klart.se

Du är här: Bekräftat fall av covid-19

Bekräftat fall av covid-19 

Det finns bekräftat fall av covid-19 på ett av Norsjö kommuns äldreboenden (särskilda boenden). I de fall där smitta konstaterats eller misstänks följer verksamheten de riktlinjer som finns för att vårda den sjuka och för att förhindra smittspridning. Observera att det råder fortsatt besöksförbud vid våra äldreboenden.

Photo by CDC on Unsplash

Då det råder patientsekretess kommer Norsjö kommun inte att kommentera vilket särskilt boende det gäller, och vi kommer inte heller om det gäller personal eller boende. Det är Region Västerbotten som sköter smittspårningen och kommunikationen kring konstaterade fall i länet.

Vi svarar här på de vanligaste frågorna om coronaviruset och sjukdomen covid-19 som gäller äldreboenden.

Har ni några smittade på kommunens äldreboenden? 
Ja, det finns bekräftat fall nu, 2020-07-03
 
Vad händer vid misstänkt smitta/när någon är smittad på ett äldreboende? 
När en person på ett äldreboende misstänks ha covid-19 är det boendets sjuksköterska som gör en första bedömning. Efter ordination av läkare testas sedan personen av vårdpersonal från hälsocentralen.

Det är Region Västerbotten som sköter smittspårningen och kommunikationen kring konstaterade fall i länet.

När någon konstateras vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner. Behandlande läkare bedömer vårdbehov och personen får sitt omvårdnadsbehov i första hand tillgodosett på boendet.  Verksamheten följer de riktlinjer som finns för att vårda personen och för att förhindra smittspridning.

Hur informeras anhöriga till brukarna på den berörda avdelningen ?
De informeras per telefon. I detta fall är närstående redan informerade.
 
Sker provtagning av alla brukare och personal på samma avdelning vid konstaterad smitta?
I detta fall kommer samtliga på avdelningen, både brukare och personal, provtas. Några är redan provtagna och resterande kommer provtas inom kort. Det är Region Västerbotten som sköter smittspårningen och kommunikationen kring konstaterade fall i länet.
 
Varför har inte kommunen gått ut med information om vem är smittad? 
Fall av coronaviruset hanteras av Region Västerbotten. Patientsekretess råder, vi kommer inte att informera allmänt om vilka boenden eller enheter det gäller, detta för att smittade personer inte ska gå att identifiera.

När någon har misstänkta symtom eller det blivit konstaterat att personen har Covid-19 hör vi av oss till den personens anhöriga.

Vi informerar också de som bor på enhet där smitta är konstaterad och deras anhöriga, om att de boende kan ha utsatts för smitta.

Om smitta uppstår eller dödsfall sker på äldreboenden rapporteras det till regionens smittskydd som tar med det i sin dagliga rapportering. På https://www.regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19 anges antalet bekräftade fall, antalet patienter som kräver sjukhusvård den aktuella dagen samt antalet av dessa som vårdas på intensivvårdsavdelning. Samt även antal avlidna. Informationen uppdateras senast klockan 12.00 varje dag.

Berättar ni om era anställda har smittats av covid-19? 
Medarbetare som känner sig sjuka, även lindriga symptom, ska stanna hemma och bli hemma två dagar efter att man är symptomfri. Vi som arbetsgivare för ingen statistik över orsak till sjukanmälning. Om en medarbetare testas positivt och vi har vetskap om detta får vi inte bryta mot offentlighets- och sekretesslagen.

En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada denne. Övriga medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter om det förmodas leda till betydande skada för kollegan eller kollegans närstående.
 
Vad innebär sekretess? 
Sekretess innebär förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen, genom samtal i offentliga miljöer, via sociala medier, eller på något annat sätt. Allt man ser, hör eller på annat sätt får reda på i yrkesutövningen och som kan betraktas som privata uppgifter om enskilda patienter, eller närstående till patienter, omfattas av sekretess. All vård och behandling inom Norsjö kommun omfattas av sekretess. 

Vårdpersonal får inte sprida uppgifter om en vårdtagares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada denne. Övriga medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter om det förmodas leda till betydande skada för vårdtagaren eller dennes närstående.
 
Om man lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess kan man åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikt.

Finns det skyddsutrustning? 
Inventering av skyddsutrustning genomförs veckovis för att säkerställa att alla verksamheter inom kommunen har skyddsutrustning.
 
Tillgången till material och skyddsutrustning är viktig. Norsjö kommun har en särskild grupp som arbetar med att köpa in och fördela material till verksamheterna.
 
Vad gör ni för att säkerställa att verksamheten kan vara igång? 
Tillgången på personal är en utmaning när medarbetare måste vara hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom. Vi arbetar kontinuerligt med att anställa vikarier som kan täcka upp behovet. I Norsjö kommun pågår också en inventering av alla medarbetare med lämplig erfarenhet, allt för att säkra bemanningen i äldreomsorgen.

Hur undviker ni att smitta sprids? 
Alla äldreboenden har sedan tidigare tydliga rutiner för hygien som alla medarbetare fått utbildning i och följer. Rutinerna gäller för hela Region Västerbotten. Rutinerna gäller allt ifrån arbetskläder till skyddsutrustning. Vi följer noga de rekommendationer som kommer från Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten. Norsjö kommun har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för detta. 

Coronaviruset sprids framförallt genom hostningar och nysningar och kontakt mellan personer. Vi gör allt för att minimera denna risk: 
  • Personal får inte arbeta vid minsta tecken på symtom. Blir man sjuk under arbetsdagen går man hem på en gång. 

  • Boende som känner sig sjuka ska hålla sig på sitt rum/i sin lägenhet. 

  • Personer med konstaterat smitta stannar på sina rum/i sina lägenheter och får all omvårdnad där. 
Besöksförbud gäller på alla äldreboenden. Precis som tidigare kan anhöriga göra besök om det finns mycket särskilda behov, men bara efter att ha haft kontakt med boendets chef. 

Det kan vara svårt att inte få hälsa på eller få besök som man är van vid. Vi uppmuntrar alla att hålla kontakten med sina närstående via telefon där det är möjligt.

Här kan du läsa mer om besök på våra äldreboenden

Hur fungerar det med vikarier som går mellan boenden? Hur hanterar ni dem?
Vid introduktion av vikarier får de information och lära sig om att följa bland annat basala hygienrutiner, vad som gäller för arbetskläder till skyddsutrustning. Genom att följa hygienrutinerna så skyddar personalen de personer de ger omvårdnad samt sig själva och på så sätt jobbas det med att förhindra smittspridning.
 
Slutar ni ta emot nya personer på äldreboendena nu? 
Vi har ett stort och viktigt ansvar att avlasta sjukvården, till exempel för personer som vårdats på sjukhus för covid-19 och behöver tillfriskna mer innan de återvänder hem. 
 
När det gäller att ta emot nya boende görs individuella bedömningar som utgår både ifrån vilken situation boendet har och vilka behov som finns hos den som behöver flytta in. Vi försöker minska risken för smittspridning även här genom att hålla isär friska personer och personer med konstaterad smitta.

Vad gäller för kommunens trygghetsboenden, Klockarbo och Gästis?
Information om vilka rutiner och riktlinjer som gäller för våra trygghetsboenden, hänvisas till Norsjölägeneheter.

Detta för att Norsjölägenheter är ansvariga för fastigheten och har en anställd, trygghetsvärdinnan, som arbetar på dessa boenden.  Du hittar mer information på http://www.norsjolagenheter.se/ eller genom att ringa kundservice på 0918-14151.

Kom ihåg! Folkhälsomyndighetens rekommendationer  att personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går, under en tid framöver. Du ska inte träffa dina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt. Den som har symtom ska definitivt inte göra det, enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

-----------
 
Denna sida uppdateras löpande när det finns ny information. Får du inte svar på din fråga? Maila till kommunikator(@)norsjo.se eller ring kommunens växel 0918-140 00.

Publicerad:  2020-07-03 12:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen