klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige 

Måndag 26 mars kl. 18.00 har kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

judge-gavel-14612873136IO.jpg

Medborgarförslag – Skolskjutsar
Det har kommit in ett medborgarförslag. Förslaget är att en skolskjuts som upphört ska börja om att köras igen.

Klicka här för att läsa medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

I och med att skolskjutsen dragits in har skoldagen förlängts. Skolveckan har utökats med 50-60 minuter. Kl. 14:10 hämtas eleverna som ska åka hem med buss eller gå vidare till fritids i Norsjö i respektive klassrum varpå de går tillsammans för att äta mellanmål i matsalen. Efter mellanmålet går de barn som har tid på fritids vidare till fritids och bussbarnen klär på sig för utelek till dess bussen avgår.

Personen som skrivit förslaget är på plats för att säga några ord om sitt medborgarförslag. Vill gärna ha ett bättre svar på besparingarna.

Magnus Eriksson (S) berättar mer om hur omdisponeringen av tid sett ut.

Kommunen sparar 225 000 kr per år genom att dra in skolskjutsen. Det är ordinarie bemanning som hanterar verksamheten. Det blir en kostnad på 18 000 kr för extra mellanmål. Kommunen sparar totalt 207 000 kr.

Kommunfullmäktige beslutar att:
• Säga nej till medborgarförslaget.
• Med detta anses medborgarförslaget besvarat


**********

Medborgarförslag - Öppet hus på biblioteket
Det har kommit in ett medborgarförslag om öppet hus på biblioteket i Norsjö för föräldralediga.

Klicka här för att läsa medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Idag finns det öppet hus för föräldralediga i svenska kyrkans regi med ledarledda aktiviteter. 
Biblioteket har inte lokalmässigt utrymme att anordna öppet husverksamhet för föräldralediga.

Kommunfullmäktige beslutar att:
• Säga nej till medborgarförslaget.
• Med detta anses medborgarförslaget besvarat

**********

Medborgarförslag - Strandpromenad
Det har kommit in ett medborgarförslag om en strandpromenad längs Norsjön.

Enligt förslaget skulle en strandpromenad bidra till att utveckla de vackra omgivningarna samhället har för såväl boende som besökare. De olika skoter- och vandringleder som finns i kommunen är inte anpassade till pensionärer eller småbarnsföräldrar med barnvagn.

Klicka här för att läsa medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Klicka här för att se karta över området (pdf, öppnas i nytt fönster).

Tankar om en strandpromenad längs sjön funnits sedan tidigare. Det finns en utredning från 90-talet där gångväg längs med Noret finns med. I en tidigare översiktsplan kan man även se att en strandpromenad fanns inritad vid sjön. I nuvarande översiktsplan är området i fråga utpekat som ”rekreationsområde” och en anläggning av gångväg därmed möjlig. Översiktsplanen ska inom kort justeras.

Preliminärt beräknade kostnader för en grusbelagd strandpromenad på ca 500 meter mellan spetsen av Sörbyvägen (mot badstranden) och Sjövägen (mot båtviken) uppgår till 225 000 kr. Belysning tillkommer med 150 000 kr. Årliga driftskostnader för underhåll, snöröjning, halkbekämpning och elektricitet tillkommer.

Kommunal utveckling får i uppdrag att ta fram ett komplett beslutsunderlag för en strandpromenad längs sjön och andra tidigare inkomna förslag. Underlaget ska innehålla kostnader och förutsättningar för genomförande, drift och medborgardialog. Det får kosta 100 000 kr att ta fram underlaget.

Kommunfullmäktige beslutar att:
• Kommunen ställer sig positiv till förslaget.
• Kommunal utveckling får i uppdrag att ta fram ett komplett beslutsunderlag för en strandpromenad längs sjön.
• Den ekonomiska delen hänvisas till budgetberedningen.
• Därmed anses medborgarförslaget som besvarat.

**********

Medborgarförslag - Ny infart till jordtipp
Det har kommit in ett medborgarförslag om en ny infart till ”jordtippen” som finns efter Brännavägen strax bakom hembygdsområdet.

Klicka här för att läsa medborgarförslaget (pdf, öppnas i nytt fönster).

Klicka här för att läsa marklovet (pdf, öppnas i nytt fönster).

Enligt personen som kommit in med förslaget innebär nuvarande läge på infarten buller och damm för de närboende i Sörbyn. Dessutom finns risker för trafiksäkerheten speciellt vid en utökning med snöupplag inom området under vintertid.

Det är något av en allmän missuppfattning att området vid Noret/Brännavägen på fastigheten Norsjö 4:57 är en jordtipp. Området är ett utfyllnadsområde för jord och sten som maximalt får fyllas ut enligt beviljat marklov.

Arbetet med utfyllnaden har pågått sedan 2002 och är enligt miljöbalken en miljö- och hälsofarlig verksamhet som omfattas av anmälningsplikt. Miljö- och byggnämnden har beslutat att verksamheten får bedrivas på området. Tillsyn över verksamheten utförs också årligen av miljö- och byggnämnden.

År 2017 var lite av ett speciellt år då transporter av massor skedde både till och från området i samband med utfyllnad vid anläggningar på Norsjö Arena. Området hade också belastats hårt under 2016 med fyllnadsmassor från nybyggnationen av resecentrum. Ett åläggande från miljö- och bygg fanns angående avstädning av området vilket medförde extra maskintimmar och transporter på om-rådet. Därtill tillkom planerade VA-reinvesteringar.

Det blev inte aktuellt att använda området vid Noret/Brännavägen som alternativt snöupplag enligt tidigare förslag och någon ökning av tung trafik kommer därför inte att vara aktuellt under vinterhalvåret. Samma belastning som 2017 beräknas inte till sommaren 2018, då endast överblivna fyllnadsmassor från pågående VA-arbeten vid Solvändan planeras att transporteras till området.

Att idag flytta infarten till mellan Hembygdsområdet och Noret (vid minigolfen) skulle innebära att delar av utfyllnadsområdet som ännu inte är utfyllt skulle behöva fyllas först för att anordna infarten, vändplan m.m. Detta skulle innebära ett större behov av fyllnadsmassor än vad som naturligt finns att tillgå på området just nu samt ett extra arbete som ändå ska utföras efterhand som området fylls ut.

Kommunfullmäktige beslutar att:
• Teknikavdelningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med pågående utfyllnad inom området i enlighet med tidigare beslut, men att koncentrera arbetet till områdets östra del mot hembygdsområdet inom etapp 1 och 2 (se bilaga) under år 2018. Samt därefter på nytt se över och utvärdera möjligheterna för samt behovet av att flytta infarten.
• Teknikavdelningen tackar för det inkomna förslaget som därmed anses vara besvarat.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat. 


Publicerad:  2018-03-26 15:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen