klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen  

Tisdag den 6 februari hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

judge-gavel-1461291637HyV.jpg

**********

Ansökan om medfinansiering av Handelsplats Norsjö 2018 - 2020

Handelsplats Norsjö uppkom ursprungligen i samband med en nätverksträff inom projektet Framsteg Inland under diskussioner om köptrohet och förutsättningar att belysa det utbud som finns. Idén utvecklades till att

Norsjö kommun upphandlade en portal och ingick i ett gemensamt projekt med Norsjöbygdens Företag kallat Handelsplats Norsjö. Projektet har bedrivits 2015 – 2017 och finansierats med bygdemedel. Företagarföreningen Norsjöbygdens Företag har ansvarat för genomförandet.
 
Webbplatsen handelsplatsnorsjo.se har idag följande funktioner: Veckans lunch – Evenemang – köp/sälj och jobbannonser (privatpersoner och företag) – Företagspresentation (som en minihemsida) – Startsida här publiceras nyheter/evenemang/annonser samt veckans lunch. Handelsplats Norsjö finns även på Facebook, en sida där man ”puffar” för aktuella händelser. 

Projekt Handelsplats Norsjö har gett en plattform att stå på och medlemsnytta genom handelsplatsnorsjo.se. Erfarenheterna visar att aktiviteterna i Handelsplats Norsjö har gett en förbättrad dialog och kommunen har fått ett bollplank gällande näringslivsfrågor.

Det har krävt en stor arbetsinsats för att genomföra projektets aktiviteter. Bygdemedlen har varit oerhört viktiga för föreningen Norsjöbygdens Företag. Utöver bygdesmedel har åtskilliga timmar ideellt arbete tillkommit.

Nytt kompletterande projekt
Företagarföreningen Norsjöbygdens Företag ansöker nu om bygdemedel för ett kompletterande projekt för att bättre ta tillvara resultat och utvecklingspotential från det nu avslutade projektet Handelsplats Norsjö.

I det nya projektet vill man arbeta med ökat samspel mellan kommun och lokalt näringsliv, öka aktivitet företag emellan och ökad köptrohet hos lokala företag bland Norsjö kommuns invånare. Norsjöbygdens företag vill utveckla deltagandet i Norsjöbygdens Företag och Handelsplats Norsjö med fler företag från hela kommunen samt vidareutveckla handelsplatsnorsjo.se och Facebook Handelsplats Norsjö.

Norsjöbygdens Företag önskar fortsätta och utveckla samarbetet med Norsjö kommun.

Målsättningen med det nya projektet Handelsplats Norsjö är att: 
• Arrangera 3-5 nätverksträffar årligen för kommunens företag t ex genom frukostmöten, föreläsningar och After Work.
• Öka medlemsantalet på Handelsplats Norsjö från 40 företag till minst 70 företag
• Öka trafiken till handelsplatsnorsjo.se samt Facebooksidan
• Marknadsföra events som kvällsöppet, marknad och skyltsöndag och utöver detta samordna ett större ”jippo” en gång per år. 
• Medverka på handlarnas frukostmöten 1 gång/månad 
• På ett bättre sätt involvera föreningar, arbeta för att fler föreningar annonserar sina arrangemang och undersöka möjligheten att upprätta ett föreningsregister liknande företagsregistret.
• Öka intresset för handelsplatsnorsjo.se och bättre synliggöra företag genom att komplettera med artiklar, t ex om möten som anordnas, företag som ges möjlighet att skicka in nyheter och företagsledare som är ambassadör under en vecka och skriver om sitt företag 
• Delta i möten med ledande företrädare för Norsjö kommun och företagarföreningen om utvecklingsidéer och andra gemensamma angelägenheter.

Kommunstyrelsens beslutar att
• Norsjö kommun medverkar i projektet Handelsplats Norsjö 2018-2020
• Norsjö kommun medfinansierar projektet med totalt 481 200 kronor 2018 – 2020 med följande fördelning mellan åren: 172 400 kr för 2018 154 400 kr för 2019 154 400 kr för 2020
• Stödet utbetalas med följande villkor: Norsjöbygdens Företag ska redovisa årlig ökning av antal medlemsföretag för att kunna rekvirera nästa års stöd. Minst 55 medlemsföretag redovisas i början av 2019 Minst 65 medlemsföretag redovisas i början av 2020
• Kommunen förordar att medlen tas ur bygdemedlens näringslivs-befrämjande del.
• Kostnaden påförs P0812.

**********

Omdisponering av medel - Norsjövallens skola
Sedan årsskiftet 2016/2017 har fastigheten

Norsjövallens skola stått tom efter att tidigare hyresgäst flyttat ut. Under 2017 har det arbetats intensivt med att hitta nya hyresgäster alternativt andra användningsområden eller avyttring av fastigheten. I juni 2017, när beslut om budget 2018 fattades, var förhoppningen att en lösning skulle hittas innan årsskiftet. Därför beslutades det att i budget 2018 avsätta 250 tkr till kst 1105 ”KS förfogande”, medel som öronmärkts till Norsjövallens skola ifall lösning inte hittats. Medlen är avsedda för att täcka löpande driftskostnader.

Lösning har ännu inte hittats för fastigheten. Detta innebär att fastigheten saknar medel för att täcka löpande driftskostnader. Förslaget är därför att i budget 2018 omdisponera avsatta 250 tkr från kst 1105 ”KS förfogande” till kst 3264 ”Fastigheten Norsjövallens skola”.

Kommunstyrelsens beslutar att

• Omdisponering av avsatta 250 tkr från kst 1105 ”KS förfogande”, till kst 3264 ”Fastigheten Norsjövallens skola” godkänns.
• Omdisponeringen avser budget 2018.

**********

Avtal E-tjänstesamverkan inom Region Västerbotten

Under 2017 beslutade 13 kommuner i Västerbotten att samverka för att utveckla digitala tjänster på en gemensam e-tjänsteplattform. Delegeringsbeslut gällande fullmakt inför samverkan godkändes av kommunstyrelsen 2017-09-26.

Upprättande av samverkansavtalet är i sitt slutskede och en slutgiltig version förväntas vara tillgänglig vid månadsskiftet januari/februari 2018.

Syfte med samverkansavtalet och den praktiska hanteringen är att stärka kommunernas gemensamma möjligheter att möta medborgarna med kvalitativa digitala tjänster som skapar effektivare verksamhetsprocesser, regional och nationell nytta.

Skellefteå kommun har initierat själva samverkansdelen gällande den tekniska lösningen samt upprättat en organisation, ett digitalt kontor, som innefattar samordnare, utvecklare samt projektledning.

Samverkande kommuner finansierar gemensamt den digitala e-tjänsteplattformen, driftskostnader, licenser samt de resurser som krävs för den gemensamma utvecklingen av e-tjänsterna. Under uppbyggnadsskedet ingår de första trettio tjänsterna i samverkan.

Kommuner kan även nyttja Skellefteå kommuns digitala kontor för att utveckla kommunspecifika tjänster. För detta kommer en separat kostnadsmodell att presenteras.

Ekonomi
Samverkande kommuner ska årligen avlägga avgift som ska täcka kostnaderna för: samordnare för digitala tjänster och utvecklare för digitala tjänster, driftskostnader för plattform, underhåll av gemensamma tjänster samt teknisk support för invånare via kundtjänst och intern support av open-ePlatform. För åren 2017 och 2018 beräknas kostnaden till: 13 kr/invånare respektive 25 kr/invånare. Kostnaden baseras på officiellt invånarantal i och med 31 december.

För Norsjös räkning förväntas således en faktura på ca 53 600 kr för år 2017 och ca 102 000 kr för 2018.

Medel för samverkan inom avtal för e-tjänster föreslås från kommunstyrelsens förfogande kst 1105 till kst 1150 Central administration.

Kommunstyrelsens beslutar att
• Förslaget till avtal för E-tjänstesamverkan godkänns.
• Finansiering sker enligt förslag där ca 53 600 kr för 2017 respektive ca 102 000 kr för 2018 förmedlas från kst 1105 ”KS förfogande” till kst 1150 ”Central Administration”

**********

Förfrågan om utökat samarbete med miljö- och byggnämnden

Norsjö kommun har sedan 2011 tillsammans med Malå kommun en gemen-sam miljö- och byggnämnd där även räddningstjänsten ingår.

Arjeplogs kommun har i anslutning till antagandet av en ny politisk organisation 2013-09-23 beslutat att ”ge kommunstyrelsen i uppdrag att söka samarbete med annan kommun i frågor av myndighetskaraktär och åter-komma med förslag på hur en sådan gemensam nämnd kan organiseras.”

Mot bakgrund av ovanstående har Arjeplog muntligen tagit kontakt med Norsjö, Malå, Arvidsjaur och Sorsele kommuner. Förfrågan till Norsjö och Malå kommuner har kommit gällande möjligheten att utöka den befintliga miljö- och byggnämnden med Sorsele, Arjeplog och Arvidsjaur, med målet att skapa en kostnadseffektiv organisation och på ett bättre sätt nyttja och bibehålla gemensamma resurser.

En formell förfrågan från Sorsele, Arjeplog och Arvidsjaur kommuner gällande inkludering i nuvarande miljö- och byggnämnd förväntas inkomma under första halvåret 2018.

Kommunstyrelsens beslutar att
• Norsjö kommun ställer sig positiv till utökat samarbete.
• Ärendet överlämnas till "arbetsgruppen för revidering av den politiska organisationen".

**********

Publicerad:  2018-02-07 06:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen