Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Slamtömning

Allmän information om slamtömning i Norsjö kommun

Det är kommunen som enligt miljöbalken ansvararar för borttransport och behandling av avloppsfraktioner från små enskilda avloppsanläggningar som endast används för hushållsspillvatten. Så kallad slamtömning.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldig att hålla sig väl underrättad om gällande avfallsföreskrifter och avfallstaxa samt att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Ändrade priser och taxor från den 1 juli 2024

Taxan för slamtömning reviderades i kommunfullmäktige den 24 juni 2024. Sedan den 1 juli  gäller uppdaterade priser. Norsjö kommun har genomfört en ny upphandling för slamtömning. Det resulterade i att Norsjöfrakt fortsätter att hantera själva slamtömningen medan  kommunen sköter fakturering och administration. Slamtömning av enskilda brunnar hanteras därmed på samma sätt som övrig avfallshantering i kommunen.

Viktig information inför besök av slambilen

Se till att vägen till brunnen är farbar. Med farbar väg menas att den ska hålla för en lastbil, den ska vara fri från sly och högt gräs så att lastbilen kan komma fram på ett säkert och bra sätt. Det är chauffören som på plats bedömer om det är möjligt att köra ända fram till brunnen eller om extra slang behöver användas vid tömningstillfället, för extra slang tas en avgift ut enligt taxa. Brunnen bör vara tydligt utmärkt med t.ex. en röd käpp.

Om inte brunnen går att tömma på grund av hinder, bristfällig väg eller arbetsskyddsrisker debiteras en framkörningsavgift. Kommunen står inte för kostnader i samband med att tillfartsväg skadas vid tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt, fastfruset eller låst när tömning ska ske. Om locket väger mer än 15 kg så tas en extra avgift ut. Du kan också mot avgift begära att få tömningen utförd vid ett särskilt tillfälle. För att beställa finns en e-tjänst, länk finns här intill.

Hämtningsperioden för slam pågår från maj-november och ordinarie tömning av din brunn kan ske när som helst under den perioden.

Förlängt hämtningsintervall

Hur ofta din brunn ska tömmas bestäms av kommunens avfallsföreskrifter och för att kunna få förlänga intervallet behöver du ansöka om dispens.

Förlängt intervall kan tillåtas under förutsättning att anläggningen är tillståndsgiven enligt miljöbalken, samt att tillsynsansvarig nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

En eventuell dispensen gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Vid beviljat förlängt intervall kommer brunnen att heltömmas. Ansökan om förlängt hämtningsintervall ska lämnas in skriftligen senast 1 mars för det år det avser att börja gälla. Ansökan ska görs till miljö- och byggavdelningenDispenser från avfallsföreskrifterna – Norsjö kommun (norsjo.se)

Tänk på att det du spolar ner tar vägen någonstans

Om du använder miljövänliga rengöringsmedel så minskar halterna av miljöfarliga ämnen i slammet. Oavsett vad slammet används till är det viktigt att vi inte spolar ner vad som helst i toaletten. Bomullspinnar, bindor, aceton, lacknafta, mjukplast och dylikt får inte spolas ner. Det man spolat ner försvinner inte för alltid, utan dyker upp i reningsverket, med problem som följd.

Senast ändrad 12 juli 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.