Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Bekämpningsmedel

Användning av bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat grundvatten, växtlighet och djurliv. Därför finns regler för hur dessa får användas. Den som sprider bekämpnings-medel ska förvissa sig om att spridningen kan ske utan risk för grundvattenförorening och iaktta de skyddsavstånd som är nödvändiga för skydd för vattentäkter, sjöar och vattendrag samt omgivande mark och annans egendom.

Bekämpningsmedel delas in i tre olika behörighetsklasser beroende på medlets farlighet. Klass 3 får användas utav alla. För att få sprida bekämpningsmedel av klass 1 och 2 krävs att man gått en speciell behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar. I vissa fall finns krav på anmälan eller tillstånd från miljö- och byggavdelningen


Tillstånd och anmälan

Det krävs en ansökan om tillstånd för att sprida växtskyddsmedel på följande platser:

 • På tomtmark till flerbostadshus
 • På gård till skola eller förskola
 • På lekplats, parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbete
 • På vägområden, på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
 • Inom skyddsområde för vattentäkt.

Det krävs en anmälan för att sprida bekämpningsmedel på följande platser:

 • Banvall
 • Sammanhängande område större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt, gäller inte åkermark
 • På vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpningsmedel som Jordbruksverket har meddelat.

Ansökan

Ansökan om tillstånd och anmälan ska lämnas till Miljö- och byggnämnden.

Klicka här för att ladda ner blanketten

Anmälan ska göras senast fyra veckor före den dag då spridningen planeras påbörjas. Miljö- och byggnämnden tar ut avgift för handläggningen.


Undantag

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Krav på anmälan eller ansökan om tillstånd gäller inte för följande tillfällen:

 • Hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur enligt miljöbalken får ske utan tillstånd. Miljöavdelningen ska dock snarast underrättas om varje sådan saneringsåtgärd.
 • Skyldigheten att anmäla gäller inte vid bekämpning på skyddsområde för vattentäkt eller för planerings- och anläggningsarbeten om behandlingen har karaktär av punktbehandling.

Val av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen (KEMI) beslutar om bekämpningsmedel ska godkännas eller ej. Medlets hälso- och miljöfarliga egenskaper bedöms med hänsyn till användningsområdet. Det är du som användare av bekämpningsmedel som är ansvarig för att de preparat som används är godkända. Spridning är endast tillåtet enligt de villkor som finns till godkännandet av medlet vilka finns att läsa på etiketten.

På KEMIs: webbplats finns ett bekämpnings-medelsregister som innehåller uppgifter om godkända bekämpningsmedelspreparat i Sverige.


Tips

Använd så lite bekämpningsmedel som möjligt! Tänk på att kemiska bekämpningsmedel, till exempel insektsspray inte bara dödar de insekter du vill ha bort, utan även nyttiga och bra organismer. Det är därför viktigt att användningen av farliga bekämpningsmedel minskar och i många fall behövs inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.