klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen  

Tisdagen den 27 november hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg


Inflyttning av svenska för invandrare (SFI) från Bastuträsk till Norsjö


De pengar som finns för bland annat SFI, Svenska för invandrare, minskar med 500 000 kr till budgetåret 2019. Det innebär att bemanningen för SFI minskas från 3,5 tjänster till 2,75 tjänster. Av den bemanning som finns idag är två lärare behöriga att undervisa i SFI.

I Norsjö finns för närvarande 18 SFI–studerande och i Bastuträsk är motsvarande siffra 16. Av de 18 som studerar i Norsjö beräknas 3 personer avsluta sina studier senast till våren. Av de 16 som studerar i Bastuträsk beräknas 3 personer avsluta sina studier senast till våren.

Mot bakgrund av den förändrade ekonomin, det faktum att samtliga elever ryms i lokalerna i Norsjö och rekryteringsmöjligheterna av behörig personal föreslås en sammanslagning av SFI-verksamheten som förläggs till Norsjö.

Inflyttningen av nyanlända till Norsjö kommun har bromsats upp och är inte lika stor som för några år sedan. Det gör att antalet elever på SFI inte ökar över tid. Genom att förlägga all SFI-undervisning till samma studieort förbättras möjligheterna att nivåanpassa studierna. En förbättring av studieresultaten kan förväntas.

Genom att säga upp hyresavtalet med Bastuträsk folkets hus kan verksamheten i stället använda pengarna till busskort för de studerande. Hyran är 11 500 kr i månaden och ett busskort kostar ca 1 500 kr i månaden. Om det blir en mellanskillnad så betalar man den med pengar som finns i verksamhetens budget. Över tid förväntas ingen mellanskillnad då det totala antalet studerande antas minska.

Kommunstyrelsens beslut
SFI-verksamheten i Bastuträsk bedrivs som vanligt under vårterminen 2019.

Inför höstterminen 2019 tas nytt beslut om eventuell inflyttning av SFI till Norsjö.

Inför beslutet ska dialogmöte hållas.


**********

Ombyggnad hemtjänstlokaler i fastigheten Hällan 8

Lokaler i fastigheten Hällan 8 (gamla hotellet) som Norsjölägenheter AB (NLAB) äger ska byggas om för hemtjänstens behov. På grund av att NLAB inte själva har kompetensen att leda ombyggnaden och att det varit svårt att hitta lämplig extern kompetens är Elin Andersson, kommunal utveckling, projektledare.

För både kommunen och NLAB skulle det vara fördelaktigt om kommunen själv kan gå in och bekosta ombyggnationerna.

För NLAB innebär det framför allt att inte behöva ta en risk i investering och ökad skuldsättning.

För Norsjö kommun innebär det att man inte behöver kompensera NLAB med ränterisker och enklare kan beräkna hyreskostnaden.

Då projektledare är kommunal personal skulle det även innebära att NLAB inte kommer över den upphandlingsgräns för köp av tjänst (i detta fall köp av olika tjänster från Norsjö kommun) som man annars riskerar att göra. En kommun kan stå för lokalanpassning i annans fastighet om det är kommunen som ska använda lokalen.

Projektet beräknas kosta 2 000 000 kr.

Kommunstyrelsens beslut:
Avslår framställan. Det innebär att kommunstyrelsen säger nej till att ta över projektet, det ligger kvar hos NLAB.


**********

Avsiktsförklaring Statens Bostadsomvandling - SBO

SBO är ett till 100 % statligt ägt bolag som förvärvar, äger, förvaltar, utvecklar och avvecklar fastigheter som övertas från kommuner eller kommunala bostadsbolag. Bolaget startades 2003 och tillfördes 500 mkr för att arbeta med tilldelat samhällsuppdrag.

I maj 2018 bjöds SBO in till besök i Norsjö kommun för att undersöka om det finns offentliga fastigheter som skulle kunna omvandlas till bostäder.

Den fastighet som av SBO bedöms eventuellt vara lämplig för att omvandla till bostäder är Norsjövallens skola. Det ska också rymmas pedagogisk verksamhet (förskola).

SBO har gett klartecken till möjlighet att gå vidare med projektet och påbörja projektering av arbetet.

Det kräver att parterna, SBO och Norsjö kommun, ingår en avsiktsförklaring. Det innebär att Norsjö kommun åtar sig att stå för ingångna projekteringskostnader om en av parterna under eller efter avslutad projektering anser att det inte längre är intressant att gå vidare med projektet.
Vidare förbinder man sig att överlåta fastigheten till SBO för en symbolisk krona om projektet går vidare efter projektering.

En komplett projektering av en fastighet genomförd av SBO beräknas kunna kosta upp till 400 000 kr. Projekteringsarbetet sker under löpande dialog med kommunen och det kommunala bostadsbolaget och sker stegvis så att man inte riskerar att förbruka hela summan om det uppkommer information som gör att man inte vill gå vidare med projektet.

Kommunfullmäktige måste ta ställning till såväl den kortsiktiga risken med projekteringskostnader – om projektet inte därefter går vidare, samt den långsiktiga risken att lokalerna skulle förbli tomma.

Under de dialogmöten som skett för framtidsprogrammet har bl.a. synpunkter framförts om varför kommunen bara bygger bostäder (framför allt för äldre) i tätorten. Med tanke på att det i slutändan kommer att röra sig om ett mindre antal lägenheter gör kommunal utveckling efter den dialog som förts med NLAB bedömningen att dessa kommer att bli uthyrda. Behov av barnomsorg väster om samhället borde också kvarstå under en översiktlig framtid. Kommunal utveckling ställer sig därför positiva till projektet under förutsättning att NLAB:s styrelse delar den åsikten.

Kommunstyrelsens beslut:
Arbestgruppen utses vid första ordinarie kommunstyrelsemöte under 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med SBO.
Eventuell kostnad upp till 400 000 kr för projektering påföres kst 3264 ”Fastigheten Norsjövallens Skola”.


**********

Anpassning av flyktingverksamheten - ensamkommande barn

Norsjö kommun har sedan 2008 tagit emot ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Verksamheten har sedan dess varit med om olika omställningar, då inströmningen av asylsökande till Sverige varit varierande. Sedan toppen 2015 har Norsjö kommun fått minska sina verksamheter för mottagande av ensamkommande barn, då det är färre som söker asyl i Sverige.

Under 2019 kommer även ersättningen för redan placerade ungdomar minskas drastiskt då de flesta inskrivna ungdomarna uppnått en ålder där kommunen inte längre får någon ersättning, dock har Norsjö kommun försörjningskrav för dessa ungdomar tills de fyller 21år.

Verksamheten måste anpassas för att klara de kommande ansträngda budgetförutsättningarna.
Alternativ 1 utifrån bilagan (att behålla verksamheten) kan innebära ekonomiska konsekvenser som i dagsläget kan vara svåra att förutse. Sannolikt behöver ytterligare medel förutom de redan uppgivna tillskjutas. Detta gör att alternativ 3 utifrån det nuvarande ekonomiska perspektivet kan ses som mest realistiskt utifrån framtida utmaningar.

Anpassning av flyktingverksamheten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mottagande av nyanlända och ensamkommande barn 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till alternativ 3, avveckling av HVB.


**********


Här hittar du protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2018-11-27 11:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen