klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 11 juni hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

 

Motion - Aktivitetspark för alla åldrar i Bastuträsk

Centerpartiet föreslår i en inlämnad motion att avdelningen för fritid och service får i uppdrag att inbjuda de aktiva föreningarna i Bastuträsk för att se vilka önskemål som finns och lämplig plats för en aktivitetspark. Avdelningen för fritid och service är positiva till att undersöka möjligheten att bygga en aktivitetspark i Bastuträsk.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Säger ja till motionen. Det innebär att avdelningen fritid och service kommer att undersöka möjligheten till att bygga en aktivitetspark i Bastuträsk.

**********

Förändring av taxa för efteranslutning till stadsnätet

Norsjö kommun har som policy att erbjuda efteranslutning till stadsnätets fiberinfrastruktur förutsatt att fastigheten ligger inom ett befintligt fiberutbyggt område. Anslutningen erbjuds i dagsläget till en fast kostnad enligt följande princip:

Taxa 1
Förutsatt att klar kanalisation för fiber finns hela vägen till fastigheten:
9 000 kr

Taxa 2
Förutsatt att fastigheten finns inom redan utbyggt (fibrerat) område:
19 000 kr

Förslag på ny taxa: Taxa 3
Förslag är att skapa en till taxa (Taxa 3) för att lösa problem som uppstår om fastigheten ligger långt utanför utbyggt område.  Taxa 3 är enligt självkostnadsprincipen (enligt offert). Stadsnätsverksamheten kan då erbjuda fiber till alla som önskar, utan att för den delen riskera att kraftigt överskrida fastställd budget för verksamheten som helhet.

Exempel på när Taxa 2 är tillämpbar:
Exempelvägen 10, 14 och 16 är anslutna. Exempelvägen 12 ligger mellan dessa fastigheter och är därmed inom utbyggt område.

Exempel på när Taxa 3 blir tillämpbar:
Exempelbyn är utbyggt och inkommande fiber kommer längs vägen söder om Exempelbyn. Förfrågningen avser en fastighet som ligger ca 650 meter lägre upp längs vägen som fortsätter norr om Exempelbyn. Området kan därmed inte räknas som utbyggt och Taxa 3 blir tillämpbar.

Förslag på nya taxor
Taxa 1
Förutsatt att klar kanalisation för fiber finns hela vägen till fastigheten:
9 000 kr (oförändrat)

Taxa 2
Förutsatt att fastigheten finns inom redan utbyggt (fibrerat) område:
24 000 kr (höjning med 5 000 kr)

Taxa 3
Pris offereras enligt självkostnadsprincipen, dock lägst motsvarande Taxa 1.

Det här beslutet gäller bara efteranslutningar. De som ingår i jordbruksverkets projekt, det statligt finansierade utbyggnadsprojektet, för dem förändras inga taxor. Där är det fortfarande 14 000 kronor som gäller.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Säga ja till taxorna 1, 2 och 3.

**********

Ungdomsinitiativ

Representanter från klasserna som lämnat ungdomsinitiativ till kommunen kommer att bli inbjudna till kommunhuset till hösten. De kommer då att få veta hur politikerna resonerat kring sina beslut.  

---

Ungdomsinitiativ – Bättre omklädningsrum i fotbollshall och vid badplatsen i Norsjö

Ett ungdomsinitiativ har kommit in med ett förslag på bättre omklädningsrum i fotbollshallen och badplatsen i Norsjö.

Avdelningen fritid och service svar:
Omklädningsrummen på badplatsen nyttjas sommartid då det är ljust i princip dygnet runt. Ljusinsläpp sker från fönster och därmed är inte belysning inmonterad. Varken el eller vatten finns.

Omklädningsrummen i fotbollshallen är i relativt gott skick. Trä i bänkar är utbytt. Ytskikt ses över regelbundet (golv och väggar). Inga ombyggnationer är planerade förutom skiljeväggar i duscharna.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till förslaget

---

Ungdomsinitiativ – Två beachplaner till badstranden i Norsjö

Ett ungdomsinitiativ har kommit in med ett förslag om att bygga två beachplaner vid badstranden i Norsjö.

Avdelningen fritid och service svar:
En översyn av badplatsen i Norsjö pågår och kostnadsberäkning för att eventuellt anlägga beachvolleyplaner vid badplatsen kommer att ske senast 2020.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger varken ja eller nej till förslaget. Förslaget ska utredas vidare.

---

Ungdomsinitiativ - Fler beachplaner i Norsjö

Ett ungdomsinitiativ har kommit in med ett förslag om fler beachplaner i Norsjö.

Avdelningen fritid och service svar:
Ett område för beachvolley med två planer finns vid sporthallen i Norsjö.

En översyn av badplatsen i Norsjö pågår och kostnadsberäkning för att eventuellt anlägga en ny beachvolleyplan vid badplatsen kommer att ske senast 2020.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger varken ja eller nej till förslaget. Förslaget ska utredas vidare.

---

Ungdomsinitiativ – Ny sport- och simhall, nr 1

Ett ungdomsinitiativ har kommit in angående sim- och sporthallen i Norsjö.

Förslag: Ny sim- och sporthall med högre takhöjd i sporthallen.

Avdelningen fritid och service svar:
En utredning har startat angående sim- och sporthallens framtid. Utredningen består av att ta fram kostnader och alternativ för nybyggnation eller renovering av befintlig sim- och sporthall.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger varken ja eller nej till förslaget. Förslaget ska utredas vidare.

---

Ungdomsinitiativ – Ny sport- och simhall, nr 2

Ett ungdomsinitiativ har kommit in angående sim och sporthallen i Norsjö.

Förslag: Rutschkanor i simhallen och en till sporthall på grund av att det är svårt att hitta lediga tider i nuvarande hall.

Avdelningen fritid och service svar:
En utredning har startat angående sim- och sporthallens framtid. Utredningen består av att ta fram kostnader och alternativ för nybyggnation eller renovering av befintlig sim- och sporthall. Den kommer även omfatta behov av kringutrustning såsom eventuella vattenrutschkanor.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger varken ja eller nej till förslaget. Förslaget ska utredas vidare. Säger nej till förslaget om en till sporthall.

---

Ungdomsinitiativ – Hopp- och flytbrygga

Ett ungdomsinitiativ har kommit in med ett förslag om att en hopp- och flytbrygga bör byggas vid badplatsen i Norsjö.

Avdelningen fritid och service svar:
En upprustning av badplatsen i Norsjö pågår. Vattnet utanför badstranden är mycket långgrunt och en flytbrygga på grunt vatten innebär stor risk för skador vid dykning. Eventuella förändringar med ny utrustning som berör vattensäkerheten kommer i nuläget inte att prioriteras.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till förslaget

---

Ungdomsinitiativ – Utökade tider för allmänheten i sporthallen samt öppettider på fritidsgården

Ett ungdomsinitiativ har kommit in med ett förslag om att fler allmänhetens tider i sporthallen införs samt utökade öppettider på fritidsgården.

Avdelningarna kultur och folkhälsa samt fritid och service svar:
Sporthallen i Norsjö bokas till stor del av föreningar och möjligheten att utöka allmänhetens tider blir därför begränsad.

Möjligheten att utöka allmänhetens tider i sporthallen samt fritidsgårdens öppettider kommer att undersökas inför hösten 2019.

Även Norsjövallens sporthall och Bastuträsk sporthall finns att hyra.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger varken ja eller nej till förslaget. Förslaget ska utredas vidare. Säger nej till förslaget om en till sporthall.

---

Ungdomsinitiativ - Åkband eller lift till Mollvingbacken

Ett ungdomsinitiativ har kommit in med förslag på investering av åkband/lift till Mollvingbacken.

Avdelningen fritid och service svar:
På grund av begränsade medel för fritidsaktiviteter prioriteras för närvarande inte åkband/lift till Mollvingbacken.

Skidlift finns i Solia och frågor rörande utveckling av den anläggningen tillkommer föreningen Friluftsfrämjandet i Norsjö.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till förslaget

---

Ungdomsinitiativ – Bättre fotbollshall

Ett ungdomsinitiativ har kommit in med ett förslag på att bygga en bättre och större fotbollshall för 11-mannalag och eventuellt en ny konstgräsmatta.

Avdelningen fritid och service svar:
För närvarande finns inga planer på att bygga en ny fotbollshall i Norsjö kommun. Nytt konstgräs finns med i framtida planering för underhåll av nuvarande fotbollshall.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till förslaget

---

Ungdomsinitiativ - Beachplan ska inte ligga nära vägen och större idrottshall

Ett ungdomsinitiativ har kommit in med ett förslag på att flytta beachplanen i Bastuträsk och att bygga en större sporthall. 

Avdelningen fritid och service svar:
För närvarande finns inga planer på att bygga en större sporthall i Bastuträsk.

Norsjö kommun har inte medverkat i byggnation eller placering av nuvarande beachplan i Bastuträsk och kan därför inte yttra sig i frågan.

Frågeställarna föreslås därmed att kontakta samhällsrådet i Bastuträsk vid eventuella idéer om förändringar som berör fritidsfrågor i samhället som i sin tur för dialog med kommunen om förändrings- eller utvecklingsbehov.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till förslaget om att bygga en större idrottshall.
Kommunen har inte varit med och ordnat med beachplanerna, den som skrivit ungdomsinitiativet måste ta kontakt med samhällsrådet.
---

Ungdomsinitiativ - Volleybollhall med beachplaner

Ett ungdomsinitiativ har kommit in med ett förslag om att en volleybollhall med beachplaner bör byggas.

Avdelningen fritid och service svar:
För närvarande finns inga planer på att bygga en inomhushall för beachplaner i Norsjö kommun. Däremot pågår en utredning om framtida behov av förändring av sim- och sporthall.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger nej till förslaget

---

Ungdomsinitiativ – Inomhustemperatur i skolan

Ett ungdomsinitiativ har kommit in till teknikavdelningen. Elever i åk 8A föreslår att höja inomhustemperaturen i skolan då många elever fryser. Förslagsställarna framhåller också att för låga temperaturer leder till sämre prestationsförmåga hos eleverna och att det inte är hälsosamt att gå runt och frysa, och föreslår därför att temperaturen ställs in på 20-22 grader.

Precis som eleverna önskar så bör en lämplig temperatur i våra lokaler ligga på 20-22 °C och under normala vintertemperaturer ska värmesystemet i skolan klara av att hålla den temperaturen. Under enstaka extremt kalla dagar och kortare så kallade “köldknäppar” får det ibland bli kallare än vad som upplevs behagligt.
Upplever man som elev att ett klassrum ofta är kallare än 20 grader och att man mår dåligt av detta så ska man påpeka problemet till sin lärare. Läraren ska i sin tur göra en felanmälan till teknikavdelningen så de kan utreda problemet och den avvikande temperaturen i varje enskilt fall.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger varken ja eller nej till förslaget. Om elever upplever att det är kallt i klassrummet ska de kontakta lärare som gör en felanmälan.

---

Ungdomsinitiativ - ”Bättre mat”

Ett ungdomsinitiativ har kommit in med ett förslag om att ändra matsedeln på skolan.

Kostenhetens svar:
I kommunens kostpolicy står det bland annat att det ska finnas matråd, där representanter för elever och brukare kan komma med synpunkter på kosten.

Måltidsverksamheten har utöver detta skyldighet att ta hänsyn till de riktlinjer och näringsberäkningar som finns och utifrån detta skapa en god och varierad kost. Verksamheten försöker utifrån dessa förutsättningar hitta en balanserad matsedel som kan tillgodose många önskemål och behov.

Kommunstyrelsens beslut:
Säger varken ja eller nej till förslaget. Det finns redan rutiner för att utveckla matsedeln.

---

Ungdomsinitiativ – Gratis bussresor på loven

Ett ungdomsinitiativ från klass 8A har kommit in med förslag att införa gratis bussresor under loven – i alla fall sommaren.

Enligt förlagsgivarna skulle: ”Fler välja att ta bussen i stället för att åka bil om det vore gratis. Om fler åker buss kommer utsläppen att bli mindre och det är bättre för miljön.

Ungdomarna får dessutom mer att göra om bussen blir gratis. Flera upplever att det inte finns något att göra på sommarlovet, men om bussen vore gratis skulle man kunna åka gratis och då skulle fler välja att gå ut och göra saker. Om det inte finns något att göra i Norsjö så kan man åka och göra saker på andra ställen.”

Ekonomi
Under sommaren 2018 erbjöds ungdomar gratis bussresor i hela länet. Denna insats finansierades av statliga medel som skulle vara i tre år, men i den nya budget som antogs hösten 2018 drogs bidraget på 350 miljoner kr in. Region Västerbotten har beslutat att åter söka dessa medel om de återinförs – men så är i dagsläget inte fallet.

I den budget som är avsatt för kollektivtrafik finns inte utrymme att finansiera gratis bussresor till ungdomar.

Kommunal utvecklings svar:
Gratis bussresor till ungdomar kan vara ett sätt att öka kännedomen och användandet av den kollektiva trafiken och på så sätt bidra till en förbättrad miljö och ekonomi på sikt. Det krävs dock en utredning om hur en sådan insats i praktiken skulle kunna genomföras (förtydligande av vilka som är berättigade, hantering av biljetter och ekonomi).

Kommunstyrelsens beslut:
Säger varken ja eller nej till förslaget. Verksamhetsområdet kommunal utveckling får i uppdrag att utreda gratis biljetter till ungdomar.

**********


Årsbudget 2020 jämte plan för 2021 - 2022

Årsbudget 2020 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen föreslagit. Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens verksamhetsområden och gemensamma nämnder. Kommunfullmäktige ska i junisammanträdet besluta om definitiva budgetramar.

Politikerna i kommunstyrelsen går igenom handlingarna för budget 2020.

Här kan du läsa alla budgethandlingar:
Skrivelse från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (pdf, öppnas i nytt fönster)

Budget 2020 och plan 2021–2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Övriga budgethandlingar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Investeringar 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Taxor och avgifter 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Renhållningstaxa för Norsjö kommun (pdf, öppnas i nytt fönster)

Riktlinjer för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Resultat- och investeringsbudget för 2020 jämte plan för 2021 - 2022 fastställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget.

Förslag till taxor och avgifter fastställs enligt bilaga.

Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade budgetramar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2020. Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

Budgetramar 2020 fastställs enligt följande:
- Kommunfullmäktige 1 483 tkr
- Kommunstyrelsen 281 005 tkr
Gemensamma nämnder:
- Miljö- och byggnämnd 6 444 tkr
- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr
- Drift av personalsystem 194 tkr
- Överförmyndarnämnd 45 tkr

Taxor, avgifter och bidrag
- Mandatstödet till politiska partier fastställs preliminärt för år 2020 till oförändrat 8 000 kronor/mandat.
- Partistödet fastställs preliminärt för år 2020 till oförändrat 25 000 kr/parti.
- Övriga taxor och avgifter enligt bilaga.

Övrigt
- Upptagna resursbehov (ramar) för 2021 - 2022 ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning våren 2020.

Enligt S och V:s förslag i bilagan ”Övriga budgethandlingar”.

**********

 


Publicerad:  2019-06-11 08:20

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen