Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Avgifter inom äldreomsorg

Här finns information om kostnader för att bo på ett särskilt eller ordinärt boende.

Taxa år 2024

Hemtjänsttaxa

435 kr/timme (maximalt 1/12 av 53,92 % av prisbasbeloppet per månad), nattillsyn via kamera debiteras på samma sätt som ett hembesök.

Avgift ej avbokat hembesök: 435 kr/planerad timma (full taxa debiteras vid ej avbokat besök).
För avbokning; Annan frånvaro än sjukhusvistelse ska vara anmäld senast sju dagar i förväg.


Boendeavgift och Hyror

 • Vinkelbo (boendeavgift): 2 645 kr
  beräknas utifrån prisbasbelopp (särskilt boende)
 • Solbacka, lgh etta (hyra, särskilt boende):
  4878 kronor/månad
 • Solbacka, lgh tvåa (hyra, särskilt boende):
  5147 kronor/månad
 • Bäckgården, lgh etta (hyra, särskilt boende):
  3886 kronor/månad
 • Bäckgården, lgh tvåa (hyra, särskilt boende):
  4853 kronor/månad

* Hyresförhandlingen reglerar hyrorna och boendeavgiften följer prisbasbeloppets förändringar.


Övriga avgifter och taxor

Måltider

 • Helkost (särskilt boende): 3 600 kronor/månad
 • Matabonnemang (gäller ordinärt boende) kan beslutas till det exakta antal portioner per vecka som bedöms vid behovsprövning. Abonnemangsavgift på 240 kr/månad tillkommer och debiteras även vid giltig frånvaro/paus. Portionskostnaden ligger på 47 kronor/portion.
 • Matabonnemanget kan pausas vid frånvaro med minst 5 dagar och max 30 dagar i följd.
 • Mer information kan lämnas av biståndshandläggare.

Vård

 • Korttidsvistelse/växelvård, dygnskostnad (omvårdnad, mat, förbrukningsmaterial): 214 kr/dygn
 • Dagvård 70 kronor/tillfälle

Övrigt

 • Förbrukningsartiklar:  435 kronor/månad. För makar kostar det 600 kronor/månad. (Särskilt boende.)
 • Trygghetslarm: 275 kronor/månad (ordinärt/senior boende)

Kommunfullmäktige beslutar om priser på måltider, kost och förbrukningsartiklar. Övriga förändringar följer prisbasbeloppet.

I biståndsbeslutet framgår hur stor insats som är beviljad. Detta ligger till grund för hur stor din hemtjänstavgift blir.

För att kontrollera att medel finns för att betala den totala hemtjänstavgiften måste kommunen räkna ut ett avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet är mindre än den totala hemtjänstavgiften så blir avgiften reducerad. Hemtjänstavgiften kan maximalt bli reducerad ner till noll kronor.

Enligt ett riksdagsbeslut från 2001 har du rätt till ett schablonbelopp av dina egna medel som skall täcka normala levnadskostnader. Utöver detta belopp skall du få medel för din boendekostnad.

Riksdagens beslut reglerar även den högsta avgiften för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende.

Maxtaxan för år 2024 är 2 575 kronor/månad. Maxtaxans storlek finns reglerad i lagstiftning, och är samma för alla kommuner i Sverige. Maxtaxan ändras årligen. Alla människor i Sverige ska ha råd med kommunal omvårdnad och äldreomsorg, oavsett hur stort vårdbehovet är. Därför finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift eller en maxtaxa, som kommunen får ta ut.


Minimibelopp

Ensamstående 7 062 kronor/månad
Makar/sambor 5 762 kronor/månad

Minimibeloppet skall täcka:

 • livsmedel, kläder, skor
 • fritid, hygien
 • dagstidningar, telefon, TV-avgift
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård, tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler, husgeråd
 • läkemedel

Beloppet kan efter ansökan höjas om du under en längre period har behov av ett högre belopp på grund av särskilda omständigheter. För detta krävs att kostnaderna varaktiga och att behovet handlar om ett större belopp.

Beloppet kan också bli minskat om en kostnad som ska täckas av schablonbeloppet ingår i avgiften för hemtjänst/hyra.

Nettoinkomst
– Boendekostnad
– Minimibelopp
= Avgiftsutrymme

Som inkomster räknas :

 • skattepliktiga inkomster t ex pensioner, lön, arvoden m m
 • ej skattepliktiga inkomster t ex utlandspension
 • inkomster av näringsverksamhet
 • kapitalinkomster och utdelningar t ex inkomstränta,
 • fondutdelningar m m
 • bostadstillägg

Observera: Kapital och andra fasta tillgångar påverkar inte avgiften.


Avdrag för frånvaro

Avdrag för frånvaro lämnas vid sjukhusvistelse eller vid annan frånvaro, anmäld senast sju dagar i förväg.


Avslut av hemtjänstinsatser

Om du vill säga upp någon av dina insatser (exempelvis hemtjänst eller matdistribution) så ber vi dig kontakta enhetschef för hemtjänsten 0918-141 10 (Norsjö) eller 0918-141 31 (Bastuträsk).

För att rätt avgift skall kunna debiteras, så måste den enskilde skriftligen inlämna förändringar som kan påverka avgiften.

Senast ändrad 10 januari 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.