klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige 

Måndag 27 november kl. 18.00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på kommunkontoret. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

******************************************

Medborgarförslag - Ny lekpark

Cecilia Falk, Norsjö, har lämnat in ett medborgarförslag om att ny lekpark bör sättas upp på Ringvägen alternativ förbättra den vid Ol-Persas väg.

Vid kommunstyrelsens möte 2012-11-27 godkändes en strategi där några lekparker togs bort och istället skulle några parker prioriteras och utvecklas. Lekparken på Ringvägen lades ner medan parken på Ol-Persas är prioriterad.

Upprustning har till en viss del skett med de prioriterade parkerna men alla har inte blivit åtgärdade, som exempelvis den på Ol-Persas väg. Under 2017 utvecklas parken i Bastuträsk samt att en ny tillgänglighetsanpassad park byggs i samband med den nya Arenaparken.

Under 2018 är det Norsjövallen och den vid Ol-Persas väg som ska utvecklas.

Kommunal utveckling har inte för avsikt att öppna upp ytterligare lekparker i Norsjö samhälle.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Förslagsställaren tackas för medborgarförslaget.
• Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.

******************************************

Medborgarförslag - Förbättringar och effektivisering inom parkavdelningen

Sara Hjelte har inkommit med ett medborgarförslag gällande förbättringar och effektiviseringar inom parkavdelningen.

Kommunal utveckling är medveten om att det finns brister i kommunens organisation gällande det förslagsställaren påpekar. Till en viss del beror bristerna på att vissa befattningar har varit vakanta under året och planeringen har blivit lidande. Från 2018 kommer en ny organisation att träda i kraft med viss tydlighet mellan beställare, arbetsledare och utförare. Under 2017 har detta varit uppdelat mellan kommunen och utföraren Norsjölägenheter AB.

När det gäller lekplatsen i Norsjövallen finns den med som prioriterad för åtgärd 2018. Det finns ett beslut sedan något år om att minska antalet lekplatser till förmån för att kunna upprusta och utveckla de lekparker som i beslutet var prioriterade.

Badplatsen i Norsjö uppvisar brister vilket är känt i verksamheten. Dialog har också förts vilka åtgärder som behöver vidtas. Viss slyrensning gjordes i anslutning till den watercrosstävling som hölls i augusti. Vidare åtgärder kommer att vidtas under 2018.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Förslagsställaren tackas för sitt engagemang.
• Med ovanstående anses förslaget för besvarat.


******************************************

Medborgarförslag – Flytta snöupplaget från 

Ingvar Bergquist har inkommit med ett medborgarförslag om att flytta snöupplaget vid Noret till annan plats utanför samhället.

Kommunal utveckling håller med om att snöupplaget, som ligger vid infarten mot Norsjö samhälle från Rislidenhållet, inte är särskilt trevligt att se. Snön kan också tendera att inte alltid vara vit när den kommer ifrån sandade gator m.m.

Alternativa platser har diskuterats med miljö- och byggnadskontoret och på försök kommer den gamla jordtippen som finns på östra industriområdet, vägen ner till f.d. farmfoder, att nyttjas under vintern 2017/2018. Alternativ plats kommer att vara den jordtipp som finns efter Brännavägen strax bakom hembygdsområdet.
Insatser för att iordningställa den gamla jordtippen med trumma i diket, material till infart samt viss avschaktning av sly och tallplantor på planen kommer att utföras under oktober månad.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Förslagsställaren tackas för sitt engagemang.
• Medborgarförslaget bifalls (godkänns).

******************************************

Medborgarförslag – Ungdomsråd

Ina Klingstedt har lämnat in ett medborgarförslag att ett ungdomsråd ska etableras i Norsjö. Ungdomsrådet uppgift skulle vara att driva ungdomsfrågor och ha en liknande funktion som Pensionärs- och handikapprådet. Hela förslaget finns att läsa i protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Förslagställaren tackas för sitt engagemang.
• Norsjö kommun ser positivt på att ett Ungdomsråd etableras – dock inte i kommunens regi.
• Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
******************************************

Medborgarförslag – Internet på särskilda boenden

Jenny Bergkvist har lämnat in ett medborgarförslag om tillgång till internet och IT-utrustning på särskilda boenden.

Äldreomsorgen ställer sig positiv till förslaget att nyttja IT som stöd i verksamheten. Verksamheten har tillgång till internet på alla kommunens boenden dock inte som trådlöst. Beträffande möjlighet för de boende att koppla upp sig så bör det behovet tillgodoses av fastighetsägaren och bekostas av den boende. Tillgång till internet inom äldreomsorgen är en viktig kvalitetsfaktor. Planering har sedan tidigare påbörjats för att tillgodose behovet av internet på de särskilda boendena.

Kommunens IT-avdelning har även ett pågående projekt att tillgodose trådlöst internet inom samtliga kommunala fastigheter. Vidare finns det också möjlighet att söka bidrag för investeringen inom EU-projektet ”WiFi4EU”.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Förslagställaren tackas för förslaget.
• Förslaget om internet på särskilda boenden bifalls (godkänns).
• Förslag till inköp av läsplatta/puck eller liknande avslås (nekas).


******************************************

Avsägelse av förtroendeuppdrag

Zabiullah Merzaie (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Avsägelsen godkänns.
• Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Zabiullah Merzaie (C).

******************************************
Val av ersättare i styrelsen för Norsjölägenheter AB

Från och med 2017-06-13 har Ulf Jakobsson (S) utsetts till ordinarie ledamot i styrelsen för Norsjölägenheter AB, varför kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar att 
• Som ny ersättare i styrelsen för Norsjölägenheter AB istället för Ulf Jakobsson för tiden från och med 2017-11-28 fram till och med 2018-12-31 utses Gun-Britt Jönsson (S)

******************************************

Årsbudget 2018 – Norsjölägenheter AB

Enligt Norsjö kommuns ägardirektiv för Norsjölägenheter AB ska bolaget hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. En del av denna information är budget som härmed överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Norsjö kommun har valt att säga upp 3 000 m2 lokaler i fastigheterna Gästis och Klockarbo, vilket gör att Norsjölägenheter AB tappar intäkter för 2,6 mkr.

Styrelsen för Norsjölägenheter AB beslutade 2017-11-20:
Styrelsen har efter överläggning med förvaltningen kommit fram till att budget ska justeras till ett nollresultat. En förutsättning är att en försäljning av Hällan 8 sker under 2018.

Kommunfullmäktige beslutar att
Informationen noteras.

******************************************
Sabotageskydd vid vattenverket Lustigkulla

Vattenförsörjningen till Norsjö samhälle bör skyddas från inbrott/åverkan och eventuella föroreningar av dricksvattnet. Ett sabotageskydd i form av ett staket/stängsel som skyddar i första skedet vattenverksbyggnaden och reservkraften i Lustigkulla är ett måste. Områdets area uppgår till ca 1 800 m2.

Kommunfullmäktige beslutar att 
• 350 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
(tas ur befintliga pengar)
• Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
• Kostnaden påföres Projekt I1806. (Kostnaden belastar kontot som projektet går under)
• Till beslutsattestant för Projekt I1806 ”Sabotageskydd” utses avdelningschef för teknik och till ersättare verksamhetschef kommunal utveckling.
• Ansvarsområdet fastställs till 337 ”Vatten och avlopp”.
• Investeringsbudget 2018 belastas. (Kostnaden tas med i budgeten för 2018)

******************************************
Policy för sponsring i Norsjö kommun

Avdelning kultur och fritid har haft ett uppdrag att ta fram en policy för hur sponsringsförfrågningar ska hanteras i kommunen. Inga direkta medel finns avsatta för sponsring utan varje ärende behöver hanteras i särskild ordning. Framtagen policy ger en viss vägledning.

Kommunfullmäktige beslutar att 
• Policy för sponsring i Norsjö kommun antas.

******************************************

Förskottering av medel för projektet ”Ny framtid för Världens Längsta Linbana”

Kommunsstyrelsen beslutade 2017-03-14 § 52 att ställa sig bakom projektet ”Ny framtid för Världens Längsta Linbana” och åta sig rollen som projektägare.
Trots att själva projektansökan till Leader Skellefteå Älvdal gjordes i december 2016 och att LAG Skellefteå Älvdal (den lokala beslutsinstansen) beslutat att prioritera projektet har slutligt godkännande från Jordbruksverket inte kommit.

Det finns anledning att befara att detta godkännande kan dra ut på tiden på grund av deras i nuläget mycket långa handläggningstider. Projektet skulle bland annat genomföra en besiktning av linbanan – vilket är en grundförutsättning för att över huvud taget gå vidare mot en försäljning (och inte nedmontering vilket annars blir alternativet). Sista chansen att genoföra denna besiktning är våren 2018.

Projektägare i Leader-projekt är fria att påbörja att upparbeta kostnader relaterade till projektet på egen risk från och med att projektansökan är inlämnad. Slutligt godkännande från jordbruksverket är dock en garanti för att kostnaderna täcks. I de allra flesta fall godkänner jordbruksverket projektansökningar som är prioriterade av LAG.
Projektet har fått tilldelat sig en handläggare och kommunen har fått kompletteringsfrågor.

Ekonomi
Den totala projektomslutningen för projektet ”Ny framtid för Världens Längsta Linbana” är 563 000 kr. Av denna summa är kostnader för besiktning beräknade till 250 000 kr. Ny offert kommer att inkrävas innan besiktning beställs.

Kommunfullmäktige beslutar att
• Kommunstyrelsen godkänner att påbörja de aktiviteter i projektet som berör besiktningen även om slutligt godkännande från jordbruksverket än inte skulle ha inkommit. 
• Ett belopp motsvarande besiktningens kostnad – dock max 300 tkr förskotteras från kst 1105 och påförs P1740 ”Världens längsta linbana”.

******************************************

Sammanträdesdagar 2018

Förslag till sammanträdesdagar för utbildning- och omsorgsutskottet, allmänna utskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt demokrati- och medborgarberedningen har upprättats enligt följande (klicka här, öppnas i ny flik).

Kommunfullmäktige beslutar att 
• Förslag om sammanträdesdagar för 2018 bifalls (godkänns)


******************************************
Motion – Omvandla Gästis och Klockarbo till trygghetsboenden

En motion har inkommit där Kristdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag till Norsjölägenheter AB att omvandla Gästis och Klockarbo till trygghetsboende för äldre.

Kommunfullmäktige har 2017-10-09 tagit beslut om att upprättade riktlinjer för trygghetsboende godkänns. Om dessa riktlinjer uppfylls/efterlevs kommer fastighetsägare i kommunen kunna erhålla ekonomiskt stöd till värd/värdinna och gemensamhetslokal.

I riktlinjerna finns inget krav/ bidrag till matservering. Värd/värdinnans uppgift samt hur gemensamhetsytorna kan nyttjas, blir därefter en fråga mellan hyresgäst och hyresvärd.

Inom ramen för beslutade riktlinjer har Norsjölägenheter AB möjlighet att hantera denna fråga.

Kommunfullmäktige beslutar att 
• Motionen avslås (nekas).

******************************************

Publicerad:  2017-11-28 18:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen