klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunfullmäktige

Sammanfattning från kommunfullmäktige  

Måndag den 24 juni kl. 18:00 hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde på Medborgarhuset. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg


6. Val av nämndemän till Skellefteå Tingsrätt

Kommunfullmäktiges beslut:
Eva-Lena Björk och Stig Larsson väljs till nämndemän under perioden 2020-01-01 till 2023-12-31.

*********

7. Val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

Robert Boström (C) kommer att sluta som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska välja en ny ledamot.

Kommunfullmäktiges beslut:
Patrik Ström (C) kommer att bli ny ledamot i kommunstyrelsen.

*********

8. Val av ersättare i kommunstyrelsen

Emma Lindfors (S) kommer att sluta som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska välja en ny ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut:
Carina Lidén (S) kommer att bli ny ersättare i kommunstyrelsen.

*********

9. Val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

Robert Boström (C) kommer att sluta som ersättare för ombud till bolagsstämma, Norsjölägenheter AB. Kommunfullmäktige ska välja en ny ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut:
Bo-Martin Alm (C) kommer att bli ny ersättare för ombud till bolagsstämma. 

*********

10. Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Robert Boström (C) kommer att sluta som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Kommunfullmäktige ska välja en ny ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut:
Angelika Sejdner (C) kommer att bli ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

*********

13. Beskrivning av måluppfyllelse, mätmetoder och tidpunkter för Norsjö kommuns övergripande mål 2019 – 2022

Norsjö kommun har beslutat om en vision och fokusområden som ska gälla från och med 2019-02-04. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 om de övergripande mål för kommunen som ska gälla under mandatperioden 2019-2022.

Som komplement till de övergripande målen ska kommunfullmäktige ta ställning till de indikatorer, mätmetoder samt förslag till bedömning av måluppfyllelse som ska ingå i målarbetet.
Inför delårsrapporter och årsredovisning ska ett överskådligt dokument (utfallsmatris-styrkort) visa utfall och sammanställning samt den övergripande måluppfyllelsen, per mål och sammantaget för kommunförvaltningen. Detta representeras av ett ifyllt exempel (observera fiktiva utfall), som förslag till layout och struktur.

-----

Beskrivning övergripande mål (pdf, öppnas i nytt fönster)
Exempel 1: utfallsmatris (pdf, öppnas i nytt fönster)

Exempel 2: utfallsmatris (pdf, öppnas i nytt fönster)

-----

Lars-Åke Holmgren (KD) – mål ska vi ha för att mäta kvalitet samt hur vi lyckas i att ge medborgarna bra service. Målen ska vara styrande och mätmetoderna tydliga. Hur lyckas vi denna gång? Jag hoppas att det här kommer att fungera men det finns saker som vi borde förtydliga. Mål 1 – bra och enkelt att ta fram. Handlar om vår ekonomi. Mål 2 – handlar om att alla elever ska söka gymnasial utbildning och bli antagen på sitt förstahandsval. Det står rapportansvarig verksamhetschef utbildning och administrationsgruppen, det ska bara vara en ansvarig för detta. Om vi tittar på indikator 1 så förstår jag inte skrivningen. Återigen administrationsgruppen tillsammans med SYV. Återigen, här ska det stå verksamhetschef. Indikator 2 samma sak, konstig skrivning. Indikator 3 handlar om att man ska vara topp 3 i länet. Ska vi mäta det? Är det inte meritvärdet som är viktigt att mäta? Om vi är fyra i länet blir det en röd markering, har man tänkt rätt? Mål 3 – man är inte tydlig i vem som är rapportansvarig. Mål 4 – ägare till målet är HR-chef men jag skulle gärna se kommunchef. Det framgår inte i indikator 1 hur man beräknar det här, hur poängsättningen sker. Mål 5 - handlar om omsorgsverksamheten, det är det bästa målet egentligen.  Viktiga frågor. Går det att mäta i en längre period? Mål 6 handlar om gott bemötande och service. Där hakar jag upp mig på näringslivsenkäten, det framgår inte vilken fråga som ska studeras där. Mål 7 handlar om folkhälsoarbete – där har vi i målet att det årligen ska förbättras. Men om man sedan tittar på indikatorn så tittar vi på rött, gult och grönt. Framgår inte om det blir bättre eller sämre, måste jämföra med året tidigare. Indikator 2, byta ut "ökar" till att det "ska vara högt". Indikator 4 samma sak, minska stillasittande men man mäter nivåerna så det borde stå "så lågt som möjligt". Mål 8 handlar om näringslivsklimatet. Borde lägga till att det är en 6-gradig skala. Mål 9 – handlar om miljön. Indikator 1 är andel av fordonsflottan som utgörs av miljöbilar. Vi borde vara tydliga med vad som är miljöbil. Indikator 2, där mäter man antal genomförda aktiviteter. Det känns lite flummigt. Borde vara bra att mäta matsvinnet där man serverar mat. Sopor så kan man mäta avfall per hushåll. Energiförbrukning kan man titta på kommunens fastigheter. Mål 10 handlar om kultur- och fritidsaktiviteter. Där ska vi mäta att de ökar.   Jag tycker inte att man skrivit ut och preciserat att man mäter samma saker varje år. När det gäller ”mer-öppet” så kommer det att öka då det inte är infört än. Antal elever i kulturskolan kan vara ett bra mått, men mycket handlar om kvalitet. Indikator 2 handlar om nyttjandegrad av kommunens fritidslokaler samt antal lägerdagar. Hoppas att de mäter rätt, så att det framgår om det är flera grupper som har läger samma dag. I det här läget ska jag inte yrka på en återremiss så hoppas jag att man tittar på handlingarna och tittar på tydlighet.

Jennie Noréhn Thorgren (L) – jag är inne på mål 2. Där står det att alla elever ska söka gymnasial utbildning. Meritvärde är en siffra beroende på betyg och antal ämnen. Meritvärde är en sak, men det kan variera mycket från år till år. Man ingår i en klass, klassen kan se olika ut, olika förutsättningar. Gymnasiet varierar från år till år hur många som söker en viss utbildning. Med det vill jag ha sagt att "med alla elever ska" – bör ändras till "alla elever ska ges möjlighet att efter avslutad grundskola söka gymnasial utbildning" eller "ges förutsättningar att söka gymnasial utbildning".

Mikael Lindfors (S) – en lång process som varit. Vi har haft workshop där politiker fått tycka till. Vi har haft upp det i kommunstyrelsen. Idag ska vi inte prata mål utan indikatorer. Målen är redan fastställda av kommunfullmäktige. Jag yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut:
Godkänner förslag till beskrivning av hantering samt överskådligt dokument för rapportering (styrkort).

*********

14. Motion - Aktivitetspark för alla åldrar i Bastuträsk

Centerpartiet föreslår i en inlämnad motion att avdelningen för fritid och service får i uppdrag att inbjuda de aktiva föreningarna i Bastuträsk för att se vilka önskemål som finns och lämplig plats för en aktivitetspark. Avdelningen för fritid och service är positiva till att undersöka möjligheten att bygga en aktivitetspark i Bastuträsk.

-----

Robert Boström (C) – jag trodde aldrig att det skulle inträffa. Jag har skrivit motion i nio års tid och på mitt sista fullmäktige får jag igenom en. Jag ser fram emot att prova aktivitetsparken när den är färdig. 

Kommunfullmäktiges beslut:  
Säger ja till motionen. Det innebär att avdelningen fritid och service kommer att undersöka möjligheten till att bygga en aktivitetspark i Bastuträsk.

*********

15. Avskilda duschbås för skolans verksamhet i sporthallen

Verksamhetsområdet skola har under en längre tid uttryckt behovet att anpassa lokalerna med avskilda duschbås i sporthallens duschar för att öka tryggheten för eleverna.

Kommunfullmäktiges beslut:
140 000 kr får det kosta att bygga om och göra duschbås.

*********

18. Kommunal skattesats 2020 för Norsjö kommun

Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats (del av kommunalskatten) fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Skattesatsen för 2020 föreslås fastställas till oförändrat 23,40 öre per skattekrona.

-----
Lars-Åke Holmgren (KD) – jag hade hoppats att Mikael skulle säga något om detta. Det är på gång en skatteväxling med regionen. Handlar om fem öre per hundralapp. Jag tycker att det känns knepigt, ska vi höja skatten med fem öre?

Mikael Lindfors (S) – vi hade upp detta i budgetberedningen. När vi får veta till hundra procent att de bir så tar vi upp ärendet igen. Tanken är att vi inte ska höja skatten.

Lars-Åke Holmgren (KD) – förslår ett annat förslag till beslut. Den primärkommunala skattesatsen 23,35 öre per skattekrona under förutsättning att skatteväxling på fem öre genomförs. I annat fall oförändrat på 23,40 kr.

Mikael Lindfors (S) – vi vill inte gå händelserna i förväg.
Lars-Åke Holmgren (KD) – i ditt beslut är det ingenting som säger att vi får upp frågan igen.

-----

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunens skattesats för 2020 fastställs till oförändrat 23,40 öre per skattekrona.

*********

23. Förändring av taxa för efteranslutning till stadsnätet

Norsjö kommun har som policy att erbjuda efteranslutning till stadsnätets fiberinfrastruktur förutsatt att fastigheten ligger inom ett befintligt fiberutbyggt område. Anslutningen erbjuds i dagsläget till en fast kostnad enligt följande princip:

Taxa 1
Förutsatt att klar kanalisation för fiber finns hela vägen till fastigheten:
9 000 kr

Taxa 2
Förutsatt att fastigheten finns inom redan utbyggt (fibrerat) område:
19 000 kr

Förslag på ny taxa: Taxa 3
Förslag är att skapa en till taxa (Taxa 3) för att lösa problem som uppstår om fastigheten ligger långt utanför utbyggt område.  Taxa 3 är enligt självkostnadsprincipen (enligt offert). Stadsnätsverksamheten kan då erbjuda fiber till alla som önskar, utan att för den delen riskera att kraftigt överskrida fastställd budget för verksamheten som helhet.

Exempel på när Taxa 2 är tillämpbar:
Exempelvägen 10, 14 och 16 är anslutna. Exempelvägen 12 ligger mellan dessa fastigheter och är därmed inom utbyggt område.

Exempel på när Taxa 3 blir tillämpbar:
Exempelbyn är utbyggt och inkommande fiber kommer längs vägen söder om Exempelbyn. Förfrågningen avser en fastighet som ligger ca 650 meter lägre upp längs vägen som fortsätter norr om Exempelbyn. Området kan därmed inte räknas som utbyggt och Taxa 3 blir tillämpbar.

Förslag på nya taxor
Taxa 1
Förutsatt att klar kanalisation för fiber finns hela vägen till fastigheten:
9 000 kr (oförändrat)

Taxa 2
Förutsatt att fastigheten finns inom redan utbyggt (fibrerat) område:
24 000 kr (höjning med 5 000 kr)

Taxa 3
Pris offereras enligt självkostnadsprincipen, dock lägst motsvarande Taxa 1.

Det här beslutet gäller bara efteranslutningar. De som ingår i jordbruksverkets projekt, det statligt finansierade utbyggnadsprojektet, för dem förändras inga taxor. Där är det fortfarande 14 000 kronor som gäller.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Säga ja till taxorna 1, 2 och 3.

**********

25. Årsbudget 2020 jämte plan för 2021 - 2022

Årsbudget 2020 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen föreslagit. Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens verksamhetsområden och gemensamma nämnder. Kommunfullmäktige ska i junisammanträdet besluta om definitiva budgetramar.

Här kan du läsa alla budgethandlingar:

Budget 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Investeringssammanställning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Renhållningstaxa (pdf, öppnas i nytt fönster)

Riktlinjer för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Skrivelse från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (pdf, öppnas i nytt fönster)

Taxor och avgifter 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Övriga budgethandlingar 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

-----

Mikael Lindfors (S) – en budgetprocess är alltid speciell och det här året mer än vanligt. Svårigheter att få en ekonomi i balans. Tänker framförallt kommuner neröver som höjer skatten. De kommunala problemen blir mer synliga. Vad beror detta på? Ökade behov inom välfärden. Stor osäkerhet inför 2020 gällande skatteprognoser och välfärdsmiljarder. Utjämningsförslaget som finns, där är det 13 vinnare av 15 kommuner i Västerbotten. Jag har sett att vissa kommuner väljer att inte ta budget förrän i höst då det råder stor osäkerhet. Vi vill ta budgeten i junisammanträdet och tar detaljerna i november/december. Vi har haft en öppen process. Fem budgetberedningar. Budgetutrymmet blir mindre och mindre. Svårt att lägga en budget i balans om inte intäktssidorna ökar. Utifrån faktorer så sänkte vi 2-procentmålet till 1 procent för 2020. De två största verksamheterna kommer att förbruka 75–80% av budgeten. Ökning av skatter är mindre än vad vi tror att löneökningen kommer att vara. Det kommer att ligga en allmän besparing på 1,3 miljoner.  Årets budget innehåller inga chansningar.  Konstaterar att då det gäller investeringar så tror jag att alla partier är eniga i investeringsutrymmet.

Hans Klingstedt (V) – jag ska börja med att tacka alla tjänstepersoner och politiker som deltagit i budgetberedningen. Det har varit bra att kunna prata och förstå allvaret i situationen.   Omsorgen har stora utmaningar framför sig. Därför känns det speciellt trevligt att S och V ska satsa på arbetsmiljö på det området.  Utbildning, där ser jag med glädje att det finns en politisk enighet att behålla OB-barnomsorgen.  S och V är de enda partierna som tillfört en miljon till skolan. Lärarsatsningen rullar på. 

Lars-Åke Holmgren (KD) – jag håller med Mikael att det varit en märklig process med osäkerhetsfaktorer. Beslutet att sänka målet på sista raden till exempel. Jag bifaller Kd:s alternativa budgetramar. Lägga ner kommunfullmäktiges fasta beredning. När nu Storgatan byggs om i sommar så informerade beredningen om detta, men det kan också tjänstepersoner också spara. När alla verksamheter ska spara så bör politikerna också spara. Sedan har vi den gemensamma nämnden med Malå (miljö och bygg).  Där har det blivit höjningar. Saken ska dock diskuteras med Malå kommun. Malå går in för en ny typ av budgetprocess.   Budgetprocessen i Norsjö bygger på en gammal budget, sedan görs äskningar och besparingar. Vi politiker vet inte hur effektiva vi är. När vi analyserar boksluten ser man att vi inte träffat rätt i budget. Norsjö har en ganska god ekonomi och vi har aldrig tvingats ta rejäla krafttag. Omsorgen ska genomlysas, det kanske är så att man inte skrikit tillräckligt högt i den verksamheten.  Kommer detta att gå? Summa summarum ska det bli spännande att följa Malås metod, vi kanske ska fördjupa oss i vad den innebär. De förändringar som pågår inom omsorgens verksamhet får inte innebär att kvaliteten försämras. Vi har ett motionsförslag som säkrar upp äldreomsorgen. Vi vill inte att medel ska sparas på nödvändiga assistenter inom skolan. Verksamhetsområdet behöver se över sin verksamhet som inte drabbar barnen.  Den här allmänna besparingen läggs på verksamheternas övriga kostnader. Det slår mig här att Mikael kanske ska sänka sin lön med 500 kr/månad?  Närmare 600 000 kr ska verksamhetsområdet kommunal utveckling spara, det minsta verksamhetsområdet. Vad blir det som går bort? Är det underhåll av vägar, fastigheter? S har gjort det enkelt för sig och lagt en allmän besparing som de inte vet hur det slår i praktiken. Vill kommentera aktivitetsparken i Bastuträsk, här lägger vi fast 400 000 kr utan att veta vad vi ska göra. Man kommer inte så långt med 400 000 kr. Vi vet vad parken i Norsjö kostade. Vi fick dessutom tre miljoner i bidrag.

Robert Boström (C) – jag vill börja med att säga att det inte varit en lätt uppgift. Glad över att vi har en gemensam grund. Skillnaden är inte så stor mellan de olika förslagen. Det finns dock några punkter som visar vad vi vill. Viktigast är att Norsjö kommun utvecklas.  C + L vill öka stödet till studieförbunden och satsa på sommarlovsentreprenörer genom att kunna vinna ett aktiebolag. Ökade öppettider på återvinningscentralen. Människor blir bättre på att återvinna. Kanske kunna återvinna när de själva har tid, genom personliga taggar. Investeringsbudgeten, där var vi rörande överens.

Politikerna i kommunfullmäktige diskuterar hur utbildningsstödet för politiker bör se ut.

-----

Kommunfullmäktiges beslut:

Resultat- och investeringsbudget för 2020 jämte plan för 2021 - 2022 fastställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget.

Förslag till taxor och avgifter fastställs enligt bilaga.

Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade budgetramar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2020. Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

Budgetramar 2020 fastställs enligt följande:
- Kommunfullmäktige 1 483 tkr
- Kommunstyrelsen 281 005 tkr
Gemensamma nämnder:
- Miljö- och byggnämnd 6 444 tkr
- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr
- Drift av personalsystem 194 tkr
- Överförmyndarnämnd 45 tkr

Taxor, avgifter och bidrag
- Mandatstödet till politiska partier fastställs preliminärt för år 2020 till oförändrat 8 000 kronor/mandat.
- Partistödet fastställs preliminärt för år 2020 till oförändrat 25 000 kr/parti.
- Övriga taxor och avgifter enligt bilaga.

Övrigt
- Upptagna resursbehov (ramar) för 2021 - 2022 ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning våren 2020.

Enligt S och V:s förslag i bilagan ”Övriga budgethandlingar”.

**********

30. Carport för hemtjänstens bilar

Hemtjänsten i Norsjö har flyttat sina lokaler till Hällan 8 (gamla hotellet). Där behöver det byggas en carport till bilarna som hemtjänsten använder. 

Kommunfullmäktiges beslut:
Säger ja till 800 00 kr för att bygga carport till hemtjänstens bilar.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat.


Publicerad:  2019-06-24 18:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen