Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Buller

Buller kan definieras som oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och tid på dygnet. En lastbil som åker förbi vårt hus på dagen kanske vi inte ens märker, medan samma lastbil väcker oss på natten. Hur störda vi blir beror också på vilken inställning vi har till bullerkällan och om bullret är kombinerat med vibrationer.

Lagstiftning

Beroende på var man upplever buller används olika bedömningsgrunder och riktvärden. För utomhusbuller gäller Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller och för buller inomhus gäller Folkhälsoinstitutets riktvärden för buller inomhus.

Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövaren ha den kunskap som krävs för att den egna verksamheten inte ska ge upphov till störningar. Detta gäller även buller. Verksamhetsutövaren ska vidta de försiktighetsmått och skyddsåtgärder som krävs för att åtgärda eller förhindra att en störning uppkommer. Enligt miljöbalken gäller detta även om bullerkällan fanns innan bostäder byggdes.

Vid bedömning av buller och om det behöver åtgärdas utgår man från gällande riktvärden. Utöver detta görs en bedömning om det är ekonomiskt och tekniskt rimligt att vidta åtgärder.

Om du störs av buller

Orsakerna till buller kan variera, det kan till exempel vara fläktar, kylanläggningar, hissar, konserter, grannar och trafik.

Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen där du bor, till exempel Trafikverket (större vägar och järnvägar), kommunen och samfälligheter. Om du är osäker på vem som äger vägen kan du höra av dig till kommunen. Om du inte är nöjd med den hjälp du får av verksamhetsutövaren kan du vända dig till bygg- och miljöavdelningen som är tillsynsmyndighet.

I flerfamiljshus kan ljud från grannar upplevas som mycket störande, t.ex. hög volym på tv och musik, stegljud, fester och skällande hundar. Man kan inte kräva att det ska vara helt tyst i flerfamiljshus. Normala ljud som röster, stegljud och brus från vattenledningar får man i viss omfattning tåla. Vare sig man bor i hyresrätt eller bostadsrätt får man inte utsätta sina grannar för allt för mycket störande ljud. Det är fastighetsägaren som ska se till att de boende använder sin bostad på sådant sätt att det inte ger upphov till störningar.

Miljöbalken kan reglera buller från grannar men den är inte lika effektiv som jordabalken och ordningslagen. Bygg- och miljöavdelningen handlägger i normalfallet inte störningar från grannar. Hyresnämnden är den myndighet som prövar juridiska frågor som uppsägningar, störningar med mera.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.