Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Reglemente för Äldre- och funktionsnedsättningsrådet

Syfte

Kommunens Äldre- och funktionsnedsättningsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för äldre- och funktionsnedsättningsorganisationer.

Äldre- och funktionsnedsättningsrådet har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd, men är en viktig kanal till de äldre och
funktionshindrade i samhället som i olika grad omfattas av kommunens
beslut. Rådets synpunkter är därför angelägna att beakta.

  • Rådet skall förstärka de äldre och de funktionsnedsattas inflytande  i alla frågor som gäller dem.
  • Rådet skall verka för att de äldre och de funktionsnedsattas synpunkter beaktas i nämndernas åtgärder och planering.
  • Rådet skall kunna initiera nya frågor kring äldre- och funktionsnedsatta i kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar.

Uppgifter

Kommunen skall i äldre- och i de funktionsnedsattas område samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har, eller kan få, betydelse för kommunens äldre och funktionsnedsatta.

Representanter från de äldre- och de funktionsnedsattas organisationer kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten, informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldre och funktionsnedsattas förhållanden i kommunen.Äldre- och funktionsnedsättningsrådet fungerar som remissinstans i frågor som gäller kommunens äldre och funktionsnedsatta.

Rådet behandlar inte ärenden som avser enskilda personer.
Rådet behandlar inte enskilda frågor som ansvarig tjänsteman kan svara på.


Äldre- och funktionsnedsättningsrådets sammansättning

Äldre- och funktionsnedsättningsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har följande sammansättning som gäller under mandatperioden. Intresseföreningar inom området som tillhör en riksorganisation har möjlighet att begära att få delta i rådet.

Utbildnings- och omsorgsutskottet ordförande med vice ordförande som ersättare + representant från oppositionen.
­Sakkunnig tjänsteman adjungeras vid behov.

För närvarande finns följande föreningar representerade :

­PRO Norsjö: 1 ledamot
­PRO Bastuträsk: 1 ledamot
­SPF: 1 ledamot
­Hjärt- och lungsjukas förening: 1 ledamot
­DHR: 1 ledamot
­NHR: 1 ledamot
­SKPF: 1 ledamot
­SRF: 1 ledamot

Respektive organisation/förening utser sin ledamot och ersättare till Äldre- och funktionsnedsättningsrådet. Dessa anmäls till nämndsekreteraren. När särskilda skäl föreligger kan Äldre- och funktionsnedsättningsrådet till sammanträdet adjungera andra föreningar och organisationer eller representanter för övriga samhällsorgan, vilka driver verksamhet inom kommunen och som ligger i rådets intresse.

Äldre- och funktionsnedsättningsrådet kan också till sammanträdet inbjuda förtroendevalda eller anställda vid andra förvaltningar inom kommunen.

Organisation som ingår i Äldre- och funktionsnedsättningsrådet, ska före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare.

Arbetsformer

Äldre- och funktionsnedsättningsrådet leds av ordföranden i utbildnings- och omsorgskottet. Vid lika röstetal i någon fråga fäller ordförandes röst avgörandet. Rådet är beslutsmässigt när minst fem ledamöter är närvarande.

Kanslienheten svarar för rådets administration.

Äldre- och funktionshinderrådet sammanträder fyra gånger per år.

Om någon särskild fråga påkallar samråd med eller information till rådet kan ordföranden kalla till extra sammanträden.

Synpunkter från rådet ska skrivas in i beslutsformuleringen.

Sammanträdesdelgivning

Förteckning över ärenden samt eventuella handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter och ersättare minst en vecka före sammanträdesdagen.

Protokoll

Vid sammanträdena skall protokoll föras som justeras av ordförande och en ledamot. Fullständiga protokoll ska, efter justering, delges rådets ledamöter och kommunstyrelsen.

Ersättning

Ledamöter i de äldre- och funktionsnedsattas organisationer erhåller reseersättning i enlighet med fastställda regler för ersättning till förtroendevalda.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.