klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdagen den 26 september hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat

457047-gavel-on-white.jpg

**********
Medborgarförslag – Planteringar vid Resecentrum

Astrid Nerdal har lämnat ett medborgarförslag om ändringar vid planteringar utanför Resecentrum. Besökare går från parkeringen rakt över plan-teringarna med påföljd att buskar har trampats ner. Astrid föreslår att det läggs en plattrad för att skapa en gångväg över planteringen.

Kommunal utveckling har redan tidigare noterat problemet och beslutat att köpa in ett staket som omgärdar uteplatsen framför grillrestaurangen. Besökare får därmed nyttja tillfartsvägar som det var planerat vid projektering av anläggningen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till  Kommunfullmäktige

• Förslagsställaren tackas för sitt förslag.
• Med ovanstående anse förslaget för besvarat.

**********
Medborgarförslag – Ombyggnad av miljövagnar

Karin Holmkvist har skrivit ett förslag om hur miljövagnarna skulle kunna byggas om för att fungera ännu bättre.

Det är glädjande att vagnarna upplevs som positivt och att de nyttjas av de som bor i byar där vagnarna är uppställda. Under 2017 har schemaläggningen ändrats så att vagnarna står bara en vecka i taget hos respektive by och att fler byar därmed fått möjligheten till viss källsortering. Ambitionen för kommunen är att samla in än mer material till återvinningsgården för att därmed minska mängden sopor som tas upp av sopbilen och som sedan skickas till förbränning i Umeå.

Tidigare har också ett annat medborgarförslag inkommit med förslag på viss annan utformning av vagnarna för att dessa ska fungera än bättre. Personalen som kör vagnarna och tömmer dessa vittnar också om vissa problem vid avlastning. Avdelningen teknik kommer att utvärdera om de förändra rutterna har fått önskad effekt och samtidigt analysera hur vagnarna eventuellt kan byggas om, kanske i enlighet med förslagställarens synpunkter.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till  Kommunfullmäktige

• Förslagställaren tackas för sitt engagemang.
• Med ovanstående anse medborgarförslaget för besvarat.

**********
Medborgarförslag – Dekorering av vattentornet i Bastuträsk

Ivan Ekegerd har inkommit med ett förslag om att vattentornet i Bastuträsk kan erhålla viss utsmyckning i samband med jul.

Norsjös vattentorn har haft en stjärna och ett hjärta upphängda på en vajer de senaste åren. Ytorna på vattentornet i Norsjö är raka medan tornet i Bastuträsk har en rund form. Avdelningen teknik är dock positiv till att försöka hitta en lösning som fungerar trots den runda formen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till  Kommunfullmäktige
• Förslagsställaren tackas för sitt engagemang.
• Medborgarförslaget godkänns med förbehåll om att en lösning går att hitta utan alltför stor ekonomisk kostnad.

**********
Utvecklingsmöjligheter för Musikskolan Norsjö

Kommunal utveckling har haft ett uppdrag från att se över Musikskolans verksamhet, både ur organisatorisk synvinkel men även med möjlighet till utveckling. En analys är gjord av musikskolan och dess utvecklingsmöjligheter som tidigare presenterats.

Norsjö musikskola vill utveckla sin verksamhet och kallas för en ”Kulturskola”. För att kunna utveckla verksamheten inleds samverkan med andra aktörer som i detta fall är ABF och Vuxenskolan. Den föreslagna samverkansstrukturen där Kulturskolan utgör grunden i verksamheten benämns Ung Kultur.

Ett råd för Ung kultur kommer att bildas med syfte att stärka ungas intressen för kultur i Norsjö kommun. I rådet kommer ABF, Vuxenskolan, ungdomsrepresentant samt personal från den kommunala kulturskolan att ingå. Sammankallande och samordnare för rådet är chef för musikskolan, se bilaga.

Idag finns inte lokaler för att få en samlad verksamhet för Ung kultur. Dagens musikskola är trångbodd och det finns svårigheter att bedriva gruppverksamhet, orkesterspel och körsång redan i dag. Behovet är att få tillgång till fler lokaler förutom det som finns idag. Kostnader för utökade lokaler måste ingå i den samlade verksamhetsbudgeten.

Organisatoriskt finns nuvarande verksamhet kvar inom ungdoms- och folkhälsoenheten samt utökas med det nya Ung kultur.

Kommunstyrelsen beslutar att 
• Musikskolans benämning ändras till att kallas kulturskola.
• I övrigt godkänns den utökade verksamheten benämnd Ung kultur i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
• Kommunala medel avsatta för Musikskolan överförs i sin helhet till kst 3961 P1647.

**********
Container till återvinningscentral

På Norsjös återvinningscentral finns behov av en varmbonad container med el för bl.a. sortering och förvar av rest- och kemavfall i kartongemballage. Befintligt utrymme idag är oisolerat och fukt och annan yttre väderpåkänning är direkt olämplig för kartong. Även produkter som kan bedömas som stöldbegärliga kan inrymmas.

Investeringen bedöms till 60 000 kronor och verksamheten bedömer det angeläget att redan hösten 2017 kunna genomföra investeringen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till  Kommunfullmäktige
Investeringen godkänns och den inarbetas i investeringsbudget 2018.


**********
Medborgarförslag – Kommunalt behandlingshem i Norsjövallen

Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att den f.d. skolan i Norsjövallen görs om till ett kommunalt behandlingshem.

Norsjö kommun har inte klientunderlag för att bedriva en behandlingsverk-samhet i egen regi eller i den omfattning som byggnaden är anpassad för. Verksamheten skulle bli alltför kostsam för kommunen om denne står som huvudman.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till  Kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ovanstående.

**********
Medborgarförslag – Äldreboende/seniorboende i Norsjövallens skola

Thomas Magnusson har lämnat in ett förslag att bygga om Norsjövallens skola till äldreboende/seniorboende.

Inom äldreomsorgen har det erfarits att de äldre vill ha närhet till service och bo så centralt som möjligt. För att nyttja kommunens resurser optimalt är det bäst med en så samlad verksamhet som möjligt. Äldreomsorgen är därför tveksam till att ett boende med placering i Norsjövallen skulle vara ett bra alternativ.

Tillhandahållande av seniorboenden är en fråga som ligger hos bostadsbolaget, det vill säga Norsjölägenheter AB.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till  Kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ovanstående.


**********
Ungdomsinitiativ – Busskort

Två elever vid Baldergymnasiet i Skellefteå har skickat in ett förslag om att inackorderade elever borde få ett busskort med tur- och returresor för att åka hem på helgerna.

För gymnasieelever gäller att man antingen kan få busskort som täcker kostnader för resor till och från studieorten, eller att man kan få ett inackorderingsbidrag. Det senare bidraget har då som syfte att täcka kostnader för boende på studieorten.

Beroende på hur dyrt boende den studerande hyr, blir det mer eller mindre pengar över. Om kommunen skulle betala både boende och vissa resor för de som väljer att bo på studieorten skulle det bli orättvis mot de elever som väljer att pendla. Den som studerar måste själv ansvara för att hitta ett så billigt boende som möjligt och på så sätt få pengar över till hemresor.

Kommunstyrelsens beslutar att
• Extra hemresor beviljas ej.
• Därmed anses ungdomsinitiativet besvarat.


**********
Ungdomsinitiativ – Gratis busskort för skolungdomar

En elev vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå har skickat in ett förslag om att inackorderade elever borde få ett gratis busskort för lokalbussar där man bor, samt för hemresor på helger.

För gymnasieelever gäller att man antingen kan få busskort som täcker kostnader för resor till och från studieorten, eller att man kan få ett inackorderingsbidrag. Det senare bidraget har då som syfte att täcka kostnader för boende på studieorten.

Beroende på hur dyrt boende den studerande hyr, blir det mer eller mindre pengar över. Om kommunen skulle betala både boende och vissa resor för de som väljer att bo på studieorten skulle det bli orättvis mot de elever som väljer att pendla. Den som studerar måste själv ansvara för att hitta ett så billigt boende som möjligt och på så sätt få pengar över till hemresor. Det är också den studerande som måste sträva efter att hitta ett boende så nära sin skola som möjligt, om man inte vill cykla eller gå.

Kommunstyrelsens beslutar att
• Extra hemresor och/eller gratis busskort för lokaltrafik är inte prioriterade att beviljas.
• Därmed anses ungdomsinitiativet besvarat

**********

Motion – Omvandla Gästis och Klockarbo till trygghetsboenden

En motion har inkommit där Kristdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ger uppdrag åt Norsjölägenheter AB att omvandla lägenhetshusen Gästis och Klockarbo till trygghetsboende för äldre.

I dagsläget pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för trygghetsboende i Norsjö kommun. Om dessa riktlinjer uppfylls/efterlevs kommer fastighetsägare i kommunen kunna erhålla ekonomiskt stöd till värd/värdinna och gemensamhetslokal. I riktlinjerna finns inget krav/bidrag till matservering. Värd/värdinnans uppgift samt hur gemensamhetsytorna kan nyttjas, blir därefter en fråga mellan hyresgäst och hyresvärd.

Kommunstyrelsen beslutar att
Motionen återremiteras då svaret inte svarar på alla attsatser.

**********
Riktlinjer Trygghetsboende

Ärendet initieras av verksamhetschef Ulf Marklund
Regeringen har beslutat om ett statligt stöd för att stimulera byggande av äldre- och trygghetsboenden. Stödet är retroaktivt från januari 2016 och ska gå till fastighetsägare, tomträttshavare eller någon som anordnar bostäder på ofri grund. Det är länsstyrelsen som hanterar stödet och ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen.

Riktlinjer för trygghetsboende i Norsjö kommun har tagits fram. Dessa riktlinjer anger kommunens krav på trygghetsboende, men också möjlig-heter till bidrag gällande värd/värdinna samt gemensamhetslokal.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 § 52 att kommunen har påbörjat att utreda möjligheten att via ett bidrag till fastighetsägare möjliggöra för dessa att inrätta trygghetsboenden i kommunen samt att ta fram riktlinjer för hur detta kan ske. Förslaget ska presenteras under hösten och beslut ska fattas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till  Kommunfullmäktige
• Upprättade riktlinjer godkänns med följande ändringar:
• Det ska vara samma regler för lägenhetsdörrarna och trösklar som för gemensamhetsutrymmena
• Istället för värdinna/värd ska personen benämnas värdperson.


**********Publicerad:  2017-09-27 07:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen