klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Kommunens planarbete, stadsplanering > Detaljplaner > Detaljplan för Noretområdet, Norsjö samhälle

Detaljplan för Noretområdet, Norsjö samhälle

Norsjö Arena

Underrättelse om granskning av detaljplan för Noretområdet, Norsjö samhälle, Norsjö kommun

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Noretområdet., Norsjö samhälle, Norsjö kommun.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utveckling av Noretområdet, med bl.a. byggrätt för datalagring/dataprocessning, besöksanläggning, kontor och eller handelsändamål (söder om Noret), möjlighet att anlägga ställplatser, göra gång- och cykelvägar och broar längs med och över Noret samt behålla stor del av befintligt fritidsområde.

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 2019-11-06 -- 2019-11-27.

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst följande förändringar skett av detaljplan för Noretområdet, Norsjö kommun, daterad 2019-11-01.

Följande har justerats i planbeskrivningen:
 • Planbeskrivningen kompletteras med information kring anledningar till avsteg från översiktsplanen.
 • Planbeskrivningen kompletteras med information kring hantering av dagvatten. 
 • Planbeskrivningen kompletteras med att Noret är undantaget från det generella strandskyddet och att strandskyddet därför inte återinträder automatiskt när en plan ersätts med en ny detaljplan.
 • Planbeskrivning kompletteras med slutsatser kring behov av arkeologisk undersökning.
 • Planbeskrivningen tydliggörs med att Noret fortsatt kommer att utgöra en spridningskorridor.
 • Planbeskrivningen kompletteras med information om att ställplatserna enbart är tänkta för tillfällig uppställning.
 • Planbeskrivningen revideras med information om att området E1HKR flyttats och att bestämmelserna e1 och e3 reviderats där byggrätterna minskats. *
 • Genomförandedelen kompletteras med fastighetskonsekvenser

Följande har justerats i plankartan:

 • Byggrätten E1KR kompletteras med H-handel.
 • Byggrätten för E1HKR har placerats längre från Noret och lagts vid planområdets nordvästra hörn.
 • Bestämmelserna e1 och e3 har reviderats där byggrätterna för möjlig exploatering minskats.
 • Bestämmelsen N-friluftsliv och camping revideras till endast N1-friluftsliv.
 • Området NATUR har på den södra sidan av Noret utökats norr ut. Samtidigt har NATUR även planlagts söder om Noret.
Övriga ändringar som skett mellan samråd och granskning är främst redaktionella.

Miljö- och byggnämnden beslutade, 2020-09-15 § 68, att ställa ut planförslaget för granskning under perioden 2020-09-21—2020-10-12.
Planförslaget finns tillgängligt på kommunkontoret i Norsjö samt på Norsjö kommuns hemsida www.norsjo.se.
 
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska senast 2020-10-12 framföra dessa skriftligen till Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning, Storgatan 13, 939 31 Malå, eller via e-post till mob@mala.se
Den som inte framfört skriftliga synpunkter före denna dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


 
Har ni frågor kontakta
Elin Nilsson, 0953-14171
 
 

Sidan uppdaterad:  2020-09-21
Kontaktperson

Nilsson
Elin Nilsson
Miljö- och byggchef

Telefon

0953-141 71

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Handlägger bl.a. hälsoskydd, förorenade områden och planärenden
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen