klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige  

Måndag den 10 december kl. 18.00 har kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg


Prioriterade servicestrategiska orter inom Norsjö kommun

Varje kommun har tidigare haft en så kallad kommunbeskrivning över den kommersiella service som finns inom kommunen. Dessa kommunbeskrivningar ska nu ersättas av en serviceplan.

Norsjö kommun har för närvarande inte någon serviceplan. Planen bör tas fram i ”Framtidsprogrammet” och arbetas fram i en medskapande samverkan med ideell och privat sektor. Detta innebär att Norsjös serviceplan kan tas fram först under 2019 och sannolikt fastställas av kommunfullmäktige under hösten 2019.

Länsstyrelsen är stödhandläggande myndighet, de vill gärna att ser- viceplanerna arbetas fram då de behöver en plan där prioriteringar av servicestrategiska orter framgår. Eftersom Norsjö kommun inte kommer att ha en serviceplan förrän hösten 2019 måste kommunfullmäktige fatta beslut om vilka orter inom kommunen som ska vara servicestrategiska orter.  Detta för att kommunens lanthandlare ska kunna bli beviljade stöd.

När serviceplanen är framtagen ska kommunfullmäktige anta denna. Serviceplanen kan komma att omfatta fler orter eller andra typer av servicenoder än vad som idag är kända.

Tillväxtavdelningen föreslår att de orter utanför centralorten Norsjö som hit- tills har varit prioriterade i kommunbeskrivningen kvarstår. Servicestrategiska orter inom Norsjö kommun föreslås därför vara Bastuträsk, Kusfors och Norsjövallen.

Kommunfullmäktiges beslut:
Bastuträsk, Kusfors och Norsjövallen utgör servicestrategiska orter inom Norsjö kommun.

----------

Avsiktsförklaring Statens Bostadsomvandling (Sbo) - Norsjövallens skola

SBO är ett till 100 % statligt ägt bolag som förvärvar, äger, förvaltar, utvecklar och avvecklar fastigheter som övertas från kommuner eller kommunala bostadsbolag. Bolaget startades 2003 och tillfördes 500 mkr för att arbeta med tilldelat samhällsuppdrag.

I maj 2018 bjöds SBO in till besök i Norsjö kommun för att undersöka om det finns offentliga fastigheter som skulle kunna omvandlas till bostäder.

Den fastighet som av SBO bedöms eventuellt vara lämplig för att omvandla till bostäder är Norsjövallens skola. Det ska också rymmas pedagogisk verksamhet (förskola).

SBO har gett klartecken till möjlighet att gå vidare med projektet och påbörja projektering av arbetet.

Det kräver att parterna, SBO och Norsjö kommun, ingår en avsiktsförklaring. Det innebär att Norsjö kommun åtar sig att stå för ingångna projekteringskostnader om en av parterna under eller efter avslutad projektering anser att det inte längre är intressant att gå vidare med projektet.
Vidare förbinder man sig att överlåta fastigheten till SBO för en symbolisk krona om projektet går vidare efter projektering.

En komplett projektering av en fastighet genomförd av SBO beräknas kunna kosta upp till 400 000 kr. Projekteringsarbetet sker under löpande dialog med kommunen och det kommunala bostadsbolaget och sker stegvis så att man inte riskerar att förbruka hela summan om det uppkommer information som gör att man inte vill gå vidare med projektet.

Kommunfullmäktige måste ta ställning till såväl den kortsiktiga risken med projekteringskostnader – om projektet inte därefter går vidare, samt den långsiktiga risken att lokalerna skulle förbli tomma.

Under de dialogmöten som skett för framtidsprogrammet har bl.a. synpunkter framförts om varför kommunen bara bygger bostäder (framför allt för äldre) i tätorten. Med tanke på att det i slutändan kommer att röra sig om ett mindre antal lägenheter gör kommunal utveckling efter den dialog som förts med NLAB bedömningen att dessa kommer att bli uthyrda. Behov av barnomsorg väster om samhället borde också kvarstå under en översiktlig framtid. Kommunal utveckling ställer sig därför positiva till projektet under förutsättning att NLAB:s styrelse delar den åsikten.

Håkan Jansson (KD) – jag yrkar på en textförändring. Om vi tittar på uppdrag och mål: Här står det trygghetsboende/boende för äldre. Jag vill byta ut så att det står demensboende/boende för äldre.

Mikael Lindfors (S) – jag är inte emot. Men jag är emot att sätta in namn på saker då vi inte vet idag vad som ska byggas. Men det ska finnas en arbetsgrupp som ska jobba med frågan. Idag vet vi ingenting. Vi har inte förutsättningarna klara för oss. Dumt att det stod något om inriktningar. Bättre med en öppen skrivning som arbetsgruppen hade fått ta tag i.

Robert Boström (C) – jag kan hålla med Mikael. VI kan inte låsa oss till något. Gruppen måste få jobba. Kostnaden 400 000 kr, måste vi inte avstätta den också? Det framgår inte var pengarna kommer ifrån.

Mikael Lindfors (S) – jag kan inte svara på det. De 400 000 kr, om projektet går vidare så bakas det in i Sbo. I så fall tycker jag att vi lyfter in ett nytt ärende i kommunstyrelsen för att se var eventuella pengar ska tas från.

Håkan Jansson (KD) – jag hade den uppfattningen som du sa, men jag har utgått från texten i och med att man valt att skriva. Tiden får utvisa vad som är bäst för fastigheten och kommunen.

Isak Frohm (S) – utan att vara helt säker så har Sbo fått detta redan 2003 men har nu fått nya resurser av regeringen för att skapa bostäder. Jag är inte helt säker på att om vi driver det som ett demensboende att Sbo kommer att vara intresserade, då det är ett kommunalt ansvar. Arbetsgruppen bör få fria händer att arbeta utifrån vad som blir bäst.

Mikael Lindfors (S) – det här har varit ett samråd mellan tjänstepersoner mellan kommunen och Norsjölägenheter. Utveckla ett koncept för boende för äldre. Då låser vi oss inte. Kan det vara en framkomlig väg? Ändringsyrkande där vi tar bort ordet trygghetsboende.

Lars-Åke Holmgren (KD) – vi ansluter oss definitivt till den skrivningen. Det känns lite trist att fullmäktige inte fått diskutera vilka förutsättningar vi har, framförallt boende gör äldre. Vi har sett exempel där vi har haft boende för äldre i byarna, det har inte varit helt enkelt att belägga de platserna. Skulle vara intressant att diskutera hur vi ska ha det framöver. Norsjövallens skola borde inte vara ett bekymmer då det är ett jättebra hus. Men äldre som bor ute i byarna idag i eget hus så eftersträvar man att hitta där det finns bra service. I Norsjövallen finns det inte en affär. Utveckla trygghetsboendekonceptet i samhället. Det är inte säkert att Sbo tycker som vi. Vi vet att vi har en hel del människor med demensbekymmer och det är inte alltid att blanda de med demens och de som inte har den diagnosen. Jag hoppas att tankarna att skapa ett demensboende kan finnas.

Mikael Lindfors (S) – jag tror på ett öppet sinnelag. Arbetsgruppen måste få jobba och göra undersökningar. Vad svaret är vet vi inte. Låt processen ha sin gång. 

Kommunstyrelsens beslut:
Arbestgruppen utses vid första ordinarie kommunstyrelsemöte under 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med SBO.
Eventuell kostnad upp till 400 000 kr för projektering påföres kst 3264 ”Fastigheten Norsjövallens Skola”.

----------

Anpassning av flyktingverksamheten - ensamkommande barn

Norsjö kommun har sedan 2008 tagit emot ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Verksamheten har sedan dess varit med om olika omställningar, då inströmningen av asylsökande till Sverige varit varierande. Sedan toppen 2015 har Norsjö kommun fått minska sina verksamheter för mottagande av ensamkommande barn, då det är färre som söker asyl i Sverige.

Under 2019 kommer även ersättningen för redan placerade ungdomar minskas drastiskt då de flesta inskrivna ungdomarna uppnått en ålder där kommunen inte längre får någon ersättning, dock har Norsjö kommun försörjningskrav för dessa ungdomar tills de fyller 21år.

Verksamheten måste anpassas för att klara de kommande ansträngda budgetförutsättningarna.
Alternativ 1 utifrån bilagan (att behålla verksamheten) kan innebära ekonomiska konsekvenser som i dagsläget kan vara svåra att förutse. Sannolikt behöver ytterligare medel förutom de redan uppgivna tillskjutas. Detta gör att alternativ 3 utifrån det nuvarande ekonomiska perspektivet kan ses som mest realistiskt utifrån framtida utmaningar.

Anpassning av flyktingverksamheten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mottagande av nyanlända och ensamkommande barn 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Robert Boström (C) – Jag yrkar bifall till förslag ett att fortsätta verksamheten. Uppskattningsvis 50 miljoner människor i världen befinner sig på flykt. Det här är en utredning som skapar lika många frågetecken som svar. Personalen har inte fått vara delaktiga och ungdomarna har inte fått information. Skolan har fått många miljoner extra under åren. VI i C har tittat på möjligheter till lösningar. Om det inte går bedriva, hur gör vi avslut på bästa sätt? Vi vet inte hur flyktingströmmen kommer att se ut, då det inte finns beslut för 2020 och framåt. Det är tidigt att ta beslut i denna fråga vid denna tidpunkt. Vi kan bedriva verksamheten till sommaren i liten skala. Vi kan visa att Norsjö kommun är human och tror på varje människa oavsett var de kommer ifrån.

Mikael Lindfors (S) – idag ska vi ta ställning till om vi ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Vi var tidigt ute att ta emot, vi har gjort den sedan 2008. Verksamheten har utifrån detta gjort många omställningar. De ekonomiska förutsättningarna har förändrats. Idag har vi sju platser, 2015 hade vi 40. År 2015 fick kommunen 1600 kr för tom plats och 1900 kr för belagd plats. Idag får man 0 kr för tom plats och 1350 kr för belagd plats. Idag har vi tre boende på HVB och vi har sju platser. Vi går back då vi inte har det fullbelagt. Inströmningen till Sverige är låg. Västerbotten beräknas ta emot 60-70 personer under 2019. Norsjö kommun har ensam tagit emot 40. Vi kommer att ha underskott av barn och överskott av platser då det är 6 kommuner som sagt ja till att ta emot. Vad kostar det att vara runt i Sverige för att skriva avtal med andra kommuner? Idag visar flyktingboendet ett underskott. Men de pengar vi fick tidigare får inte läggas på balansen. De pengar som vi går minus ska tas från en verksamhet och det blir omsorgen. Ni var kritiska till omsorgens minus vid förra fullmäktige, men nu tycker ni att det är okej. Just nu kommer det inga ensamkommande. Jag har inte hört något parti i Sverige som sagt att det ska bli ändring i mottagandet. Vad händer med erat förslag? Kommunen kommer att göra ett stort underskott på flyktingverksamheten. Jag vet också att de här personerna som varit har gjort stor nytta. Jag önskar om något år att vi kan öppna boende. Idag finns inga barn att tillgå. Jag vill inte att vi ska använda kommunala resurser för att åka runt och värva barn. Om Vb får en annan tilldelning framöver får vi ta ställning då. Vi har inte råd att blöda.

Robert Boström (C) – det du tar upp om att tills vidare. Vi har föreslagit fram till sommaren för att se om det blir förändringar. Om man tittar på förslagen, alternativ tre, kan man upptäcka en felräkning på en dryg miljon. Det här gäller från den 1/1 2019. Vi har inget avtal med någon annan kommun, vi har inte gjort utredningar. Det ligger kostnader som inte finns med i utredningen. Jag tycker det saknas mycket.

Mikael Lindfors (S) – vi tar avvecklingskostnaden. Men om vi tar det här beslutet i juni så har vi samma kostnad för avveckling. Det är inte kommunfullmäktige som ska besluta var barnen ska hamna. Vi ska inte placera. Det gäller att göra avvecklingen, ursäkta ordvalen, så snabb och smärtfri som möjligt. Det finns inga barn. Sedan måste verksamheten lösa placeringen.

Robert Boström (C) – i alternativ tre räknas det med noll barn på HVB. Då innebär det att 1/1 så stänger vi HVB. Om vi har barn som går skola, de flesta går i Skellefteå, om vi skriver avtal med Storuman eller Sorsele så kan de inte gå klart sin utbildning. Det känns inte rätt.

Mikael Lindfors (S) – i alternativ tre står det att vi förslås att inte ta emot nya ungdomar och upprätta att andra kommuner tar emot ungdomar. Det står inte 1/1.

Robert Boström (C) – det står noll barn.

Mikael Lindfors (S) – der är socialtjänsten som tar beslut om ungdomarna. Att avveckla verksamheten, minska bemanningen står i alternativ tre. Men huvudfrågan är fortfarande att det inte finns några inkommande barn.

Robert Boström (C) – vad är problemet att vi kan ta ett nytt beslut i juni om det ändå ska fortsätta verksamhet? Att säga att vi ska stänga nu.

Mikael Lindfors (S) – fortsättningsvis ta emot ungdomar. De två verksamheterna ska bedrivas i samma byggnad. Det innebär att vi ska ta emot de vi får, bygga om och fortsätta gå minus.

Robert Boström (C) – avveckla under våren. Samma minuskostnader som nu. Nytt beslut i fullmäktige i juni. I så fall pratar vi samma sak.

Mikael Lindfors (S) – du pratar om att ta emot, jag pratar om att det inte kommer några barn.

Isak Frohm (S) – föränderliga tider. Jag var med och drev att alla kommuner ska ta emot sin beskärda del. Beräkningen är att det kommer 60-70 personer till Västerbotten. Vi ser inte att det är lätt att komma överens om en bred flyktingöverenskommelse. Det som är grunden är att när vi börjar avveckla så har vi en kostnad. Om vi ska avveckla i juni så skjuter vi kostnaderna framför oss. För de som kommer till Västerbotten är det bra att få bra förutsättningarna. Bättre att vi tackar för oss så att en annan kommun får bättre förutsättningar. En viktig grund istället för att se till enskilda tjänster eller personer. De som kommer till Västerbotten ska få bra förutsättningar.

Robert Boström (C) – det är faktisk så att om man tittar på Umeå så har de två HVB hem själva, resten köper de av privata bolag. Bra mycket dyrare än om de skulle lägga de till Norsjö. Hur är det humant om barnen ska bli flyttade mitt under en termin? Varför kan man inte låta dem gå klart? Om vi inte får fler barn så ska vi naturligtvis stänga. Men vi borde ge det chansen! Jag yrkar fortfarande bifall till mitt förslag.

Lars-Åke Holmgren (KD) – det här var mycket intressant. På samma sätt som Isak är skyldig till eländet kan han få ställa till rätta. Beslutet att ta emot barn i förhållande till storlek till kommunen. Vi är en liten kommun som är på tapparsidan. Isak säger att det är bättre att de får komma till Skellefteå. Jag blir upprörd. Det har varit positiva effekter att ta emot dessa barn. Våra industrier behöver arbetskraft. Vi är beroende på att hålla uppe befolkningstalen, Det är en komplikation att vi inte får barn i den uträcknings som vi kan behöva och de investeringar vi gjort. Vi lovade 2007 att ta emot och det blev familjehem. Sedan bestämde vi oss för att satsa och bygga om boenden. Vi står där med Missionskyrkan och vad ska vi göra med den? Vi har ett gymnasium som är beroende av SI-undervisning. VI har lärare som förmodligen sägs upp. Vi har personal som jobbar och vidareutbildat sig. Jag fattar inte varför inte de styrande kan se detta. Precis som Sbo hjälper till på Norsjävallebs skola. Fattar inte Stockholm att de kan skicka fem till Norsjö? Ta med dig detta Isak! Vi är kluvna i KD men kommer att rösta med C. Men vad fattade ni för beslut i kommunstyrelsen? Vad är det för underlag som godkänns?

Isak Frohm (KD) – jag tar självklart med mig KD:s inspel att man gärna vill ha ökat mottagande. Det jag beskrev var en situation där många kommuner inte tog emot någon. Alla skulle ta emot gör att det skulle bli rättvist. De med bättre förutsättningar skulle ta emot fler. För närvarande ser det inte ut som att det skulle komma fler till Västerbotten. De 60-70 som kommer är bättre att de kan delas upp på två-tre kommuner för att man ska få förutsättningar.

Mikael Lindfors (S) – undertecknad har kommit med ett förslag till beslut. Upprättat förslag godkänns sedan tog vi alternativ tre i underlaget. Det intressanta är när Lasse kommer in i de andra delarna. Vi har en lagstiftning at följa. Vi har ett tilldelningstal på 1,0 – alltså ett barn. Det är den tilldelning som finns i dagsläget. Du var väldigt aggressiv i förra tertialrapporten då omsorgen gjorde ett stort minus. Men här fortsätter du att lägga till på omsorgens underskott. Här blöder vi bort de små medel vi har. Ska bli intressant att se i nästa debatt hur du ska hoppa på oss då det gäller omsorgen där flykting ligger. Lek med tanken att den här utredningen är exakt med kronan. Då ska vi tillföra 1,3 miljoner men då har vi belagt alla sju platser. Om vi har bara tre platser belagda? Under 2019 skrivs två ut från boendet då de blir för gamla. Då blir det ett ännu större minus. Det är oförsvarbart ekonomiskt. Den dag vi vet att vi kommer att få fler ensamkommande kommer jag med glädje att starta upp igen. Om alla platser varit belagda hade vi inte haft det hr bekymret. Missionskyrkan, där har vi boendet Stödet. Vi får lösa detta framöver. Även om vi skulle stå med en tom missionskyrka är det billigare

Robert Boström (C) – i vårt förslag har vi tittat på fram till sommaren. Skulle ge lugn och ro att gå färdigt skolan. I årsredovisningen flyttade vi inte alla pengar. Vi sparade lite. Hela potten är inte borta och den skulle kunna driva verksamheten fram till sommaren. Missionskyrkan, samma situation som Norsjövallens skola.

Mikael Lindfors (S) – Stödet kommer att vara kvar ett antal år. Sedan vet jag inte. Jag hoppas att du har rätt. Bokslut 2017 fick vi inte balansera flyktingmedel. Jag hoppas att vi får använda de här medlen 2018 men det kommer inte att finnas för 2019.

Robert Boström (C) – jag tror inte att den här verksamheten skulle gå minus om vi inte skickat ut pengar till verksamheten. Vi hade gjort ett förslag på noll internfördelning, Att flykting skulle ha kvar sina pengar. De har gått back eftersom vi skickat t pengar. Använder vi pengar rätt så.

Mikael Lindfors (S) – leker med tanken att det är tre som bor, det är 1,5 miljoner. På det ska vi betala mat, hyror och löner – det räcker inte. Att säga att vi använder pengarna slösaktigt håller jag inte med om.

Robert Boström (C) – man måste titta på hur man använt pengarna genom åren 4,66 tjänster socialsekreterare då det bara är två som jobbat mot flykting. De har betalat övriga verksamheten.

Mikael Lindfors (S) – det är dåtid. Vi pratar 2019 och vi har inga barn att tillgå. Vi kan inte köra en verksamhet på halvfart. Vi har inte den ekonomiska möjligheten.

Robert Boström (C) – budget 2019 avsatt pengar i budgeten för den här verksamheten. Vill man satsa 400 000 kr för en byggnad i Norsjövallen, men barnen är inte värda något.

Mikael Lindfors (S) – de här barnen är värda hur mycket som helst! Men det är inte vi som beslutar om barnen, det gör verksamheten. Jag kan inte se att vi kan få hit fler barn.

Robert Boström (C) – jag vill se om vi kan få hit fler barn. Det jag har sagt hela tiden är att om vi till sommaren ser att vi inte får fler barn så måste vi stänga HBV och då får vi köra färdigt på stödboendet. Vill ge verksamheten en chans. Idag söker vi inte ersättning för barnen mellan 19,5-21 år. Vi kan söka för boende och ekonomiskt bistånd. Vi ger inte verksamheten en chans. Kan man inte satsa på barnen så tycker jag inte att Norsjövallens skola ska satsas på

Mikael Lindfors (S) – ska vi gå till länsstyrelsen? Om vi får två barn under första halvåret 2019 så måste vi stänga. Det är inte heller humant. Vi har inte tagit någon detaljbudget. Interfördelningen, 2017 fördelades 5,6 miljoner och under två år skulle vi ta bort det. 2019 är det noll kronor som internfördelas. Vi kan fortsätta den här diskussionen till imorgon men det blir inte fler barn. 

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till alternativ 3, avveckling av HVB.


----------

Valärenden

Under kommunfullmäktiges sammanträde togs det beslut i en hel del valärenden, bland annat demokrati- och medborgarberedningen, gemensam miljö- och byggnämnd, gemensam renhållningsnämnd, styrelse Norsjölägenheter AB, ledamöter i Stiftelsen Dahlbergsgården, ledamöter i Norsjöbygdens hembygdsförening, ledamöter i Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum, med flera.

För att se samtliga valärenden och se vilka politiker som valdes gå in och läs protokollet som du hittar här när det är justerat:
http://www.norsjo.se/default.aspx?id=46498&ptid=0

----------

Här hittar du protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2018-12-10 17:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen