Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Genom kommunens funktionsnedsättningsomsorg har du möjlighet att ansöka om insatser som garanteras genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

LSS är en så kallad pluslag som kompletterar annan lagstiftning för att garantera att du som har funktionshinder får goda levnadsvillkor.

För vem gäller LSS?

För att du skall kunna beviljas insatser enligt LSS måste du tillhöra någon av lagens tre personkretsar:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Du har rätt till insatser enligt LSS om du tillhör någon av personkretsarna, om du har behov av särskilt stöd och service och om du inte får det behovet tillgodosett på annat sätt.

Vilken hjälp kan jag få genom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)?

 1. Personlig assistans
 2. Ledsagarservice
 3. Biträde av kontaktperson
 4. Avlösarservice i hemmet
 5. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 6. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag samt under lov
 7. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 8. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 9. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

Rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Om du inte omfattas av personkretsarna för LSS och inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har du enligt Socialtjänstlagen rätt till bistånd för din försörjning och din livsföring i övrigt. Biståndet kan till exempel bestå av hjälp i hemmet, olika former av avlastning, korttidsvistelse, servicehus/gruppbostad. Prövning görs utifrån de individuella behoven.

Vid funderingar eller ansökan kontakta handläggare:

Se fliken Ansökan om LSS-insatser (under rubriken LSS) för mer information om hur du gör en ansökan.

Kontaktuppgifter till handläggare hittar du uppe till höger på sidan om du använder dator, längst ner om du använder mobil.

Norsjö Kommun har ansvar för flera stödinsatser som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och är bosatt i Norsjö Kommun. Vilket stöd som du kan få bestäms utifrån Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vad kostar det?

Insatser enligt LSS kostar inget, däremot kan kostnader för till exempel kost tas ut av kommunen. För bistånd enligt socialtjänstlagen tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för biståndsinsatserna är olika stora beroende på vilken typ av insats det är, hur omfattande insatsen är och vilken inkomst du har.

När du har blivit beviljad en eller flera biståndsinsatser räknas den avgift som du skall betala till kommunen ut. Du får därefter ett skriftligt avgiftsbeslut som går att överklaga.

Senast ändrad 2 april 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.