Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Kommunens ekonomi

Kommunbudget

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av budgetramar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och till de olika gemensamma nämnderna. Ramfördelning sker enligt följande nedanstående:

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Gemensam nämnd miljö och bygg inkl. räddningstjänst
  • Trepartens renhållningsnämnd
  • Gemensam nämnd drift personalsystem
  • Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att utifrån ramfördelningen till kommunstyrelsen göra en anslagsfördelning till de verksamhetsområden som ligger inom kommunstyrelsens ansvar.

Mål- och resultatstyrning

Budgeten presenteras utifrån modellen ”Mål- och resultatstyrning” som bygger på teorin om balanserad styrning.

  • Målen ska ange en tydlig inriktning av de kommunala verksamheterna. Medborgarna/kunderna, som verksamheten är till för, sätts i centrum. Politisk styrning koncentreras till det som är väsentligast.
  • Resultatstyrning nås genom att fokus riktas mot uppsatta mål i förening med ekonomisk ram och inte som tidigare endast i huvudsak mot en fastställd ekonomisk ram.
  • Under 2013 har kommunfullmäktiges styrkort arbetats om. Norsjö kommun har i budget 2014 två perspektiv Samhällsnytta och Medarbetare med två övergripande mål för ekonomi och verksamhet.
  • De övergripande målen följs upp av fullmäktige. Utifrån de övergripande målen har tydliga delmål tagits fram tillsammans med budgeten. Det finns delmål för både ekonomi och verksamhet.

Årsredovisning

Årsredovisningen är ett samlat dokument som visar vad som har hänt i kommunen och dess bolag under året, såväl ekonomiskt som i verksamheterna. Årsredovisningen innehåller en beskrivning av vad man i kommunen gjort under året, man gör en avstämning mot de mål som satts upp och dessutom finns det en bedömning av framtiden i redovisningen.

Verksamhetsområden under kommunstyrelsen bidrar tillsammans med de gemensamma nämnderna med material till ekonomienheten, som sammanställer årsredovisningen. Den granskas och godkänns av revisorerna innan den går upp i Kommunfullmäktige. Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019


Delårsrapport

Delårsrapporten är ett samlat dokument som visar vad som har hänt i kommunen och dess bolag under perioden januari – augusti såväl ekonomiskt som i verksamheterna. Delårsrapporten innehåller en beskrivning av vad man i kommunen gjort under årets första åtta månader, man gör en avstämning mot de mål som satts upp och dessutom finns det en prognos på årsresultatet för kommunen. Delårsrapporten är inte lika omfattande som årsredovisningen utan mer översiktlig.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.