klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen  

Måndag den 14 oktober hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

Höst vid kommunhuset 2012.jpg

Försäljning av Storgatan 80


Kommunfullmäktige har i budget 2019 beslutat om försäljning av fastigheten Norsjö Apotekaren 11 (Storgatan 80) samt att försäljningen ska genera ett överskott på 250 000 kr.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Skellefteå har arbetat med uppdraget att försälja fastigheten. Annonsering har via traditionella kanaler för fastighetsförmedling och offentlig visning hållits med många intresserade. Ett fåtal intressenter har kommit på visning och endast en har lämnat bud. Detta har skett genom budgivning.

För att kunna gör en vinst och täcka mäklarens provision, hade man satt ett lägsta pris på 540 000 kr.
Det enda utgångsbudet låg på 350 000 kr. Detta förhandlades upp till 400 000 kr. Försäljning av fastigheten till det priset genererar skulle då skapa ett överskott på 157 000 kr istället för 250 000 kr, som man tänkt.

Kommunstyrelsens beslut

  • Undertecknat köpekontrakt godkänns.
  • Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna köpebrev vid slutförandet av försäljning

**********

Ändring av ”Policy för sponsring i Norsjö kommun”


Norsjö kommun har antagit en policy för sponsring gällande idrott som bedrivs på elitnivå samt publikdragande arrangemang inom idrotts- och kulturlivet.

Idag ska beslut tas av allmänna utskottet, enligt policyn. Chef för service och fritid är ansvarig för handläggningen och för budget för föreningsstöd.  Besluten borde därför kunna tas av ansvariga tjänstepersoner, istället för allmänna utskottet. Dock är det viktigt att beslutet fattas av fler än en person.

Därför förslår allmänna utskottet att besluten ska tas av chef för service och fritid, tillsammans med verksamhetschef kommunal.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Att anta reviderad policy i kommunfullmäktige

**********

Medborgarförslag – Informationsskylten vid infarten till Norsjö från Bjurträsk


Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att Norsjö kommun ska uppdatera, utöka och flytta fram informationsskylten vid infarten till Norsjö från Bjurträsk, samt visa de intressanta blommor som växer i diket (Kung Karls spira).

Tillväxtavdelningen arbetar redan med en möjlig digital informationsskylt vid infarten till Norsjö vid Bjurträskkorsningen. Det är därför osäkert om de informationsskyltar som finns vid infarten till samhället i ska finnas kvar.  Information om intressanta växter och blommor finns redan tillgänglig via turistinformationen – och denna kan även utökas för att innefatta det bestånd av Kung Karls spira som förlagsgivaren omnämner.

Ambitionen är att en ny informationsskylt ska installeras 2020.

Kommunstyrelsen beslutar
Att säga nej till medborgarförslaget.

**********

Medborgarförslag angående anpassning av miljövagnarna


Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att miljövagnarna bör anpassas efter dagens behov.

Norsjö kommun tillsammans med övriga inlandskommuner i Västerbotten och Arjeplog/Arvidsjaur (Region10) utreder just nu framtida insamlingssystem. Det finns i framtiden förändrade krav på insamlingarna. I väntan på denna utredning kommer ingen förändring göras på befintliga återvinningsvagnar. Dessa kan i framtiden komma att försvinna, för att ersättas med andra lösningar.

Kommunstyrelsen beslutar
Att säga nej till medborgarförslaget

**********

Motion om att utveckla Noretområdet till parkområde


En ny detaljplan för Noretområdet tas för närvarande fram. Planförslag har ännu inte presenterats.
Kristdemokraterna föreslår i en motion att Noretområdet utvecklas till ett parkområde. Vidare föreslås att en landskapsarkitekt får i uppdrag att ta fram förslag på utformning av park i anslutning till Noret och att pengar tillskjuts för detta.

Verksamhetsområde Kommunal utveckling har tagit del av motionen och lämnar följande svar:
Den nya detaljplanen för Noretområdet finns möjligheten att t ex anlägga ett parkområde. Den nya detaljplanen förväntas träda i kraft under 2020. Det är då möjligt att inleda arbete med en mer detaljerad utformning för delar av Noretområdet. 

I den kommunala budgeten finns inga ekonomiska utrymmen för anlitande av arkitekt. Pengar till arkitekt kan finnas inom projektet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Förslaget om att Noretområdet i detaljplanen ska kunna utgöra även ett parkområde, godkänns.
  • Förslaget om att landskapsarkitetk får i uppdrag att ta fram förslag på utformning av park i anslutning till ån Noret, godkänns.
  • När det gäller att avsätta 150 000 kronor överlämnas frågan till styrgrupp
  • Gruppen Företagsklimat Norsjö för att om möjligt nyttja pengar till projektet

**********

Tillsättande av tillförordnad kommunchef


På grund av att kommunchef Katarzyna Wikström slutar sin anställning har kommunstyrelsen att utse en tillförordnad kommunchef.

Kommunstyrelsen beslutar
Therese Berg utses till tillförordnad kommunchef från den 2019-10-17, till dess att nästa kommunchef är på plats.

**********

Motion – Robotkatter i äldreomsorgen


Centerpartiet föreslår i inlämnad motion att verksamheten omsorg ska köpa in en robotkatt till varje avdelning inom särskilda boenden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Säga ja till motionen
  • Två robotkatter köps in.
  • Finansiering sker inom befintlig budget.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat.


Publicerad:  2019-10-15 08:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen