klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 12 mars hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg


Rökfria miljöer

Från och med 1 juli 2019 får Sverige en ny lag. Lag om tobak och liknande produkter är en sammanslagning av tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen innebär bland annat att Sverige får fler rökfria miljöer.

Fler rökfria miljöer innebär bland annat att den sociala exponeringen för rökning minskar. Dessutom har man sett att införandet av rökningsfria inomhusmiljöer har minskat rökningen och därför tror man att rökningsfria utomhusmiljöer också ska göra det. Rökning begränsar också tillgängligheten till allmänna platser för dem som är känsliga för tobaksrök.

I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på:
• Uteserveringar
• Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar.
• Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
• Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud.

Ansvaret att rökförbudet följs ligger på den som äger eller hyr en lokal. Det vill säga den som har praktiska möjligheter att se till att rökförbudet följs. 

Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa personer som inte följer anvisningarna.

Rökförbud gäller:
• Inhalering av tobak som t.ex. förångats
• Rökning av örtprodukter för rökning
• Användning av e-cigaretter.
• Användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men inte innehåller tobak, t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Nya regler för snus
Lagen fastställer att styckförpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Det här innebär att man inte kan sälja förpackningar som innehåller färre portioner till ett lägre pris, vilket kan locka till sig en yngre kundkrets.

Det här var ett informationsärende. Det innebär att kommunstyrelsen inte tar något beslut.

**********

En kommun fri från våld

Ett utvecklingsarbete pågår inom kommunens verksamheter tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten inom våldsförebyggande arbete. Det är flera kommuner i Västerbotten som jobbar med detta gemensamt. Arbete utgår från genusvetenskap och folkhälsovetenskap. Syftet är att verka förebyggande och är kopplat till mäns våld mot kvinnor och generellt våld. Skolan är ett viktigt nav i arbetet då de når många. Men det är viktigt att även andra aktörer jobbar med de här frågorna. Det gäller att öka medvetenhet om våld, utmana och begränsa stereotypa genusnormer, motivera barn, unga och vuxna till att vara aktiva åskådare. Målgruppen för detta är framförallt elever och medarbetare.

Titta gärna på filmen "Kära pappa":
https://www.youtube.com/watch?v=rknZ9qWh7n0 

Det här var ett informationsärende. Det innebär att kommunstyrelsen inte tar något beslut.

**********

Ombudgetering av medel ur 2018 års budget till 2019

Under vissa omständigheter kan pengar föras över från ett budgetår till ett nytt. I det här fallet är det pengar som förs över från 2018 till 2019.

Det blev en kort diskussion kring sista punkten som berör verksamhetsområdet utbildning. Politikerna i kommunstyrelsen var överens om att justera ner summan på 600 000 kr till 329 000 kr så att totalsumman för ombudgeteringen blir 1 miljon.

Klicka här för att se förslaget till ombudgetering (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsen tar inte beslut i den här frågan utan ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Säger ja till ombudgeteringarna men med en ändring från 600 000 kr till 329 000 kr på utbildning.

**********

Årsredovisning för 2018 års räkenskaper och förvaltning för Norsjö kommun

Årsredovisningen är ett samlat dokument som visar vad som har hänt i kommunen och dess bolag under året, såväl ekonomiskt som i verksamheterna.

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av vad man i kommunen gjort under året, man gör en avstämning mot de mål som satts upp och dessutom finns det en bedömning av framtiden i redovisningen.
 
Politikerna i kommunstyrelsen diskuterar årsredovisningen 2018. Det finns en oro kring verksamheten omsorgs underskott.

Klicka här för att läsa årsredovisningen för 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kommunstyrelsen tar inte beslut i den här frågan utan ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna årsredovisningen.

**********

Motion – Återinför matservice i matsalar på trygghetsboenden

Det har kommit in en motion från Kristdemokraterna, Lars-Åke Holmgren, där man vill återinföra matservice i matsalar på trygghetsboenden.

Omsorgen står kvar vid tidigare åsikt om att matservering på trygghetsboende inte är ett uppdrag för socialtjänsten. Kommunen har som uppdrag att se till att de som har beslut om att få matleverans också får det till sitt boende i form av matlådor. Det finns gemensamhetsytor där de boende kan träffas för att äta sin mat.  

Politikerna i kommunstyrelsen diskuterar motionen.

Klicka här för att läsa motionen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Kommunstyrelsen tar inte beslut i den här frågan utan ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås, säger nej till motionen.

**********

Upphandlingsstöd för verksamhetssystem omsorgen

Norsjö kommun kommer att upphandla verksamhetssystem för omsorgen. Under 2018 har verksamhetsrepresentanter arbetat med inhämtning av information gällande aktuella system samt kartläggning av ska-krav för en upphandling. För att säkerställa att systemet uppfyller verksamhetens krav samt att införande kommer att vara ändamålsenligt föreslås ett konsultstöd för processen. Konsultstödet behöver upphandlas eftersom kostnaden förväntas ligga över två prisbasbelopp.

Upphandlingsstödet kommer att tas in på löpande timpris och förväntas uppgå till cirka 150 000 kr.

Upphandlingen förväntas vara klar i september 2019 och systemet införas under 2020.

Kommunstyrelsen beslutar:
Konsult för upphandling av system för omsorgen anlitas. 150 000 kronor hänvisas ur kostnadsställe 1105 ”KS-förfogande”.

Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att undersöka möjligheten om det finns ett system hos Inera som kommunen kan avropa.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat.


Publicerad:  2019-03-12 13:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen