Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Bedömning och betyg

Omdömen

Minst en gång varje termin, i samband med utvecklingssamtalet, ska läraren i varje ämne eleven läser skriva ned hur det går för eleven i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Omdömen ska utgå från den lokala pedagogiska planeringen, dvs. det undervisningen faktiskt innehållit.

Betygssystemet

Elever i grundskolan och sameskolan får betyg vid varje terminsslut från sjätte klass i alla ämnen utom språkval. Det samma gäller grundsärskolan, när betygs sätts. I specialskolan sätts betyg från höstterminen i årskurs 7.

I ämnet språkval ska betyg sättas från höstterminen i årskurs 7 i grundskolan och från höstterminen i årskurs 8 i specialskolan.
Rektorn får bestämma om det ska sättas ett sammanfattande betyg för samhällsorienterande och naturorienterande ämnen (SO och NO) i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan. I specialskolan gäller detta i stället i årskurs 7.

Sexgradig betygsskala

Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F.
A-E står för godkända resultat medan F innebär ett icke godkänt resultat.
Om elever har så hög frånvaro i ett ämne att deras insats inte kan bedömas ska detta markeras med ett streck.
Betyget F ska inte användas i särskolan.
Nationella kunskapskrav ska finnas för betygsstegen A, C och E.

Slutbetyg

Betyget i slutet av vårterminen i nian är slutbetyg. Behörighetskraven för ett yrkesprogram är godkända betyg i matematik, svenska/svenska som andraspråk , engelska och minst fem ämnen till.
För att vara behörig till ett studieförberedande program krävs godkända betyg förutom i MA, SV och ENG dessutom nio ämnen till.

För Teknik- och Naturvetenskapliga programmet ska tre av de nio godkända betygen vara Biologi, fysik och kemi och för Humanistiska, Samhällsvetenskapliga och Ekonomiprogrammet ska fyra av de nio godkända betygen vara samhällskunskap, historia, geografi och religion.

Dispens går att söka i engelska om det finns särskilda skäl. Exempel på ett sådant skäl kan vara att du har ett annat modersmål än svenska och har kommit till Sverige sent under grundskolan och inte har läst engelska tidigare. Det är skolan till den utbildning du sökt som då beslutar om du får den beviljad.

Individuell utvecklingsplan, IUP

Elevernas utveckling tydliggörs i så kallade individuella utvecklingsplaner (IUP) för att eleverna ska kunna få ett så bra stöd som möjligt och uppnå sin fulla kapacitet. IUP:n är ett verktyg för att hjälpa eleven att lära och utvecklas. Läraren ska i planen beskriva hur elevens kunskapsutveckling är i relation till de mål som finns i varje ämne. Läraren ska också sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt. Genom planen kan lärare, elever och föräldrar få en tydlig bild av hur elevens lärande utvecklas. Då får de även förutsättningar för att sätta in rätt stöd till stöd för elevens utveckling.

Senast ändrad 18 augusti 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.