Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Detaljplaner

Detaljplanens syfte är att reglera hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. Detaljplaner upprättas oftast inom tätbebyggda områden och ligger som underlag i bygglovsprövningar. Om du planerar en byggnation, ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område och vad som gäller där.

En detaljplan reglerar markanvändningen för exempelvis bostads-, industri- eller naturområden. Planen kan också spegla ambitioner om en vacker och funktionell bebyggelse eller ta hänsyn till frågor av social natur.

Detaljplanen innebär rättigheter och skyldigheter för såväl enskilda som kommunen och är juridiskt bindande. Till detaljplanen finns en genomförandetid. Du har en garanterad rätt att bygga enligt planens bestämmelser inom denna tidsperiod.


En detaljplan består av :

  • Plankarta med bestämmelser. Reglerar markanvändningen inom området och ger såväl rättigheter som begränsningar.
  • Planbeskrivning. Redovisar planens syften, förutsättningar och förslag.
  • Genomförandebeskrivning. Redovisar de åtgärder som ska tas för att planen ska kunna genomföras.

En detaljplan kan vid behov även bestå av :

  • Illustration. Bildmaterial som underlättar förståelsen av detaljplanen.
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Redovisar vilka konsekvenser planen kan medföra för miljön.
  • Geoteknisk undersökning. Redovisar till exempel markens beskaffenhet och krav på grundläggning av bebyggelse.
  • Gestaltningsprogram. Visar på en specifik estetisk utformning, för att till exempel bibehålla en speciell karaktär i området.

Upprättande av detaljplan

Kommunen har planmonopol, vilket innebär att det bara är kommunen som formellt kan initiera och anta en detaljplan. Planprocessen är noga reglerad i lagstiftningen och de berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt till att överklaga.

En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta är det markägaren eller exploatören som kontaktar miljlö- och byggnämnden, när de behöver en ny detaljplan för att kunna utföra ett byggprojekt.

Begäran om upprättande eller ändring av detaljplan

Vid önskemål om upprättande av ny eller ändring av befintlig detaljplan, ska en skriftlig begäran skickas till miljö- och byggnämnden. Kostnaden för framtagandet av en detaljplan betalas normalt av exploatören. Priset regleras genom ett planavtal och varierar beroende på planens omfattning och placering.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är liksom detaljplaner juridiskt bindande, men inte lika omfattande. Områdesbestämmelser används när endast ett fåtal frågor inom ett begränsat område behöver regleras. De kan bland annat användas för att skydda kulturellt värdefulla områden eller riksintressen. De kan också på mer detaljerad nivå reglera bygglovsplikt i befintlig bebyggelse.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.