Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Strandskydd

Inom strandskyddsområden får inte byggnader uppföras eller vissa andra åtgärder vidtas utan särskilt tillstånd, så kallad strandskyddsdispens. Sådan dispens ges av miljö- och byggnämnden och beslutas normalt samtidigt med bygglov.

Var gäller strandskyddet ?

Strandskyddet gäller längs våra kuster, sjöar och vattendrag. Det omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land.

Varför finns strandskyddet ?

Strandskyddet tryggar förutsättningarna för ett rikt friluftsliv vid våra vatten även i framtiden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Artrikedomen i hav och sjöar ökar med grundare vatten, beroende på att ljusförhållandena och näringshalterna ökar. Detta medför att grunda områden är mycket viktiga som matplats och uppväxtområde för ett stort antal fåglar och fiskarter.

En orörd strandzon fungerar även som ett biologiskt filter. Näringsämnen fångas upp och tas tillvara av växterna, samtidigt som näringsläckaget och övergödningen av sjöar och hav hejdas.

Vilka åtgärder innefattas av strandskyddet ?

  • Bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader
  • Gräva eller förbereda för byggnationer
  • Utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten
  • Ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning

När kan man få strandskyddsdispens ?

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Dispensen för byggande på land ges av byggnadsnämnden och beslutas normalt samtidigt med bygglov. För anläggningar i vatten, till exempel pirar och muddringar, ges dispens från länsstyrelsen. Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförs utan strandskyddsdispens.

Ansökan om strandskydsdispens

Har du planer på att anlägga en pir, en brygga eller utföra en muddring? Eller kanske bygga stuga, staket, grillplats, vindskydd eller liknande inom 100 meter från strandlinjen? Då behöver du ansöka om strandskyddsdispens hos miljö och byggnämnden.

Särskilda skäl

För att du ska kunna beviljas strandskyddsdispens krävs att det finns ”särskilda skäl”. Dessutom får åtgärden inte strida mot själva syftet med strandskyddet. ”Särskilda skäl” kan exempelvis vara att man ersätter en byggnad med en ny, att man bygger på en lucktomt eller att man bygger anläggningar för det rörliga friluftslivet.

 

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.