemokraterna föreslår att förutom den utredning som nu pågar om fler platser i Särskilt boende också undersöka möjligheten till Trygghetsboende.

Kommunfullmäktiges beslut

• Kommunen har påbörjat att utreda möjligheten att via ett bidrag till fastighetsägare möjliggöra för dessa att inrätta trygghetsboenden i kommunen samt att ta fram riktlinjer för hur detta kan ske.
• Under hösten ska färdigt förslag presenteras och beslut om detta ska ske i kommunfullmäktige.
• Därmed anses motionen som besvarad.

**********

Bastuträsk terminalen

Terminalen i Bastutrask AB har framfört behov av utbyggnad av Bastuträskterminalen då man ser nya affärsmöjligheter som kan förverkligas förutsatt anpassning av terminalen.

Samarbetsgruppen för Bastuträskterminalen, d v s Mikael Lindfors, Robert Boström och Ingrid Ejderud Nygren för Norsjö kommun samt Klas Dagertun och Per Rud-Petersen för Terminalen i Bastuträsk AB har haft möte angående förutsättningar for en utbyggnad.

Gruppen har enats om följande omslutning av projektet
:
1.  Beläggning av minst 1 500 kvm last yta i anslutning till befintlig beläggning
2.   Förlängning av spår 20 med 180 meter inklusive flytt av intern vägslinga, flytt av mätplats för stockmätning samt överfart på östra terminalen i anslutning till yta 1.
3.   Schakt och fyll for standardökning av den så kallade östra terminalen.
4.   Beläggning av hela yta 1 (den första som togs i bruk), söder om spår  20

Kommunfullmäktiges beslut
• Norsjö kommun medverkar i projektet utbyggnad av Bastuträskterminalen och ställer sig bakom det föreslagna genomförandet.
• Norsjö kommun medfinansierar projektet med totalt 1 miljon kronor. 
• Tilläggsbudget beviljas med 1 miljon kronor.
• 1 miljon kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
• Kostnaden påföres projekt I 1714, Utbyggnad Bastuträskterminalen.
• Kvarstående medel, i det fall projektet avbryts, återförs till investeringsbudgeten.
• Till beslutsattestant för projekt I1714, Utbyggnad Bastuträskterminalen, utses Ingrid Ejderud
• Nygren med Eleonore Hedman som ersättare.
• Ansvarsområde fastställs till 334, Kommunala gator och anläggningar.
 
**********

Publicerad:  2017-06-19 10:20

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen