klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen  

Tisdagen den 5 juni hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Ungdomsinitiativ – Nya fodral till chromebooks
En elev har via ungdomsinitiativ lämnat förslag om att ersätta nuvarande chromebook-fodral med nya. De nya bör ha en ett handtag eller rem så att man inte riskerar att tappa sin chromebook.

De fodral som finns nu bör användas till dess de är förbrukade. Detta inte minst av miljöskäl.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till ungdomsinitiativet. När nya fodral köps in ska de med handtag eller rem prioriteras. 

----------

Ungdomsinitiativ – Nationella gymnasieprogram i Norsjö
Klass 9A vid Norsjöskolan har via ungdomsinitiativ lämnat förslag om att starta upp nationella gymnasieprogram som samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet med flera i Norsjö. På så sätt skulle ungdomar slippa lämna Norsjö för att gå gymnasiet på annan ort.

Norsjö har tidigare haft en gymnasieskola som omfattade de här programmen. Med anledning av för litet elevunderlag och för få sökande lades programmen ned. Situationen har inte förändrats, det har inte tillkommit fler elever än när beslut togs om att lägga ned de nationella programmen i Norsjö.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till ungdomsinitiativet. Det finns inte tillräckligt med elevunderlag för att ha dessa nationella program i Norsjö.

----------

Ungdomsinitiativ – Köldgräns för Norsjöskolan
Klass 9A vid Norsjöskolan har via ungdomsinitiativ lämnat förslag om att sätta en köldgräns för när skolverksamhet ska bedrivas. -30 grader C anges som ett förslag.
Det finns inte skäl till att stänga en skola om inte vädret skulle vara extremt eller att andra extrema situationer uppstår.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till ungdomsinitiativet eftersom skolplikt gäller även under kalla vintrar.

----------

Ungdomsinitiativ – Hänglås till elevskåp
Två elever har via ungdomsinitiativ lämnat förslag om att sätta hänglås med sifferkombination på elevskåpen. De nya hänglåsen skulle då ersätta dagens system med nycklar.

Dagens skåp skulle behöva göras om för att hänglås ska fungera. Förslaget är bra och i takt med att elevskåp ersätts med nyare varianter ska dessa ha hållare för hänglås.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till ungdomsinitiativet eftersom dagens skåp skulle behöva göras om för att hänglås ska fungera. Men successivt ska skåpen bytas ut.

----------

Ungdomsinitiativ – Färggladare miljö
En elev har via ungdomsinitiativ lämnat förslag om att göra Norsjöskolan mer färgglad. Det skulle enligt förslagsställaren öka trivseln och bidra till att eleverna vill vara i skolan.

Vid Norsjöskolan har eleverna själva fått vara med och utsmycka skolan. Bland annat i uppehållsrummet ”Mysen” och kapprummet ”Centralkoppen”. Men totalt sett består skolbyggnaden av många ytor som skulle kunna göras färggladare. Detta skulle kunna förändras genom målning, byte av gardiner etc.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till ungdomsinitiativet. 10 000 kr kommer att finnas för att färgsätta valfria ytor. Det är rektorer och elevråd som genom dialog bestämmer hur pengarna ska användas.

----------

Ungdomsinitiativ – Kortare skoldag på fredagar
Fyra elever i klass 9B vid Norsjöskolan har via ungdomsinitiativ lämnat förslag om att det bör vara kort skoldag alla fredagar.
Om alla fredagar alltid skulle vara kortare skulle de andra dagarna behöva bli längre. Skolskjutsarna skulle då också behöva senareläggas. För att både elever och personal ska må bra och för att man ska kunna turas om att använda lokaler behöver tiden fördelas jämnt över veckan.
Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till ungdomsinitiativet eftersom undervisningen utgår från timplanen och därför behöver fördelas jämnt över veckan.

----------

Medborgarförslag - Dokumentärfilm om Torgny Lindgren
Det har kommit in ett medborgarförslag där de som lämnat förslaget vill att en dokumentärfilm om Torgny Lindgren görs.
Kommunal utveckling ser positivt på alla aktiviteter som kan bidra till att besöksmålen i kommunen utvecklas. Idag har kommunen inga möjligheter att själv sätta igång sådana projekt som en dokumentärfilm. Kommunen ser gärna att initiativ tas av föreningar eller andra aktörer som kan undersöka möjligheten att genomföra dokumentärfilmen.
Kommunen kan vara behjälplig med stöd och råd kring eventuell projektansökan.
Det här är ett ärende som ska upp till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Säger nej till medborgarförslaget.

----------

Ungdomsinitiativ- Friidrottslag inom Norsjö
Det har kommit in ett ungdomsinitiativ med förslag om att starta en förening inom friidrott och med verksamheten löpning.
Avdelningen fritid och service föreslår att förslagsställarna kontaktar en redan befintlig förening i Norsjö kommun och undersöker om en underliggande sektion är möjlig att bilda.
Om man vill starta en ny förening så kan man vända sig till fritid- och servicekontoret för stöd och information.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till ungdomsinitiativet.

----------

Ungdomsinitiativ – Minskad nattsläckning av gatljus
Tre elever i klass 9B har föreslagit att gatlamporna ska vara tända längre för att det ska kännas tryggare att vara ute när det är mörkt.
Nattsläckning har ändrats till att råda kl. 23:59-05:00. Detta är en timme längre på kvällen än hur det varit tidigare. Detta gäller i hela kommunen med undantag för trafikverkets vägar genom Norsjö.
Kommunstyrelsens beslut:
Från och med oktober 2017 är tiden för belysningen förlängd med en timme från kl. 23:00-00:00. Utvärdering avvaktas.

----------

Ungdomsinitiativ – Nya vattenkranar i skolkorridorerna
Klass 9A har lämnat ett förslag om att byta ut vattenkranar i skolkorridorerna eftersom dessa sprutar vatten på ett oönskat sätt när de används för att dricka vatten.

Kommunen vill uppmana till att eventuella fel på fastigheten så som en trasig kran alltid ska anmälas. Elever kan vända sig till vaktmästare eller skolpersonal för att påtala fel och brister.
Kommunstyrelsens beslut:
Teknikavdelningen utreder och reparerar eventuella fel på kranar i skolkorridorer samt anpassar en kran i varje korridor så att man kan fylla en dryckesflaska under kranen.

----------

Åtgärder vid skateparken
Den nya Arenaparken som invigdes under hösten är för första året tillgänglig för allmänheten. Under våren 2018 har man redan kunna se att satsningen är mycket uppskattad av barn och ungdomar.
Vid skateparken finns en kulle vars baksida ska täckas med gräs. En gräsyta kommer att försvåra och fördyra skötsel samt kommer att medföra att gräs och jord förs in på skatebanan. En bättre lösning vore att anlägga ytan med konstgräs eller annat material, alternativt sätta ett hinder som motverkar att man kan åka över på andra sidan.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till åtgärderna, de får kosta 200 000 kr

----------

Här hittar du protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2018-06-05 15:10

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen