Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

PCB

Du behöver inventera och sanera det miljö- och hälsofarliga ämnet PCB om du äger en byggnad eller anläggning som uppfördes eller renoverades mellan åren 1956 och 1973. Såväl inventeringen som saneringen kräver anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden.

Vad är PCB?

PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler och är ett samlingsnamn för cirka 200 svårnedbrytbara och giftiga organiska klorföreningar. PCB kan i höga halter påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos djur och människor. Det är födointaget som är främsta orsaken till att PCB kommer in i människokroppen men PCB kan också tas upp via lungorna.

PCB är även problematiskt ur den synvinkeln att ämnena inte bryts ner och oskadliggörs så fort i naturen. De finns kvar länge och kan därför tas upp av organismerna under lång tid. PCB sprids framför allt från byggnader och utrustning, via läckage från fogar och via felaktig hantering av rivningsmaterial. För att motverka detta finns det lagkrav på noggrann inventering och sanering.

Ämnet förbjöds i Sverige år 1972, men användes i andra länder in på 1980-talet. Idag är det förbjudet över hela världen, men trots det så finns det fortfarande kvar i vår vistelsemiljö och fortsätter att spridas.

Var finns PCB?

Under vissa tidsperioder förekom PCB i byggnader i form av fogmassor, halkfria golv samt isolerrutor och kondensatorer. Kondensatorerna kan finnas i lysarmatur och i enfas-motorer som tvättmaskiner, oljebrännare eller fläktar. Byggnader som uppförts eller renoverats under dessa tidsperioder måste därför inventeras och eventuellt saneras med avseende på PCB.

PCB användes främst under dessa tidsperioder:

 • Fogmassor (från 1956 till 1973)
 • Golvmassor (från 1956 till 1973)
 • Isolerrutor (från 1956 till 1980)
 • Kondensatorer (installerade 1980 och tidigare)

Vad säger lagen?

Förordningen (2007:19) om PCB m.m. trädde i kraft år 2007. Den innehåller lagkrav på inventering och sanering av PCB. I byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956-1973 ska fastighetsägaren inventera förekomst av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer i armaturer. Samtliga ägare till fastigheter som beskrivs ovan är skyldiga att inventera om det finns PCB i deras fastigheter.

Alla byggnader som innehåller mer än 500 mg/kg PCB i fog- eller golvmassor skulle varit sanerade till 30 juni 2016 och i vissa fall till 30 juni 2014.

 • Är halten 50–500 milligram per kilo ska märkning ske och sanering kan senast ske i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.
 • Är halten över 500 milligram per kilo ska sanering ske omgående.

Allt PCB-avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall . Det ska samlas upp i godkända kärl och plastsäckar och transporteras till godkänd mottagare. Den som transporterar avfallet måste vara godkänd av länsstyrelsen.

Rapportera och redovisa till kommunen

Lagkravet innebär att du ska rapportera och redovisa din inventering och eventuell sanering till Miljö- och byggnämnden i kommunen. Anmälan om sanering ska ske minst 3 veckor innan du påbörjar saneringen. Så här ser arbetsgången ut:

 • Se till att byggnaden inventeras.
 • Skicka en sammanställning av inventeringen till Miljö- och byggnämnden i kommunen – oavsett om PCB hittas eller inte.
 • Anmäl eventuell sanering till Miljö- och byggnämnden.
 • Genomför saneringen.
 • Skicka sedan en slutrapport av saneringen till Miljö- och byggnämnden.

Det är du som äger byggnaden som ansvarar för att saneringen utförs på rätt sätt, utan att den skadar människors hälsa eller miljön. Var därför noga med att anlita ett seriöst saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt den metod som branschföreningen, Svenska fogbranschens riksförbund (SFR) rekommenderar, eller annan likvärdig metod.

 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.