Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Stora bassängen i simhallen, Norsjö.

Ny sim- och sporthall

Norsjö kommun har under ett antal år bedrivit förstudiearbete gällande en ny sim- och sporthall i kommunen. Förstudiearbetet har även innefattat möjligheterna att istället renovera befintlig anläggning. Simhallen har kontrollerats vid ett flertal tillfällen, men visar att det finns stora angrepp av rost samt att den tekniska utrustningen överskridit sin livslängd. Utredningarna är genomförda av extern expertis och bedömningen är att en renovering skulle vara kostsam och svårberäknad.  Sporthallen har en teknisk livslängd kvar, men underhållet är eftersatt. Det finns en del akuta åtgärder, bland annat byte av fönster och byte av fasad. Inomhus krävs en del ommålningar samt renovering av ytskikt. Kommunfullmäktige i Norsjö kommun tog 2020 beslut om att bevilja 10 miljoner kronor till projekteringsmedel för en ny Sim- och sporthall.  

Förstudiearbetet

En styrgrupp har under en längre tid arbetat med ett gediget förstudiearbete som presenterats i en rapport. Arbetet har utgått ifrån hög delaktighet från medborgare och intressenter. Styrgruppen har haft en medborgardialog i form av en enkät, där kom det in nästan 800 svar. Utöver enkäten har de genomfört djupintervjuer med bland annat intern personal, föreningsrepresentanter, idrottslärare och representanter från näringslivet.

Några viktiga ställningstaganden 

I dialogerna under förstudiearbetet har det tydligt framkommit att det absolut viktigaste för medborgare och intressenter är att ha en väl fungerande simhall- och sporthall i kommunen. En simhall med grundfunktioner som möjliggör för simundervisning i skolan, simträning i föreningslivet, vattengympa och motions- och familjebad. Detta är övervägande det viktigaste behoven och går före funktioner som vattenland, vattenrutschbanor och relaxavdelningar. Sporthallen skall uppfylla krav från idrottsföreningar och vara utrustad för skolans behov. Nedan listas några av de ställningstaganden som är gjorda – läs dem i sin helhet i rapporten i kolumnen till höger:

 • Bassäng 25 meter och 4 banor utan djupdel (bassängen ska möjliggöra dyk från pall och vändning under vattnet)
 • Liten pool för barn under 5 år
 • Inget gym, men utrymme för uppvärmning
 • Bastu
 • Lektionssalar
 • Läktare för 100-150 personer
 • Cafeteria som kan nyttjas för båda lokalerna
 • Sporthall med fullstora mått, med möjlighet till avdelning
 • Trygghet för alla
 • Yteffektivitet, hänsyn till miljö och klimat i byggfas och drift, effektivitet i nyttjande av personal
 • Totalekonomi i driftsskedet vägs mot enskilda behov.

Hur långt har projektet kommit?

Arbetet har fortsatt internt, en upphandlings/projektstrategi har tagits fram och behov av intern projektorganisation har utretts och slutsatsen har varit att Norsjö kommun behöver stärka sin interna organisation för större byggprojekt. En intern projektledare var på plats 1 oktober. (se kontaktuppgifter i spalten till vänster).

Efter beslut om projekteringsmedel 2020 har Norsjö kommun försökt rekrytera en byggprojektledare vid ett par tillfällen. Rekryteringsförsöken var inte framgångsrika och nya beslut fick tas om att upphandla en extern projektledare för projektet. Kravställan togs fram och upphandlingsförfrågan gick ut. Efter sommaren 2022. Under hösten utvärderades inkomna anbud och leverantören WeGroups tilldelades uppdraget genom offererade projektledare. Den 1 november skrevs avtalet på.

Våren 2023

Under slutet av 2022 början av 2023 påbörjades arbetet med att visualisera nuläges och behovsanalysen. Dessa handlingar är en sammanfattning av förutsättningarna för projektet, Intressegrupper har varit med under våren och tittat på skisser för att framföra sina önskemål och sina synpunkter. Det har varit intressegrupper i form av elevråd, handikappomsorgen, föreningar, idrottslärare och skolledning.  Allt arbete har utmynnat i en visualisering av byggnaden och

behoven.

2023-10-24 tog styrgruppen för investeringar beslut om att gå vidare med nästa steg genom att upphandla en totalentreprenad i partnering. Upphandlingsunderlaget påbörjas och val av entreprenör förväntas kunna ske under senare delen av våren 2024.

 

Frågor och funderingar?

Välkommen att kontakta vår interna projektledare om ni har frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter hittar ni till höger.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.