Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Bredbandsstrategi

Kommunfullmäktige antog 2013-12-09 en ny bredbandsstrategi för åren 2013 – 2020.

Sammanfattning av bredbandsstrategin

Norsjö kommun ska även fortsättningsvis ta ett eget ansvar för att bredband byggs ut i kommunen och ett led i detta är att upprätta denna bredbandsstrategi som ska skapa ett strukturerat angreppssätt.

Bredbandsstrategin fastställs av Kommunfullmäktige som också i övrigt beslutar i principiella frågor kring utbyggnad av IT-infrastruktur. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställandet av IT infrastrukturfrågorna i Norsjö kommun och beslutar om prioriteringar och omfattningen av Norsjö kommuns åtaganden. I Norsjö kommun fungerar Allmänna utskottet som styrgrupp för IT-infrastrukturfrågorna.

Bredbandstrategin ska i huvudsak följa nationella och regionala visioner och strategier. I bredbandsstrategin för Sverige sätts målet att hushåll och företag ska tillgång till bredband, 40 procent med minst 100 Mbit/s år 2015 och 90 procent med minst 100 Mbit/s år 2020.

Norsjö kommun ska ansvara för utbyggnad och stå som ägare till bredbandsnäten så länge mer omfattande utbyggnad är aktuell. Näten ska vara öppna så att alla tjänsteleverantörer som vill ska kunna leverera tjänster. När långsiktigt uppställda mål för utbyggnaden är uppnådda kan försäljning av näten bli aktuell.

Målet är att senast år 2020 ska 90 % av alla kommuninnevånare och lokalt verksamma företag inom Norsjö kommun ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s.

I dag är Norsjö kommuns fibernät utbyggt till 1200 av totalt 2200 adresser med hushåll och företag vilket motsvarar 55%. Dessa anslutningar har kapaciteten 100 Mbit/s. 130 adresser med hushåll och företag är anslutna till kommunens datanät via ADSL med kapacitet upp till 8 Mbit/s, detta motsvarar ca. 6%. Totalt är alltså 60% av adresserna med hushåll och företag anslutna till kommunens bredbandsnät. Telia har utbyggt ADSL i delar av kommunen och här har ytterligare ca. 250 adresser ha möjlighet till anslutning. Totalt har ca 73% av kommunens adresser möjlighet till fast bredbandsanslutning. Övriga är hänvisade till olika former av mobilt bredband med begränsad bandbredd.

Norsjö kommun ska aktivt verka för att målet nås genom fortsatt utbyggnad av fibernät i egen regi. Marknaden bedöms ej kunna fungera så att utbyggnad som svarar mot målet kommer till stånd. Hyra av fibernät från annan nätägare ska också kunna utnyttjas om detta erbjuds.

Om ny trådlös teknik kommer som ger tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s ska denna teknik kunna användas för att uppfylla målen. Norsjö kommun ska inte bygga trådlösa nät i egen regi men utbyggnad av infrastruktur baserad på fibernät fram till andra operatörers basstationer ska vara möjlig. Norsjö kommun ska inte bygga ut nät som baseras på ADSL-teknik och kopparnät.

För perioden 2013 – 2020 ska utbyggnad ske i områden och byar där befolkningen själva tar initiativ till utbyggnad, där företag har behov eller nya företagsetableringar gynnas, där alternativa lösningar för bredband saknas, där samförläggning med andra ledningsägare kan ske för att sänka kostnaden eller där andra operatörers förändringar i nätstruktur innebär att behov uppstår t.ex. avveckling av kopparnät.

För att klara målet på att 90% av befolkningen ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s krävs att investeringarna till största del finansieras med anslutningsavgifter och eget arbete från kunder och med externa bidrag. Investeringarna blir stora och det blir svårt att klara kostnader utöver drift med de intäkter nätavgifter kan ge.

För att ge möjlighet till täckning med 100 Mbit/s till 90% av kommuninvånarna måste en omfattande utbyggnad fibernät göras till 750 adresser. Det ortsammanbindande nätet måste byggas ut med uppskattningsvis 130 km fiberkabel till en kostnad av 19 Mkr och kostnaden för områdesnät till 750 adresser uppskattas till 26 Mkr. Totalt uppskattas kostnaden till 45 Mkr för att nå ytterligare 750 adresser med en medelkostnad på 60 000 kr per adress.

Senast ändrad 10 november 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.