Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Bedömning och betyg

Omdömen

Minst en gång varje termin, i samband med utvecklingssamtalet, ska elevens lärare skriva ner hur det går för eleven i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Omdömen ska utgå från den lokala pedagogiska planeringen,  det vill säga det undervisningen faktiskt innehållit.

Betygssystemet

Från sjätte klass får elever i grundskolan betyg vid varje terminsslut. Eleven får betygen i alla ämnen förutom språkval. Det samma gäller eleverna i grundsärskolan om de ska bli betygsätta. I specialskolan får eleverna betyg från höstterminen i årskurs 7.

I ämnet språkval får eleverna betyg från och med höstterminen i årskurs 7 i grundskolan och från höstterminen i årskurs 8 i specialskolan. Rektorn får bestämma om eleverna ska få ett sammanfattande betyg för samhällsorienterande och naturorienterande ämnen (SO och NO) i årskurs 6 i grundskolan. I specialskolan gäller detta i stället i årskurs 7.

Betygsskalan

Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F. Betyg A-E står för godkända resultat medan F innebär ett icke godkänt resultat. Eleverna i särskolan ska inte kunna få betyget F. Om eleven har så hög frånvaro i ett ämne att dennes insats inte kan bedömas ska eleven få ett streck istället för ett betyg. För betygsstegen A, B respektive C finns det nationella kunskapskrav.

Slutbetyg

Det betyg eleven får i slutet av vårterminen i årskurs nio är slutbetyget.

För att eleven ska vara behörig till ett yrkesprogram behöver den ha godkända betyg i matematik, svenska/svenska som andraspråk , engelska och minst fem ämnen till. För att vara behörig till ett studieförberedande program måste eleven ha godkända betyg i MA, SV och ENG samt ytterligare nio ämnen. För Teknik- och Naturvetenskapliga programmet ska tre av de nio godkända betygen vara i biologi, fysik och kemi och för Humanistiska, Samhällsvetenskapliga och Ekonomiprogrammet ska fyra av de nio godkända betygen vara samhällskunskap, historia, geografi och religion.

Eleven kan söka dispens i engelska om det finns särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan vara att du har ett annat modersmål än svenska, kommit till Sverige sent under grundskolan och inte läst engelska tidigare. Det är skolan till den utbildning du sökt som då beslutar om du får dispensen beviljad.

Individuell utvecklingsplan, IUP

För att eleverna ska kunna få ett så bra stöd som möjligt och uppnå sin fulla kapacitet tydliggör lärarna  elevernas utveckling i så kallade individuella utvecklingsplaner (IUP). I IUP:en ska läraren beskriva elevens kunskapsutveckling i relation till de mål som finns i varje ämne. Läraren ska också sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt. Genom planen kan lärare, elever och föräldrar få en tydlig bild av hur elevens lärande utvecklas. Lärare och föräldrar får dessutom de bästa förutsättningarna för att sätta in rätt stöd för elevens utveckling.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.