klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige  

Måndag den 29 oktober kl. 18.00 har kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

Kommunfullmäktige 20181029

25-årsgåvor

De som jobbat 25 år åt Norsjö kommun fick ta emot gåvor under fullmäktiges sammanträde. Stort tack till 25-åringarna. 

25-åringar 2018
På bilden från vänster: Peder Gustavsson, boendehandledare, Birgitta Karlsson, ekonomiassistent och Kerstin Hellgren, ekonomibiträde. Frånvarande Jörgen Lindblom, vaktmästare och Monica Dahlberg, undersköterska.

**********

9 – Valärenden

Val av ordförande i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut:

Sam Venngren är vald till ordförande i kommunfullmäktige under fyra år, fram till 2022-10-14.

----------

Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut:

Lina Hjelte är vald till vice ordförande i kommunfullmäktige under fyra år, fram till 2022-10-14.

Lars-Åke Holmgren (KD) - jag nominerar Lena Brännström som förste vice ordförande. Motiveringen är att Lena är kunnig och har lång erfarenhet både som tjänsteperson och politiker. Förste vice bistår vid sammanträden och representation om ordförande av någon anledning är frånvarande. Att man nominerar från kommunens minsta parti gör att man inte tittar på valresultatet och inte förordar ett gott samarbetsklimat. Om beslutet blir som valberedningen föreslår visar det på en ovänlig handling och att konfrontation är det som styrande parti förordar.

Robert Boström (C) - jag tänker yrka bifall till Lars-Åkes förslag. Ett förslag jag lade vid den gamla valberedningen och jag står fast vid det.

----------
Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut:

Valberedningen har inte fått in något förslag och kommunfullmäktige väljer ingen andre vice ordföranden. 

Isak Frohm (S) – tycker att Lars-Åke gör sig lite lustig. Det handlar om samverkan. Även små partier kan få inflytande och förtroendeuppdrag Den samverkan vi har med V gör att de får posten som vice ordförande. Om det inte finns någon av de som är i opposition som tar platsen som andre vice får vi lämna den tom och se om det finns någon som vill ta platsen framöver.

Lars-Åke Holmgren (KD) – replik, jag gjorde mig inte lustig. Tycker att beslutet var synnerligen allvarligt.

----------

Val av kommunstyrelse
Kommunfullmäktiges beslut:
 
Personerna som kommunfullmäktige väljer att ingå kommunstyrelsen för tiden 2019-01-01 till 2022-10-31 är:

Ordinarie ledamöter
Mikael Lindfors (S),  Anna Lidén (S), Magnus Eriksson (S),
Linda Lidén (S), Hans Klingstedt (V), Lars-Åke Holmgren (KD), Håkan Jansson (KD), Robert Boström (C), Andreas Landin (L)
 
Ersättare
Anders Björk (S), Astrid Nerdal (S), Storvägen 7, Staffan  Hjelte (S), Emma Lindfors (S),
Gunnar Broström (V), Sara Eriksson (KD), Lena Brännström (KD), Angelika Sejdner (C), Rickard Nilsson (L)

Mikael Lindfors (S) – har en fråga till alliansen. Det är för mig en gåta att man utser fyra män till ordinarie. Jag vill gärna ha en förklaring. Jag kommer inte att förslå något namn, men jag vill gärna ha en förklaring.

----------
Val av ordförande i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut:

Mikael Lindfors (S) kommer att vara kommunstyrelsens ordförande under fyra år (mandatperioden 2019-01-01 fram till 2022-10-31).

----------

Val av vice ordförande i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut:
Hans Klingstedt (V) kommer att vara kommunstyrelsens vice ordförande under fyra år (mandatperioden 2019-01-01 fram till 2022-10-31).

Håkan Jansson (KD) – ledamötena väljs av folket vart fjärde år. Vi kan lätt se vilket parti idag som är näst störst i kommunfullmäktige. Var fjärde person la sin röst på KD. Den jag vill lägga fram som förslag till vice ordförande är Idag förslår man en person från det minsta partiet. Det politiska styrkeförhållandet i kommunstyrelsen ska avspegla styrkeförhållandet i kommunfullmäktige. Den peson jag föreslår som vice har mångårig erfarenhet och har stor komptenens, jag förslår Lars-Åke Holmgren.

Mikael Lindfors (S) – jag vill börja med att tacka för förtroendet, att leda kommunstyrelsen under fyra år. Jag har en stilla önskan till de som gick ut under valet och argumenterade för nytt ledarskap. Jag skulle vara otroligt tacksam om jag får veta tidigare om det är något fel och inte under de sista två veckorna. När det gäller kommunstyrelsens vice ordföranden så har Isak förklarat vad som gäller vid en valteknisk samverkan. Det här är det sätt V kan sätta sig in och få insyn i ärendena. KD har en fantastisk insynstid och ekonomiska resurser att sätta sig in i frågan.

**********

10
Medborgarförslag – Simhallens öppettider

Det har kommit in ett medborgarförslag om simhallens öppettider. Det är Norsjö simklubb som kommit in med det. Bland annat står det att den totala öppettiden för allmänheten blir oförändrad och simklubben kan ge simträning till de aktiva i de äldre simgrupperna mellan 16-17 år 2-3 ggr/vecka.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger nej till medborgarförslaget. Vid varje säsongs början förs dialog mellan föreningen och ansvarig tjänsteman för att hitta en optimal lösning för alla parter.

Håkan Jansson (KD) – idag vet vi att om man får möjlighet till rörelse och motion så presterar vi mer. Barn och ungdomar som har mer rörelse mår bättre. Vi i KD tycker att föreningslivet är en viktig del i Norsjö kommun. Utökade möjligheter till mer träning och mer gemenskap. Yrkar bifall.

Mikael Lindfors (S) – jag blir ytterst förvånad. Här sitter KD i kommunstyrelsen och är knäpptyst. Synd att de inte lyfter frågan tidigare. Om vi säger ja så innebär det att kommunfullmäktige alltid ska sätta upp och fördela tider. I det här fallet är det simklubben, men i sporthallen kan det vara fem eller sex föreningar. Visst ska man sitta på lägre nivå och fördela tider? Det här måste avgöras mellan föreningslivet och tjänstepersonerna direkt.

Per Selin (KD) – öppettider just för onsdagar när många vill bada i det varmare vattnet. Ser man också på besöksstatistiken. Förslaget ger bättre möjlighet för våra unga att få bättre simträning. Yrkar bifall.

Lars-Åke Holmgren (KD) – precis som mina övriga kollegor så är det här ett bra förslag. Mikael har rätt att vi inte kan gå in och styra. Men om det är ett avslag så kommer inte ens våra personer i verksamheten ens fundera över att ändra tiderna. Förstår inte hur vi ska göra på annat sätt än att gå till mötes.

Mikael Lindfors (S) – förslaget gäller hösten 2018 Vi vet inte hur behovet ser ut för 2019, då blir det nya tilldelningar. Om vi ska låsa tider blir det helt absurt. Att vi detaljstyr öppettider som ska vara en dialog. Det är hårt att avstå, men om man fortsätter och läser så står det att man ska hitta en optimal lösning.

Robert Boström (C) – här pratar vi om avslag eller inte. Finns det en mellanväg? Jag tycker att vi kan ha en skrivning att vid varje säsongs början ska det föras en dialog mellan föreningar och berörd tjänsteman.

Mikael Lindfors (S) – jag konstaterar att förslagsställaren tackade och han yrkade inte för något annat. Vi hade dialog i kommunstyrelsen om avslag eller bifall.

Lars-Åke Holmgren (KD) – inte lätt med tanke att medborgarförslaget ligger som det gör. Det finns inga tydliga argument varför man inte kan förändra tiderna. Jag såg det som ett positivt förslag. Jag tycker att vi från fullmäktiges sida kan skicka signalen att pröva de här tiderna. Det varma vattnet på onsdagar är säkert ganska uppskattat. Jag ser inte att berörd tjänsteperson har tagit in det. In vädjan är att vi skickar en signal att aktuell tjänsteperson och simklubb sätter sig ner och tittar på om det är så felaktigt. Jag tycker att simklubben gjort en bra skrivning.

Mikael Lindfors (S) – vi har snart ny termin. Jag kan tänka mig att träffen för vårterminen ska ske i december. Mötet kommer att ske. Simklubben hoppas jag lyfter sina argument och att allmänheten också kan lyfta sina argument. Vi vill att det ska vara så uppbokat som möjligt. Motsätter mig att kommunfullmäktige ska detaljstyra tider i badhuset.

Isak Frohm (S) – det här är en budgetpåverkande fråga, även om den är liten. Förslaget innebär en minskning av allmänhetens tider. Kan ha med sig det i kommande arbete med budget.

Lars-Åke Holmgren (KD) – det framgår att det bekymmer som simklubben har är en del väldigt sena tider. En till 21:15, klart att de som går i grundskolan att det inte är riktigt acceptabelt. Vi måste lösa det på något vis, hitta en kompromisslösning. Med tanke på det problem som sena tider för träningsgrupper upp till 16 år uppmana serviceavdelningen på nytt försöka hitta en bättre lösning för simklubben.

Mikael Lindfors (S) – förstår KDs försök att vara snäll med alla. Jag har varit med när fotbollen fick tider. Då började sena träningen kl. 21:30, så var det en gång i veckan. Jag konstaterar att ibland räcker inte tider till allting. När allmänhet och föreningsliv ska samsas blir det svårt. De här delarna ligger på föreningslivet tillsammans med tjänstemän att lösa. Ibland måste man avslå och ibland bifalla. När medborgarförslagen är skrivna på ett visst sätt måste de avslås, men bra att kunna förklara lite runt detta.

Lars-Åke Holmgren (KD) – jag ger mig inte. Jag vet inte ens om du lyssnar på det jag säger. Om du tittar på förslagen så är simklubbens förslag ett litet ingrepp i allmänhetens tider. Jag kan inte förstå att det ska vara ett bekymmer. Vi skickar en signal till ansvarig tjänsteman att se över tiderna.

Mikael Lindfors (S) – om du önskar simma en viss tid så kan man komma in med önskemål, då får man ha en dialog. I det här fallet är det simklubben och kommunen som har dialogen.

Håkan Jansson (KD) – jag tar tillbaka mitt yrkande och yrkar bifall till Lars-Åkes förslag.

**********

20
Interpellation – Kommunkompassen

En interpellation är en fråga från en enskild ledamot till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område.

Här är det Lars-Åke Holmgren (KD) som har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Mikael Lindfors (S), med frågor angående kommunens deltagande i SKL:s undersökning ”Kommunkompassen”.

Kommunfullmäktiges beslut:
Interpellationen (frågan) är besvarad.

Läs interpellationen här (pdf, öppnas i nytt dokument)

Mikael Lindfors (S) – i Norsjö har vi som tradition att vi läser upp svaret, jag ska läsa upp hela svaret.

Läs svaret på interpellationen här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Lars-Åke Holmgren (KD) – tack för svaret Mikael. Naturligtvis inser jag att tjänstepersonerna får lägga ner en hel del tid på detta och jag kan be om ursäkt för det. Men svaret är viktigt. Kommunkompassen kan visst tjäna sitt syfte. Ju fler gånger vi bemödar oss att skriva rätt saker i dokument och påvisa vår duktighet. Om vi nu höjs till skyarna och visar ”titta på oss”. Visst kan det vara bra att få en klapp på axeln och visa stolthet. Men då ska både kommunmedarbetare och kommuninvånare känna igen att det är en korrekt beskrivning. I valrörelsen har det framkommit att varken medarbetare eller invånare känner igen sin gamla kommun. Jag ska inte prata arbetsmiljö i detta, men det finns också. Är de här kostnaderna rimliga till vilket utfall som ges, ja kanske. Men det är inte bara själva avgiften som man ska titta på. Många har satt av mycket tid. Kostnaderna är beräknade till 240 000 kr. Jag har haft en del insyn i hur mycket tid som är lagt på detta. Fråga tre handlar om exempel som kan påvisas och som Norsjöborna tar del av. Jag har fått höra om en del goda exempel. Blir förvånad över det som räknas upp. Riktlinjerna för att motverka mutor och jäv, den ska vi ta nu. Integrationsstrategin var ett projekt som påbörjades 2014, det har ingenting med kommunkompassen att göra. Individuella chefskontrakt trodde jag mer handlade om att man kan spraka chefer på ett enkelt sätt. Bidragsnormer är också uppräknat, kan väl ändå inte stämma? Vi får vara tacksamma över de olika dokumenten som tillkommit. Fråga fyra handlade om kvalitet och hur det gagnat Norsjöborna. Får veta att det är interna processer. Är vi nöjda med standarden? Är kommunikationerna bra? Kommunkompassen kanske inte hjälper oss i denna typ av uppräkning. Fokus måste ligga i att varje beslut som tas ska gagna våra invånare. Fråga fem var om detta hade kommunicerats. Jag tror inte att det är kommunicerat till den breda allmänheten. Inte heller politiken har efterfrågat resultat. Mikael, är det din uppriktiga mening att det stora engagemang som medarbetarna lagt ner och med kostnader som inte är försumbara, att det ska fortsätta?
Mikael Lindfors (S) – Lars-Åke gör det enkelt för sig att det blir en massa hyllvärmare. SKL låter sig inte luras så lätt. De vill se arbete också. Jag håller med om att det finns mycket arbete och det blir aldrig klart. En del är att vi behöver policydokument. På något konstigt sätt kommer andra kommuner och tittar på hur vi handhar vår ekonomi och kvalitet. Att säga att vi har dålig kvalitet på våra verksamheter är jag frågande till. Vilka hyllvärmare har vi tagit fram?
Lars-Åke Holmgren (KD) – jag sa väl inte att vi hade extremt dålig kvalitet. Men vi kan titta på våra gator till exempel. Vi lägger ganska stora pengar på en sak som inte kommunmedborgarna förstår har någon onverkan på deras varda. Sedan alla dessa dokument är framtagna sp fortsätter vi att slipa på dem för att göra de som undersöker oss till viljes. Ska vi fortsätta tills vi utropas till Sverigebäst? Det blir ett hån om inte medarbetarna känner igen sig. Jag har försökt kämpa med att försöka förbättra kvalitén Vi blir inte klara men vi behöver jobba offensivt med vissa saker. Jag har sett vilken enorm tid som läggs ned för att tillmötesgå kontrollanterna. I dagsläget kan jag inte säga vad vi har för hyllvärmare. Men i den här uppräkningen kan man fundera hur integrationsstrategin används. Jag vet vilket bekymmer vi hade när vi inte kunde ha SFI i Bastuträsk. I integrationsstrategin pekar man på vikten att ha SFI i Bastuträsk. Mikael, återigen är du inne på att vi ska framstå som den goda kommunen. Jag är less på att höra om den förträffliga organisationen vi har. Snart har alla inlandskommuner lurats in i detta.
Robert Boström (C) – jag tänker inte ge mig in i debatten om alla frågorna. Vill belysa ett annat problem vi har. Interpellationen gör att andra kan ställa frågor om den. Då duger det inte att svaret kommer in samma dag som kommunfullmäktige. Det borde läggas ut tidigare till alla oss ledamöter.


**********

29
Kommunal skattesats 2019 för Norsjö kommun

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunskatten i Norsjö blir oförändrad, det vill säga 23,40 kr per skattekrona.


**********

33
Anpassning av flyktingverksamheten - ensamkommande barn


Norsjö kommun har sedan 2008 tagit emot ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Verksamheten har varit med om olika omställningar, då inströmningen av asylsökande till Sverige varit varierande. Sedan toppen 2015 har Norsjö kommun fått minska sina verksamheter för mottagande av ensamkommande barn, då det är färre som söker asyl i Sverige.

Anpassning av flyktingverksamhet ensamkommande barn (pdf, öppnas i nytt fönster)

Anpassning av flyktingverksamhet ensamkommande barn (pdf, öppnas i nytt fönster)

Överenskommelse mellan Sorsele kommun och Norsjö kommun avseende överflyttning av ensamkommande barn (pdf, öppnas i nytt fönster)

Komplettering till ärendet gällande framtida organisation av flyktingverksamheten (pdf, öppnas i nytt fönster)


Mikael Lindfors (S) – en av de verksamheter som blöder mycket och belastar budgeten. Mycket beroende på förändringar i omvärlden. När det här ärendet var upp till kommunstyrelsen fanns det frågetecken i underlagen. Vi ville ha mer underlag och jag är medveten att en del fick vi att läsa ikväll. Vi har inte fått alla svar än. Jag yrkar på återremiss till utskottsnivå som får börja ta den här frågan. Vi måste hinna läsa handlingarna och invänta tilldelningstalen för 2019 och framåt.

Robert Boström (C) – nu stal du min grej Mikael, men jag bjuder på den. Det finns fortfarande en massa obesvarade frågor innan vi är redo att gå till beslut. Hur gör vi om det inte går att nolla ensamkommande år 2020? Om vi flyttar från ensamkommande från kommunen, hur gör vi om det kommer anhöriginvandring? Vi vet inte var vi kommer att landa på regeringsnivån så vi vet inte hur det ser ut med flyktingpolitiken heller. Ska vi flytta de ensamkommande till ny kommun eller stödboende? Hur blir deras mående? Om de ska bo på stödboende och blandar vuxna och barn, hur förhindrar vi att barnen blir utsatta? Vi har satsat ganska mycket pengar i fastigheterna. Vad har vi för planer för dem? Vi tappar kompetens hos personal som jobbat många år. Varför finns det inte med i utredning vad gott som kommit ur mottagandet? Finns det någon risk- och konsekvensanalys? Många obesvarade punkter. Vill gärna skicka med de här frågorna tillsammans med återremissen.

Lars-Åke Holmgren (KD) – med en återremiss ska det följa vad man ska titta på. Tycker att det är rimligt att frågorna som Robert har tagit upp skickas med.

Mikael Lindfors (S) – en del av frågorna är på en sådan detaljnivå att vi inte kommer att kunna svara på dem. Jag tror inte att ni ska begära svar på varje detaljfråga, det är ett oerhört jobb som ska göras och som ska vara klart i december. Fördelningstalet måste vara ett samråd mellan kommunerna. Just nu är tilldelningen inte hög och vi kan inte ha en verksamhet om vi inte har några barn. Det finns en orsak till varför nio kommuner i Västerbotten har tagit vissa beslut. Hur många barn kommer till Västerbotten? Sjunker de eller ökar de? Är intresserad av det. Om Robert vill skicka med frågorna får han gärna det.

Robert Boström (C) – vi kan bli ålagda att vi måste ta emot ett visst antal. Om man tänker utifrån de alternativ som finns så kanske vi måste köra ett år till. Jag vill ha försök till svar på frågor. 

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras, det innebär att kommunfullmäktige inte fattar beslut just nu utan ärendet skickas tillbaka för att behandlas ytterligare, det kan handla om att ta fram mer underlag.

**********

34
Årsbudget 2019 jämte plan för 2020-2021

Här kan du ta del av de budgetdokument som gått upp i kommunfullmäktige. Under sammanträdet debatterades de olika förslagen till budget livligt.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till budgeten. För att se beslutet i sin helhet: läs protokollet som du hittar här när det är justerat.

Nedan kan du läsa de budgethandlingar som kommunfullmäktige sa ja till:

Budget 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Övriga budgethandlingar 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Investeringar 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster) 
 
Taxor och avgifter 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Publicerad:  2018-10-29 17:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen