Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Specialpedagog

Specialpedagogen i förskoleverksamheten har som huvuduppgift att ge stöd och handledning till barnomsorgens personal, det vill säga både till dagbarnvårdare och till personal i förskola 1-5.


Ur Läroplan för förskolan 2018

Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Utbildningen ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan.

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.


Arbetslaget ska bland annat:

 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling.

Specialpedagogens arbetsuppgifter:

 • Handledning av personal i förskoleverksamheterna
  • Råd och stöd, bollplank
  • Handledande samtal med personalgrupp eller enskild pedagog
 • Besök i verksamheterna
 • Arbeta för att genom personalen ge särskilt stöd i de situationer där det behövs, så tidigt som möjligt och anpassat till varje behov
  • Medverka i dokumentation av behov, planering och utvärdering av anpassningar, pedagogisk kartläggning och handlingsplan för förskolan.
  • Fokus på möjligheter och styrkor
  • Medverka i utvecklingssamtal vid behov
 • Inköp och utlåning av material till verksamheterna
 • Vara insatt i aktuell forskning, material och metoder för stöd
 • Språkutveckling i svenska och eventuella andra modersmål. Verka för att barnens olika modersmål synliggörs i verksamheterna. Det kan vara genom musik, genom böcker med bilder från andra länder eller med sagor på modersmålet. Köpa in och låna ut material för modersmålsstöd till förskoleverksamheterna
 • Arbeta med och utbilda pedagoger i tydliggörande pedagogik, exempelvis bilder som tydliggör dagens rutiner och händelser, och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
 • Medverka i HLT (Hälsa, Lärande, Trygghet) möten med IFO och BVC, för att samverka kring de barn och familjer som vi har gemensamt.

 

Senast ändrad 22 december 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.