klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige 

Måndag den 4 februari kl. 17:00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

Kommunfullmäktige


Ny vision för Norsjöbygden


Kommunfullmäktiges beslut:
Antar visionen Världens bästa vardag 

Norsjö kommun, liksom hälften av landets kommuner, krymper i befolkningsantal och det innebär utmaningar för hela samhället. Trots de fördelar kommunen har och alla goda insatser som görs av olika aktörer fortsätter befolkningen att krympa.

Med Framtidsprogrammet har Norsjö kommun tagit initiativ till en process vars syfte är att kraftsamla inför utmaningarna och hitta en gemensam vision för Norsjöbygden som delas med andra aktörer och medborgare.

En vision är en framtidsbild som visar i vilken riktning vi gemensamt vill att Norsjöbygden ska utvecklas. Den visar också den bild vi vill kommunicera om oss själva och vår bygd.

Under de senaste månaderna har omkring 20 % av Norsjös invånare tagit del i olika aktiviteter såsom enkäter och framtidsverkstäder och gett inspel till en ny vision och viktiga utvecklingsområden. Dessa inspel utgör grunden för den nya visionen.

Genom hela processen har invånarna i Norsjöbygden varit involverade och engagerade i arbetet att ta fram en ny vision för Norsjöbygden, en vision som ska vara gemensam för alla aktörer som vill ställa sig bakom den.
Arbetsgruppen i Framtidsprogrammet förordar att det visionsförslag som vunnit omröstningen antas av de aktörer som vill ställa sig bakom den nya visionen för Norsjöbygden. Därmed finns en väl förankrad grund för ett fortsatt framgångsrikt framtidsarbete.

De fem visionsförslagen som har legat ute för omröstning är:

Förslag 1
Samlad kraft ger trygghet och utveckling
Norsjöbygden är välmående och går sin egen väg. Med gemensam kraftsamling och stort engagemang skapar vi tillsammans en trygg och hållbar livsmiljö – både nu och för kommande generationer

Förslag 2
Hela Norsjöbygden lever och blomstrar
Engagemang, öppenhet, mod och ny teknik leder oss in på nya vägar och ger oss ständigt nya möjligheter

Förslag 3
En plats för fler som tänker nytt och nära
Norsjöbygden är en plats att längta till för fler. En kulturbygd i utveckling som vågar tänka nytt. Ett hem och en besöksanledning för alla som vill komma närmare varandra och naturen.

Förslag 4
En plats dit fler längtar att få vara
En stolt kulturbygd där fler hittar till världens bästa friluftsliv. Norsjöbygden blomstrar, utvecklas och välkomnar nya människor och idéer.

Förslag 5
Världens bästa vardag
Norsjöbygden är välmående och i stark utveckling där fler hittar världens bästa vardag. Med öppenhet och mod välkomnar vi besökare, bosättare och etablerare.
 
------

Partierna fick under kommunfullmäktige berätta om hur de ser på framtiden och Norsjöbygden.
 
Mikael Lindfors (S) – viktigt möte där vi ska anta en vision som ska prägla Norsjöbygdens arbete under många år framöver. Norsjö – en attraktiv kommun där kropp och själ hinner med. En vision som varit i många år. Nu är det dags för en ny. Tack till alla som arbetat med visionen, både tjänstepersoner och invånare. Visionen har varit ute för publik omröstning där 315 har röstat. Vi ska ta tillvara på de styrkor som finns och främjar utvecklingen.  Socialdemokraterna förordar visionen världens bästa vardag.

Hans Klingstedt (V) – vill tacka de som arbetat med att ta fram visionen och fokusområdena. Världens bästa vardag är en bra slogan. Egentligen har vi förutsättningar för att skapa det. Men vi kan göra allting lite bättre. Möjlighet att bo kvar i Norsjöbygden.

Lena Brännström (KD) – den så kallade visionen som röstades fram tycker jag ses mer som en slogan eller ett varumärke. Världens bästa vardag. Fokusområdena är det viktiga och kan passa vilken vision som helst. Mikael nämnde den tidigare visionen: Norsjö – en attraktiv kommun där kropp och själ hinner med. Det var en vision att arbeta efter. Där får man med så mycket mer. Men nu ska det arbetas nytt och vi lämnar det gamla. Men jag vill trycka på att det är en vision som man kan arbeta efter. Det viktiga är att vi arbetar för en framtid där Norsjö blomstrar, gör det attraktivt att bo här och lockar till sig nya medborgare. Vi har en närhet som många andra saknar. Vi stannade i Norsjö för att det var så enkelt att leva här. Jag är inte säker på att kommunmedborgarna skiljer på en vision och en slogan. Vi bifaller det förslag som har röstats fram.

Robert Boström (C) – vill tacka dem som jobbat med detta. Vi instämmer i mycket av det som står här. Men en del saker sticker ut och det handlar om formuleringar. Vi lever inte upp till det som står här och det bekymrar mig. Vi kanske ska ha men vi har det inte idag. Det som jag skulle vilja ha en skarpare formulering är att man ska ta utifrån sin egen horisont. Kommunen kanske ska leda arbetet men i så fall vill jag ha in det i texten. Vi har olika horisonter. Kommunen måste gå i framkant och visa vägen. Vi står bakom förslag fem: Världens bästa vardag. Det jag har lärt mig är att man inte ska ha så långa texter. I visionsförslagen står det undertexter. Man kan stryka den sista meningen bakom Världens bästa vardag.

*********

Gemensamma fokusområden för att nå visionen

 
Den vision som arbetats fram för Norsjöbygden baseras på och förtydligas av 6 fokusområden som är en sammanställning av vad Norsjöbygden inom ramen för Framtidsprogrammet identifierat som gemensamma områden att samlas kring för att nå visionen.

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till fokusområdena (se nedan).

----------

Människan i fokus
I Norsjöbygden sätter vi individen i fokus, här värnar vi om människan. Här är vi delaktiga och engagerade, vi uttrycker våra åsikter och vi lyssnar. Vi är öppna och välkomnar alla nya medborgare. Våra barn och elever erbjuds en bra utbildning och tillsammans packar vi deras ryggsäck så de står rustade för framtiden. Vi värnar om våra äldre där trygghet i hemmet och meningsfull fritid är ledord. I Norsjöbygden ges människan möjlighet att utveckla sina idéer och innovationer.

Hög service och gott värdskap
I Norsjöbygden ger vi ett gott värdskap i mötet med andra människor och levererar en hög service. Vi har en levande landsbygd där vi tillsammans skapar förutsättningar för butiker och serviceställen att finnas kvar och utvecklas.

Attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft
Norsjöbygden är en levande bygd med behov av fler medborgare och nya etableringar. Vi behöver rätt kompetenser till rätt funktioner och måste därför vara attraktiva för de som vill etablera företag eller bosätta sig här. Ett blomstrande näringsliv i tillväxt kräver samverkan mellan olika aktörer. Vi vill även värna om det vi har, våra levande byar och vår landsbygd och vill ta vara på det lokala engagemang som finns och arbeta för en utveckling i hela bygden.

Vår miljö
Vår miljö är viktig för Norsjöbygden. Här är vi medvetna om hur vi påverkar miljön och vårt bidrag till klimatets förändringar är ett ansvar som vi tar, var och en utifrån sin egen horisont. Den påverkan vi har på miljö medger en hållbar utveckling i framtiden. 

En trygg bygd
En känsla av trygghet är grundläggande och genom gemensamma insatser kan vi hjälpa varandra att känna trygghet.

En rik och attraktiv fritid
Med naturen runt knuten är möjligheterna till rekreation och återhämtning stora för Norsjöbygdens befolkning. Vi har ett rikt föreningsliv och entreprenörer som levererar aktiviteter som ger minnen för livet samtidigt som vår natur levererar en fantastisk arena sommar som vinter. Här tar vi tillvara de ideella krafterna och engagemanget.
**********


Publicerad:  2019-02-04 17:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen